uchwała nr XIII/103/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach

  

            Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Statucie Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XIII/103/07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

 

ZMIANY W STATUCIE DOMU DZIECKA „JULIN” W KALISKACH

 

W Statucie Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Węgrowskiego Nr XXXVII/247/06 z dnia 29 września 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

1)      § 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
”Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach, zwany dalej „Domem” jest socjalizacyjną  placówką opiekuńczo-wychowawczą, funkcjonującą jako jednostka organizacyjna Powiatu Węgrowskiego.

 

2)      W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

       „ 2. Dom łączy działania socjalizacyjne i inne na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie.”

 

§ 2

Zmiany w Statucie Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Dyrektor PCPR w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2008-01-11 12:32:35
Data utworzenia:2008-01-11 12:32:35
Data modyfikacji:2008-01-11 12:35:01
Liczba wyświetleń:538