Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 6/2006 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 29 września do 25 października 2006 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 2 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 11 października 2006 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Sadownem o zwiększenie planu wydatków placówki związanych z funkcjonowaniem pracowni komputerowej i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 8 tys. zł;
2. podjął decyzję o przyznaniu 17 osobom Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
3. postanowił dofinansować kwotą 1200 zł uczestnictwo uczniów ZSP w Łochowie w symulacji międzynarodowej sesji ONZ „Model United Nations” w Berlinie;
4. wyraził zgodę na wykonanie zatoki parkingowej i uzupełnienie brakującego chodnika na ul. Mickiewicza w Węgrowie;
5. rozpatrzył wniosek Proboszcza Parafii Rzymsko – Katolickiej w Korytnicy w sprawie udrożnienia rowu w pasie drogi powiatowej Korytnica – Kąty i podjął decyzję, że w chwili obecnej wniosek jest niemożliwy do realizacji ze względu na brak środków finansowych koniecznych nie tylko do udrożnienia samego rowu ale także do wybudowania separatora zanieczyszczeń z wody odpływającej z pobliskiego cmentarza;
6. nie wyraził zgody Firmie Przewozy Pasażerskie „STANMAR” Sp. J. oraz Biuru Rachunkowemu p. Stefana Chudzika na wykorzystanie zatoki przy ul. Zwycięstwa na przystanek autobusowy. 

W dniu 19 października 2006 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”;
b) zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
c) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
d) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
2. przyjął informacje o:
a) stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze powiatu;
b) stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu;
c) współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi;
3. zatwierdził porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu;
4. wyraził zgodę na wykonanie projektu technicznego odcinka drogi Zawady – Połazie;
5. nie wyraził zgody na zlokalizowanie wjazdu z ul. Żeromskiego w Węgrowie na działkę do projektowanego marketu;
6. postanowił przeznaczyć kwotę 20 tys. zł z rezerwy budżetowej na zakup skraplarki dla potrzeb ZDP w Węgrowie;
7. podjął decyzję o przeznaczeniu z PFOŚiGW kwoty 2 tys. zł na szczepienia psów znajdujących się w schronisku dla zwierząt w Węgrowie;
8. wyraził zgodę na podział klasy I ZSZ w Ostrówku na dwa odrębne oddziały z dwu- i trzyletnim cyklem nauczania;
9. zatwierdził listę stypendystów Narodowego Programu Stypendialnego współfinansowanego w 50% z budżetu powiatu;
10. postanowił przystąpić do procedury mającej na celu utworzenie w budynku w Jaworku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:50:46
Data utworzenia:2006-12-29 23:50:46
Data modyfikacji:2006-12-29 23:50:46
Liczba wyświetleń:698