Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na termomodernizację budynku kościoła wraz z wykonaniem kotłowni i instalacji c.o. w parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Ugoszczy

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 pkt. 7 i § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/254/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Z budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2011 udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego z Padwy w Ugoszczy dotacji w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)na termomodernizację budynku kościoła wraz z wykonaniem kotłowni i instalacji c.o. w parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Ugoszczy, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-830 w dniu 12.12.2008 r.

 

 

§ 2

 

            Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o której mowa w § 1 oraz zasady rozliczenia środków finansowych, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Antoniego z Padwy w Ugoszczy.

 

 

§ 3

 

            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-26 14:49:07
Data utworzenia:2011-05-26 14:49:07
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:20
Liczba wyświetleń:393