Uchwała nr XXIII/180/2008 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późżn. zmianami) rada Powiatu w Węgrowie uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zaciągnięcia zobowiązaniana sfinansowanie zadań pn"

1. Wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg powiatowych nr 36101 Pogorzelec-barchów dł. 7,81 km

2. Wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg powiatowych ul. Myśliwska Łochów dł. 1,85 km

§ 2

Kwota zobowiązania, o której mowa w  § 1 nie może przewyższyć kwoty 141 263 zł

§ 3

Zobowiązanie,  o którym mowa w  § 1pokryte zostanie w 2009 r. dotacją samorzadów Gminnych oraz z wolnych środków Powiatu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarzadfowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-01-21 12:38:44
Data utworzenia:2009-01-21 12:38:44
Data modyfikacji:2009-01-21 13:29:18
Liczba wyświetleń:786