Uchwała Nr XXVII/186/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2005 roku w sprawie ustalenia organizacji pobytu oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Węgrowie

 

 

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące zasady organizacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie:

1.       Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie jako zadanie własne powiatu.

2.       Ośrodkiem zarządza dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

3.       Ośrodek jest placówką o zasięgu powiatowym, z możliwością rozszerzenia działalności na powiaty ościenne.

4.       Wydatki na działalność Ośrodka ujmuje się w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

 

§ 2

Organizacja pobytu osób w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Węgrowie określona została w  załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

1.       Korzystanie z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej jest odpłatne.

2.       Za pobyt jednej osoby w Hostelu Ośrodka ustala się w 2005 r. zryczałtowaną stawkę w wysokości 5 złotych za dobę.

3.       Przy ustalaniu zryczałtowanej stawki za całodobowy pobyt w Hostelu Ośrodka uwzględnia się w szczególności następujące koszty: zużycie wody zimnej i ciepłej, zużycie energii elektrycznej, wywóz  nieczystości stałych i płynnych, dostawę energii cieplnej,  niezbędne medykamenty, środki czystości i środki higieny osobistej oraz inne opłaty stałe ponoszone z tytułu użytkowania zajmowanych pomieszczeń.

4.       W terminie do 31 marca każdego roku dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ustali i przedstawi do zatwierdzenia Staroście Węgrowskiemu średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

 

 

 

 

§ 4

1.       Umieszczenie osób na pobyt okresowy w Hostelu Ośrodka i ustalenie odpłatności za świadczone usługi następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

2.       Różnica pomiędzy ustaloną w decyzji opłatą a miesięcznym kosztem utrzymania osoby skierowanej, pokrywana jest przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby umieszczonej w Ośrodku.

 

§ 5

1.       Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej określone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.       Ustalone niniejszą uchwałą zasady odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dotyczą wyłącznie mieszkańców Powiatu Węgrowskiego.

3.       Koszt pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej osób pochodzących z terenu innych powiatów jest w całości pokrywany przez te osoby.

 

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

Załączącznik nr 1  do Uchwały Nr XXVI/186/05  Rady Powiatu w Węgrowie

z dnia 30 września 2005 roku

 

ORGANIZACJA POBYTU W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W WĘGROWIE

 

1.       W Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzone są działania praktyczne, zmierzające do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem, zdolności do jego samodzielnego pokonania. Działania te mają charakter pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej lub socjalnej (w tym hostelowej) i służą wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie.

2.       Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką o zasięgu powiatowym, z możliwością rozszerzenia działalności na powiaty ościenne.

3.       Oferta Ośrodka Interwencji Kryzysowej (poza miejscami hostelowymi) skierowana jest do wszystkich osób, które przeżyły zdarzenia zakłócające dotychczasowy sposób życia, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną.

4.       Korzystanie z usług OIK (za wyjątkiem korzystania z miejsc hostelowych), nie wymaga skierowania.

5.       Pobyt całodobowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej jest odpłatny na zasadach określonych uchwałą Rady Powiatu.

6.       Umieszczenie osób na pobyt okresowy w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

7.       Z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby i znajdujące się pod ich opieką dzieci doświadczające przemocy w miejscu zamieszkania lub znajdujące się w sytuacji kryzysowej wynikającej ze zdarzenia losowego, wobec których zaplanowane jest prowadzenie długotrwałych działań wspierających.

8.       W decyzji administracyjnej o umieszczeniu osoby na pobyt okresowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej określa się okres, na jaki świadczenie przyznano i wysokość odpłatności za świadczone usługi.

9.       Okres pobytu w miejscach hostelowych zależy od indywidualnej sytuacji, ale nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące.

10.   W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przedłużenie pobytu w celu całkowitego rozwiązania problemu, będącego powodem umieszczenia.

11.   Decyzję o przedłużeniu pobytu podejmuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie na wniosek zespołu specjalistów zajmujących się klientem Ośrodka.

12.    Szczegółowe zasady przyjmowania osób do pobytu w Hostelu Ośrodka określają Zasady kierowania osób do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie przekazane do wiadomości ośrodkom pomocy społecznej z terenu powiatu oraz Powiatowej Komendzie Policji.

13.   Szczegółowe warunki pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zakres świadczonych usług oraz prawa i obowiązki mieszkańców Ośrodka określa Regulamin wewnętrzny podany do wiadomości osób korzystających z usług Ośrodka.

 

 

 

 

Załączącznik nr 2  do Uchwały Nr XXVI/186/05  Rady Powiatu w Węgrowie

z dnia 30 września 2005 roku

 

 

ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W HOSTELU OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W WĘGROWIE

 

Ilekroć w postanowieniach niniejszych zasad jest mowa  o:

1)      dochodzie rodziny – oznacza to dochód określony w art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2)      dochodzie na osobę w rodzinie – oznacza to dochód określony w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3)      kryterium dochodowym – oznacza to kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub osoby w rodzinie, określone w art. 8 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

1.       Za pobyt w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej osoby skierowane ponoszą odpłatność.

2.       Osoby kierowane nie ponoszą opłat jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego dla osoby lub rodziny.

3.       Z obowiązku ponoszenia opłat zwalnia się częściowo osoby, których dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę kryterium dochodowego dla danej rodziny lub osoby, według następujących zasad:

 

 

Wysokość dochodu

 

 

Miesięczna odpłatność

101% - 120% kryterium dochodowego

30% dochodu, lecz nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania

121% - 150 % kryterium dochodowego

35% dochodu, lecz nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania

151% - 180% kryterium dochodowego

40% dochodu, lecz nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania

181% - 200% kryterium dochodowego

45% dochodu, lecz nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania

201% - 250% kryterium dochodowego

60% dochodu, lecz nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania

251% - 300% kryterium dochodowego

75% dochodu, lecz nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania

 

4.       Osoby, których dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego ustalonego dla rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, ponoszą pełną opłatę za pobyt w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Jadwiga Snopkiewicz
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:32:38
Data utworzenia:2007-01-07 01:32:38
Data modyfikacji:2007-01-07 01:32:39
Liczba wyświetleń:616