Sprawozdanie Nr 7/07 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 30 listopada – 28 grudnia 2007 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 6 grudnia 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu i zasad przyznawania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, dla których powiat węgrowski jest organem prowadzącym;
2. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
3. pozytywnie zaopiniował projekty umów:
a) z Dyrektorem Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Remont fundamentów zabytkowego dworu barokowego z 1782 r. siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie”;
b) z Dyrektorem SP ZOZ w Węgrowie w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu monitorującego dla potrzeb Oddziału Internistyczno – Kardiologicznego Szpitala Powiatowego w Węgrowie;
4. wyraził zgodę na zmianę stawki godzinowej wynagrodzeń dla nauczycieli uczących teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach kursów I, II i III° realizowanych na podstawie umowy – zlecenia;
5. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 zł na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu literackiego „Pióro szuka talentu”;
6. wyraził zgodę na zwolnienie dwóch wychowanków z odpłatności za koszty wyżywienia w MOW w Jaworku;
7. wyraził zgodę na zawarcie umowy ze Skorpion Grupa Sp. z o.o. na wynajęcie fragmentu dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 23 oraz pomieszczenia w tym budynku w celu instalacji lekkiego masztu antenowego.

W dniu 13 grudnia 2007 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawach:
a) uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Węgrowskiego na lata 2007 – 2015;
b) zmian w budżecie powiatu na 2007 r.;
c) zmiany uchwały nr IX/71/07 z dn. 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku internatu ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie”;
d) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2008 r.;
e) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2008 r.;
f) zmian w Statucie Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach;
g) ustalenia zasad organizacji mieszkań chronionych oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych znajdujących się w Łochowie przy ul. Sienkiewicza 16;
2. zatwierdził sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w II półroczu 2007 r.;
3. zatwierdził porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego
4. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
5. podjął uchwałę w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach;
6. rozpatrzył wniosek Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrowskiej o sfinansowanie wykonania dokumentacji zmiany organizacji ruchu na drodze nr 62 i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 2 tys. zł.
7. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 zł na zakup nagród dla laureatów „I Konkursu Mazowiecko – Podlaskiej Szopki Węgrowskiej”.

W dniu 21 grudnia 2007 r. Zarząd:

1. Rozpatrzył opinię Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu powiatu na 2008 rok wraz z wnioskami  stałych komisji Rady.
2. Przyjął autopoprawkę do projektu budżetu powiatu na 2008 rok.
3. Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr VI/48/07 z dnia 23 marca 2007 r. z późn. zmianami w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej  oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji  w 2007 r., na które przeznacza się środki PFRON.
4. Podjął uchwały w sprawach:
a) przekazania w nieodpłatne użytkowanie  SPZOZ w Węgrowie nowo zakupionego  specjalistycznego sprzętu medycznego – zestawu videoendoskopowego;
b) zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
5. Zatwierdził umowę z SPZOZ w Węgrowie w sprawie nieodpłatnego użytkowania nowo zakupionego specjalistycznego sprzętu medycznego.

W dniu 27 grudnia 2007 r. Zarząd:
1. Uzgodnił z Wójtem Gminy Sadowne kwestię finansowania budowy hali sportowej w Sadownem.
2. Podjął uchwały w sprawach:
a) przyjęcia „Programu Naprawczego Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach na lata 2008-2010”
b) zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
3. Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
4.Przyjął projekt regulaminu dodatków dla nauczycieli na rok 2008 będącego przedmiotem negocjacji ze związkami zawodowymi.
5. Podjął decyzję w sprawie sposobu współfinansowania doradztwa metodycznego PODN w 2008 r. przez samorządy gminne.
6. Negatywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZSP w Węgrowie w sprawie zwolnień z opłat najmu uczniowskich klubów sportowych .
7. Przedłużył umowę na nieodpłatne użytkowanie sprzętu specjalistycznego – elektrokardiograf A4 kpl –  na okres 3 lat.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2008-01-09 12:05:34
Data utworzenia:2008-01-09 12:05:34
Data modyfikacji:2008-01-09 12:07:10
Liczba wyświetleń:666