ogłoszenie o II naborze wniosków o pomoc materialną

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXV/234/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom uczelni medycznych o kierunku lekarskim w Polsce

 

                                                        

Zarząd Powiatu Węgrowskiego

ogłasza II nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej

dla studentów uczelni medycznych kształcących się na kierunku lekarskim.

 

Wysokość pomocy wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zł 0/00 gr.) miesięcznie.

 Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

-  jest studentem III, IV, V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,

-  nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy  materialnej,

- nie przebywa na urlopie dziekańskim lub nie korzysta z innej przerwy  w studiach.

 Pomoc przyznaje się na wniosek kandydata. Formularz wniosku dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.powiatwegrowski.pl lub w Wydziale Administracyjno – Społecznym Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

 Do wniosku należy załączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.

 Pomoc przyznawana jest w zamian za zobowiązanie kandydata do podjęcia zatrudnienia jako lekarz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na czas nie krótszy niż okres, na jaki zostanie udzielona pomoc materialna.

 Wnioski wraz załącznikami można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgrowie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, do dnia 6. października 2014 r.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracyjno – Społecznym Starostwa Powiatowego (pokój nr 41) lub pod numerem telefonu 25 792 28 43. Regulamin przyznawania pomocy materialnej, określony w uchwale Nr XXV/234/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 r., dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej powiatu węgrowskiego: www.powiatwegrowski.pl w zakładce Prawo lokalne/Uchwały Rady Powiatu/Kadencja 2010 – 2014.  

                                                                                                   

                                                                                                       Starosta Węgrowski

                                                                                                      /-/Krzysztof Fedorczyk

 

 Węgrów, dnia 25. września 2014 r. 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
wniosek.docx11,80kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Zarząd Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2014-09-24 00:00:00
Data utworzenia:2014-09-25 08:42:38
Data modyfikacji:2015-01-19 14:51:03
Liczba wyświetleń:502