Sprawozdanie Nr 6/2005 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 30 września do 28 października 2005 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 11 października 2005 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)zaciągnięcia zobowiązań na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu;
b)zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2004 – 2006;
2. wytypował dyrektorów i nauczycieli do Nagrody Starosty z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

W dniu 20 października 2005 r. Zarząd:
1.przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
b)zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
2.przyjął informacje o:
a)stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu;
b)stanie bezpieczeństwa sanitarno – higienicznego na terenie powiatu;
c)oświadczeniach majątkowych radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, sekretarza, skarbnika i innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty;
3.zatwierdził porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu;
4.pozytywnie rozpatrzył wnioski o:
a)przyznanie PZW Koło Nr 26 w Węgrowie środków w wysokości 3 tys. zł na zakup narybku świnki do zarybienia rzeki Liwiec;
b)uruchomienie z PFOŚiGW kwoty 800 zł na wsparcie pielęgnacji i leczenia drzew w zabytkowym parku przy dworze w Paplinie;
5.podjął decyzję o dofinansowaniu kosztów podróży delegacji uczniów ZSP w Łochowie na zjazd młodzieży europejskiej „Sismund 2005” ;
6.negatywnie rozpatrzył wniosek o zwiększenie o 2 etaty sprzątaczek w ZSP w Węgrowie w miejsce 2 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W dniu 28 października 2005 r. Zarząd:
1.rozpatrzył  wnioski komisji Rady Powiatu;
2.zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
3.podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.
4.zatwierdził 2 grupy kursowe teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSP w Węgrowie;
5.podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą do 500 zł publikacji, będącej efektem 5 edycji konkursu „Pióro szuka talentu”.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:48:25
Data utworzenia:2006-12-29 23:48:25
Data modyfikacji:2006-12-29 23:48:25
Liczba wyświetleń:685