Uchwała nr VI/43/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie

Uchwała Nr  VI/ 43/  /07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 23 marca   2007 roku

 

w sprawie  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego Węgrowie.

 

        Na podstawie art.35 ust.1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)  na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala ,co następuje:

 

 

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Węgrowie ustalonym Uchwałą Nr IX/67/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 roku, zmienionym Uchwałami Nr  XXI/144/04  z dnia 30 grudnia 2004 roku oraz Nr XXXVIII/255/06 z dnia 25 września  2006 roku ,  dokonuje się następujących zmian:

      1/ W § 12 ust.1 dodaje się  pkt 10 w brzmieniu :

„10/ Wydział Inwestycji i Rozwoju „.

 

2/ § 25 otrzymuje brzmienie :

„1.Wydział Inwestycji i Rozwoju monitoruje możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych , realizuje zadania z zakresu przygotowania i prowadzenia inwestycji powiatowych oraz  rozwoju gospodarczego powiatu.

2. Do zadań Wydziału należy w szczególności :

1/ opracowywanie planów rozwoju powiatu,

2/ustalanie potrzeb inwestycyjnych i opracowywanie planów rzeczowo finansowych dla planowanych  inwestycji,

3/monitorowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na rozwój powiatu,

     4/podejmowanie działań w celu  pozyskiwania na cele inwestycyjne środków finansowych    ze źródeł zewnętrznych ,

5/przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania i  rozliczenia dotacji z funduszy unijnych, budżetu państwa, województwa,  Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  innych, na zadania inwestycyjne powiatu,

    6/organizowanie i przeprowadzanie przetargów dla inwestycji realizowanych przez Powiat Węgrowski,

7//przygotowywanie  umów z wykonawcami inwestycji,

8/ załatwianie spraw w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę,

9/prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem inspektora nadzoru oraz przekazaniem terenu budowy,

10/ wspólnie z kierownikami jednostek organizacyjnych nadzorowanie jakości wykonywanych prac ,monitorowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z podpisaną umową,

11/ dopełnienie odpowiednich procedur w razie stwierdzenia konieczności wykonywania robót dodatkowych, wykraczających poza zakres umowy,

12/organizowanie odbiorów częściowych i końcowych, zapewnienie w nich udziału przedstawicieli właściwych organów,

13/kontrola kosztów realizacji inwestycji,

14/rozliczanie wspólnie z Wydziałem Finansowym kosztów prowadzonych i zakończonych zadań inwestycyjnych,

15/ opracowywanie na wniosek zarządców dróg , decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych,

16/współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu.

3.Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „IR”.”

 

3/Dotychczasowe §§ 25-51 otrzymują odpowiednio numerację  26-52.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-05-08 11:00:00
Data utworzenia:2007-05-08 11:00:00
Data modyfikacji:2007-05-08 11:00:16
Liczba wyświetleń:492