Porządek XXV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXV sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego    w   dniu   29 czerwca  2005 r.   (środa) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Interpelacje i zapytania radnych.
6.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zmian w budżecie powiatu na 2005 rok;
2)      pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Piaskowej w Węgrowie;
3)      zmian w uchwale nr XXII/150/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych  warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski w roku 2005;
4)      regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 oraz zabezpieczenia środków własnych na realizację Projektu w ramach Działania 2.2. ZPORR;
5)      regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz zabezpieczenia środków własnych na realizację Projektu w ramach Działania 2.2. ZPORR;
6)      wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego;
7)      zmiany uchwały nr XXIII/158/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  18 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2005 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7.       Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
8.       Informacja nt. rozwoju kultury fizycznej i turystyki w powiecie węgrowskim.
9.       Rozpatrzenie skargi na Starostę Węgrowskiego.
10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.   Przyjęcie protokółu XXIV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w dniu 29 kwietnia 2005 r.
12.   Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:13:38
Data utworzenia:2006-12-29 23:13:38
Data modyfikacji:2006-12-29 23:13:38
Liczba wyświetleń:700