Uchwała Nr XXXII/210/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.

 

            Działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Statucie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 316/179/2002 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2002 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Rady Muzeum może wchodzić od 5 do 8 osób.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Hanna Kietlińska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:25:21
Data utworzenia:2007-01-07 03:25:21
Data modyfikacji:2007-01-07 03:25:21
Liczba wyświetleń:585