Uchwała Nr XXXV/227/06 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ,,Termomodernizacja budynku Powiatu Węgrowskiego


      Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z póżn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:
 
§ 1
 
1.        Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 287 730 zł (słownie złotych dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację w roku 2006 przedsięwzięcia p.n. ,,Termomodernizację budynku  Powiatu  Węgrowskiego przy ul. Piłsudskiego 23’’.
2.        Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w punkcie 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.
    

§ 2
 
Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.
§ 3
 
Pożyczka spłacona będzie z subwencji.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:34:27
Data utworzenia:2006-12-29 21:34:27
Data modyfikacji:2006-12-29 21:34:27
Liczba wyświetleń:524