Uchwała nr XXII/174/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół Powiatu Węgrowskiego

Na podstawie art.12 pkt.10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu  Węgrowskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Program wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uzyskujących wysokie wyniki w nauce uczniów szkół specjalnych  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, o którym mowa w § 1 określona będzie każdorazowo na dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

Załącznik

do uchwały Nr XXII/174/08

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 5 grudnia 2008 r.

 

Program wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół Powiatu Węgrowskiego

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.       Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych systemu dziennego oraz szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgrowski.

2.       Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionej w różnych dziedzinach życia młodzieży oraz uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce - uczęszczających do szkół Powiatu Węgrowskiego.

 

Forma realizacji programu

 

§ 2

1.       W ramach programu, o którym mowa w § 1 ustanawia się następującą formę wspierania uzdolnionych uczniów: „Stypendium Starosty Węgrowskiego ”, zwanym dalej „stypendium”.

2.       Ustala się następujące kategorie stypendiów:

1)        za wybitne wyniki w nauce,

2)        za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, zwane dalej „wybitnymi osiągnięciami”,

3)        za bardzo dobre wyniki w nauce.

3.       Stypendium ma charakter motywacyjny.

 

Zasady i tryb przyznawania stypendium

 

§ 3

1.       Zasady przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce.

1)        Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznawane jest dwa razy w roku kalendarzowym, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja.

2)        Stypendium za wybitne wyniki w nauce może być przyznane nie wcześniej niż
po pierwszym semestrze nauki w szkole.

3)        Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał
w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej:

a)        średnią ocen co najmniej 4,9 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)        ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

4)        Stypendium za wybitne wyniki w nauce będzie wypłacane jednorazowo – za semestr.

2.       Zasady przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia.

1)        Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane jest raz w roku kalendarzowym i odnosi się do osiągnięć uzyskanych w danym roku szkolnym.

2)        Stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole.

3)        Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane jest laureatom i finalistom konkursów lub olimpiad na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, a w przypadku stypendium za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

4)        Stypendium za wybitne osiągnięcia może otrzymać uczeń, który uzyskał
w wyniku klasyfikacji końcoworocznej:

a)        średnią ocen co najmniej 4,0 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)        ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

5) Stypendium za wybitne osiągnięcia będzie wypłacane jednorazowo.

3.       Zasady przyznawania stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce.

1)        Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przyznawane jest dwa razy w roku kalendarzowym, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja.

2)        Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może być przyznane nie wcześniej niż
po pierwszym semestrze nauki w szkole.

3)        Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej:

a)        najwyższą średnią ocen w szkole, jednak nie niższą niż 4,5 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)        ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

      4) Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce będzie wypłacane jednorazowo – za semestr.

 

§ 4

4.       Wnioski o przyznanie stypendium, których wzór stanowi załącznik do „programu”, zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski składa dyrektor szkoły oraz za jego pośrednictwem: instytucje kultury i sportu, organizacje pozarządowe, rodzic lub opiekun prawny ucznia.

5.       Dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych podanych przez szkołę we wnioskach o przyznanie stypendium.

6.       Wnioski należy składać do Wydziału Oświaty i Sportu w terminach:

1)        do 15 lutego - za I semestr, uzyskanie wybitnych lub bardzo dobrych wyników w nauce,

2)        do 15 czerwca – za II semestr, za wybitne osiągnięcia, za uzyskanie wybitnych lub bardzo dobrych wyników w nauce.

7.       Do każdego wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w „programie”.

8.       Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez powołaną w tym celu Komisję Stypendialną.

9.       W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1)        Starosta lub Wicestarosta jako przewodniczący,

2)        Dwóch członków Zarządu Powiatu,

3)        Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu,

4)        Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu.

10.   Komisja stypendialna sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę stypendystów oraz kwoty przyznanych stypendiów i przedstawia Zarządowi Powiatu do akceptacji. Komisja nie będzie rozpatrywała wniosków złożonych po terminie.

11.   Komisja przedstawiając Zarządowi Powiatu listę stypendystów, w ramach zrównoważonego rozwoju terenu powiatu węgrowskiego, przy wspieraniu edukacji uzdolnionej młodzieży w różnych dziedzinach życia, bierze pod uwagę proporcję liczby uczniów systemu dziennego uczęszczających do danej szkoły do ogólnej liczby uczniów szkół Powiatu Węgrowskiego uczęszczających w systemie dziennym.

12.   Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów, określając listę stypendystów.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 5

1.       Stypendium nie przyznaje się stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej.

2.       Uczeń może otrzymać stypendium tylko z jednej kategorii określonej w § 2 ust. 2.

3.       Stypendystów zobowiązuje się do promowania faktu uzyskania stypendium w swoim środowisku oraz w mediach i wystąpieniach publicznych. Stypendysta wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach promocyjnych związanych z programem.

4.       W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia przyznający stypendium może cofnąć lub wstrzymać jego wypłatę.

5.       Zobowiązuje się dyrektora szkoły do powiadomienia Zarządu Powiatu o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 4.

6.       W sprawach nieuregulowanych ostateczne decyzje podejmuje Zarząd Powiatu.


Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Węgrowskiego

w ramach

Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół Powiatu Węgrowskiego

 

1.        Wnioskodawca ………………………………………………………………………………..

 

2.        Na podstawie uchwały Nr XXI/…/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia …. listopada  2008 r. wnoszę o przyznanie stypendium za (odpowiednie zakreślić):

¨         wybitne wyniki w nauce

¨         wybitne osiągnięcia w nauce

¨         wybitne osiągnięcia artystyczne

¨         wybitne osiągnięcia sportowe

¨         bardzo dobre wyniki w nauce

3.        Dane ucznia ubiegającego się o stypendium:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….

W roku szkolnym ………../…….… uczeń klasy …………………….

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………....

4.        Kandydat ubiegający się o stypendium za wybitne wyniki w nauce uzyskał średnią ocen                w semestrze …..... wynoszącą …..….….. oraz …………..……………. ocenę z zachowania.

5.        Kandydat ubiegający się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskał tytuł laureata olimpiady/konkursu szczebla ……………………………… w roku …………...…..

6.        Kandydat ubiegający się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne uzyskał tytuł laureata konkursu ..............…………………………………………………………………. szczebla ………………………………… w roku ………………..

Inne szczególne wyróżnienia lub osiągnięcia artystyczne: …………………………………..

………………………………………………………………………………………………...

7.        Kandydat ubiegający się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe zajął miejsce ………… w zawodach ……………………………………………………………………… w kategorii …………………………………………………………………………………….

Nazwa klubu sportowego reprezentowanego przez kandydata: ……………………………...

…………………………………………………………………………….…………………..

8.        Kandydat ubiegający się o stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce uzyskał średnią ocen w semestrze …..... wynoszącą ……….. oraz ……………………. ocenę z zachowania.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.

 

 

...............................................

Węgrów, dnia .........................................                                          (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Uwaga: Do wniosku należy dołączyć dokumenty (kserokopie) potwierdzające uzyskane osiągnięcia oraz numer konta bankowego, na które należy przekazać otrzymane stypendium.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2008-12-10 08:25:32
Data utworzenia:2008-12-10 08:25:32
Data modyfikacji:2008-12-10 08:28:12
Liczba wyświetleń:657