Uchwała Nr XXXII/212/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 146, poz. 1222 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze według I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie i Zarządzie Dróg Powiatowych w Węgrowie, w wysokości 600 zł.

 

§ 2

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu, stosownie do wniosków dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych, w następującej wysokości:

1) 4,50 zł - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Węgrowie;

2) 4,50 zł - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie;

3) 5,00 zł - w Zarządzie Dróg Powiatowych w Węgrowie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1.

 

§ 4

Uchwałą wcodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Marzena Gromek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:25:39
Data utworzenia:2007-01-07 03:25:39
Data modyfikacji:2007-01-07 03:25:40
Liczba wyświetleń:531