rok 2008

Uchwała nr XXIII/185/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2009Uchwała nr XXIII/184/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2009Uchwała nr XXIII/183/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, p.n. "Korzystam z szansy" - Projekt Powiatu Węgrowskiego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowychUchwała nr XXIII/181/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2008 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała nr XXIII/180/2008 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązaniaUchwała nr XXIII/176/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2008 rokUchwała nr XXIII/175/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu węgrowskiego na rok 2009Uchwała nr XXII/174/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr XXII/173/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup Videorejestratora dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie"Uchwała nr XXII/172/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2008 rokUchwała mr XXI/171/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i wspólfinansowania w 2009 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach projektów Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".Uchwała nr XXI/170/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Węgrowskiego na rok 2009 na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"Uchwała nr XX/168/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury do IX edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiegouchwała nr XX/167/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2008 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychuchwała nr XX/166/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Gmina Łochów w sprawie wspólfinansowania przedsięwzięcia p.n. "Zakup sprzętu ratowniczego (zestaw narzędzi hydraulicznych) dla potrzeb Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowieuchwała nr XX/165/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspólpracy Powiatu Węgrowskiego w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUchwała nr XX/164/08 Rady POwiatu Węgrowskiego z dnia 31 pażdziernika 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała nr XX/163/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2008 rokUchwała nr XIX/162/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie skargi na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała nr XIX/161/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Samorządowi Województwa Mazowieckiego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr XIX/160/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2008 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepelnosprawnychUchwała nr XIX/159/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany Programu "Bezpieczny Powiat Węgrowski" oraz wprowadzenia jednoliltego tekstuUchwała nr XIX/158/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutuuchwała nr XIX/157/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2008 rokUchwała nr XIX/156/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Sadowne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej z zapleczem w Sadownem" oraz upoważnienia Zarzadu POwiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Sadowne określającej szczególowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.Uchwała nr XVIII/155/08 Rady POwiatu Węgrowskiego w sprawie szczególowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom, wicedyrektorom i innym nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach) prowadzonych przez Powiat Węgrowski Uchwała nr XVIII/154/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/149/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomościUchwała nr XVIII/153/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2007-2013Uchwała nr XVIII/152/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2008 r.Uchwała nr XVIII/151/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2008 rokUchwała nr XVIII/150/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania instytucji kultury-Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Samorządowi Województwa MazowieckiegoUchwała nr XVII/149/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomościUchwała nr XVII/148/08 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Prorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - projekt systemowy nr 1/PO KL/7.1.2/2008. Uchwała nr XVII/147/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2008-2015.Uchwała nr XVII/146/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w WęgrowieUchwała nr XVII/145/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie procedury przygotowania, uchwalania budżetu Powiatu Węgrowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów infornmacyjnych towarzyszących projektowi budżetuUchwała nr XVII/144/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwaly nr XV/120/2008 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie polegającą na wymianie okien w sali gimnastycznej, łączniku oraz zapleczu"Uchwała nr XVII/143/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/119/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pozyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie-poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie stropodachu w warsztatach szkolnych"Uchwała nr XVII/142/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/114/08 Rady Powiatu Węgrowkiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku"Uchwała nr XVII/141/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2008Uchwała nr XVII/140/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budzecie Powiatu Węgrowskiego na 2008 rokUchwała nr XVI/139/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdroqwotnej w Węgrowie za 2007 r. i przeznaczenia zysku bruttoUchwała nr XVI/138/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr XVI/137/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnychUchwała nr XVI/136/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Zbrojowni na Zamku w LiwieUchwała nr XVI/135/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego wspólfinansowania realizacji przedsięwzięcia p.n. "Budowa ulic na Osiedlu Błonie w Węgrowie obejmująca odcinki ulic Powstańców, Mickiewicza i Orzeszkowej" Uchwała nr XVI/134/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty WęgrowskiegoUchwała nr XVI/133/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany w Statucie Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr XVI/132/08 Rady POwiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu na 2008 rokUchwała nr XVI/131/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2008 rokUchwała nr XVI/130/08 Rady Powiatu Węgrowsiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2007Uchwała nr XV/129/08 Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007Uchwała nr XV/128/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia p.n. "Budowa ul. Mickiewicza w Węgrowie na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Powstańców, w km od 0+000 do 0+232,5"Uchwała nr XV/127/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr XV/126/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu StatutuUchwała nr XV/125/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015Uchwała nr XV/124/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2008 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychUchwała nr XV/123/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 208 roku w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat WęgrowskiUchwała nr XV/122/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Węgrowskiego Uchwała nr XV/121/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów przyznawania, trybu i wysokości nagród ze środków funduszu nagród dla anauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oswiatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski w 2008 rokuUchwała nr XV/120/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwziecia pn. "Termomodernizacja budynku LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie polegająca na wymianie okien w sali gimnastycznej, łączniku oraz zapleczu"Uchwała nr XV/119/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zaciągniecia pozyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i dzrwiowej oraz docieplenie stropodachu w warsztatach szkolnych".Uchwał nr XV/118/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/113/08 Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej" Uchwała nr XV/117/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rokUchwała nr XIV/116/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty WęgrowskiegoUchwała nr XIV/115/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Sadownem w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SadowneUchwała nr XIV/114/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku"Uchwała nr XIV/113/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pozyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie - poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej"uchwała nr XIV/112/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadznia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i ŁochówUchwała nr XIV/111/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie upowaznienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i wspólfinansowania w 2008 roku zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych uchwała nr XIV/110/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarzadu Powiatu do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu porozumień w zakresie współfinansowania przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w latach 2008-2013 Uchwała nr XIV/109/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2008-02-08 10:15:49
Data utworzenia:2008-02-08 10:15:49
Data modyfikacji:2008-02-08 10:16:04
Liczba wyświetleń:1484