Uchwała Nr XV/101/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1  

Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 164.058zł.:

 

Dział

Rozdział,

Paragraf

 

Nazwa  działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia

w zł

Objaśnienia

750

Administracja publiczna

12.600

Refundacja przez PUP wydatków na prace interwencyjne

75020

Starostwa powiatowe

12.600

0970

Różne dochody

12.600

758

Różne rozliczenia

151.458

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane powiatowi przez Ministra Finansów

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

151.458

2760

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

151.458

 

§ 2

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 25 500 zł:

 

Dział

Rozdział,

Paragraf

 

Nazwa  działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

w zł

Objaśnienia

600

Transport i łączność

25.500

 

60014

Drogi publiczne pozostałe

25.500

4300

Zakup usług pozostałych

25.500

 

 

  1. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o 189.558 zł:

 

Dział

Rozdział,

Paragraf

 

Nazwa  działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększa się

w zł

Objaśnienia

600

Transport i łączność

25.500

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Węgrowie: 17.000 zł, w Łochowie 8.500zł.

60014

Drogi publiczne pozostałe

25.500

2310

Dotacje celowe przekazywane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

25.500

700

Gospodarka mieszkaniowa

12.600

Na wycenę mieszkań w zasobach powiatu

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12.600

4300

Zakup usług pozostałych

12.600

852

Pomoc społeczna

151.458

 

85204

Rodziny zastępcze

151.458

3110

Świadczenia społeczne

151.458

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:25:49
Data utworzenia:2007-01-07 00:25:49
Data modyfikacji:2007-01-07 00:25:49
Liczba wyświetleń:542