Uchwała Nr X/72/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie wspólnej realizacji z gminami z terenu powiatu, zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2002 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 111 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku,  Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przystąpić wspólnie z gminami z terenu powiatu węgrowskiego do realizacji zadania pod nazwą „Opracowanie Programów Ochrony Środowiska wraz z Planami Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2011 dla Powiatu Węgrowskiego oraz dla Gmin Grębków, Wierzbno, Miedzna, Korytnica, Liw, Łochów, Sadowne, Stoczek i m. Węgrów ” .

§ 2

Źródłem finansowania zadania określonego w § 1 będą:

  1. środki finansowe Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004, w kwocie 40 000 zł (słownie: złotych czterdzieści tysięcy).

  2. środki budżetów gmin w części dotyczącej finansowania wykonania gminnych programów ochrony środowiska wraz z planami gospodarki odpadami w wysokości:

Gmina Grębków

- 2 744,00 zł

Gmina Miedzna

- 2 500,00 zł

Gmina Liw

- 4 528,00 zł

Gmina Łochów

- 10 148,00 zł

Gmina Korytnica

- 4 040,00 zł

Gmina Sadowne

- 3 732,00 zł

Gmina Stoczek

- 3 136,00 zł

Gmina Wierzbno

- 1 912,00 zł

Miasto Węgrów

- 7 260,00 zł

 

          Razem miasto i gminy

   

-          40 000,00 zł

 

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawierania z Gminami porozumień, które określą szczegółowe warunki realizacji i finansowania zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Marianna Teresa Szostek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:08:59
Data utworzenia:2007-01-07 00:08:59
Data modyfikacji:2007-01-07 00:09:00
Liczba wyświetleń:536