UCHWAŁA NR IX/101/11 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29. września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Bezpieczni mieszkańcy, bezpieczny powiat - kurs ratownictwa chemiczno - ekologicznego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

 

§1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą „Bezpieczni mieszkańcy, bezpieczny powiat - kurs ratownictwa chemiczno - ekologicznego”

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-12-02 13:37:23
Data utworzenia:2011-12-02 13:37:23
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:19
Liczba wyświetleń:333