Uchwała Nr XVIII/125/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie

         Na podstawie art. 12 pkt 5 , 8 lit.c, d, art. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592 z póżn. zm.)art. 86, 165 ust.2,  166, 173, 176 ust. 1, 182, 184, 188 ust.2,  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 , poz. 1966 z póżn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

                                                                  § 1

 

Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę  271 213 zł:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

 

Kwota

Objaśnienia

 

 

600

Transport i łączność

5 311

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

5 311

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

5 311

Realizuje Zarząd Dróg Powiatowych

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

51 174

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

51 174

 

6650

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz  jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie  zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

51 174

Realizuje Starostwo Powiatowe

Wpływy o d Gmin:

Korytnica – 7 000

Sadowne -   6 500

Grębków –  5 000

Węgrów -  12 000

Stoczek      5 000

Miedzna     5 000

Wierzbno  – 3 000

Liw  -           7 674

758

Różne rozliczenia

164 028

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

137 167

Realizuje Starostwo Powiatowe

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

137 167

 

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

26 861

 

2760

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

26 861

Realizuje Starostwo Powiatowe

801

Oświata i wychowanie

5 700

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

5 700

Realizuje SOSW w Węgrowie

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 300

 

0830

Wpływy z usług

3 200

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

200

 

852

Pomoc społeczna

45 000

 

85202

Domy pomocy społecznej

45 000

 

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

45 000

 

 

§ 2

1.       Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 116 783 zł:

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

 

Kwota

Objaśnienia

 

 

700

Gospodarka mieszkaniowa

7 700

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 700

Realizuje Starostwo Powiatowe

4300

Zakup usług pozostałych

7 700

 

757

Obsługa długu publicznego

45 000

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

45 000

Realizuje Starostwo Powiatowe

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów

Wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

45 000

 

801

Oświata i wychowanie

60 323

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

6 065

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 0 65

Realizuje SOSW w Węgrowie

80111

Gimnazja specjalne

5 600

Realizuje SOSW w Węgrowie

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 600

 

80120

Licea ogólnokształcące

16 866

 

2540

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 740

Centrum Edukacyjne Spółka cywilna w Siedlcach

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 000

ZSP Łochów

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 202

ZSP Łochów

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 924

ZSP Łochów

80130

Szkoły zawodowe

31 792

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 396

ZSP Łochów

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 891

ZSP Łochów

4120

Składki na Fundusz Pracy

576

ZSP Łochów

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

249

ZSP Łochów

4300

Zakup usług pozostałych

1 680

ZSP Sadowne

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 760

Realizuje SOSW w Węgrowie

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

3 760

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 760

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000

 

 

2.       Zwiększa  się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę  387 996zł :

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

 

Kwota

Objaśnienia

 

 

750

Administracja publiczna

115 304

 

75020

Starostwa powiatowe

115 304

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 000

 

4300

Zakup usług pozostałych

45 304

 

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

51 174

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

51 174

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

51 174

Zakup pompy

801

Oświata i wychowanie

126 329

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

2 840

Realizuje SOSW w Węgrowie

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 840

 

80111

Gimnazja specjalne

10 400

Realizuje SOSW w Węgrowie

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 400

80120

Licea ogólnokształcące

97 614

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

84 634

ZSP Łochów -  39314,

ZSP Sadowne – 9 320,

L.O .im. A .Mickiewicza

w Węgrowie - 36 000 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000

L.O .im. A .Mickiewicza

w Węgrowie

4300

Zakup usług pozostałych

2 924

ZSP Łochów -2924

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 056

L.O .im. A .Mickiewicza

w Węgrowie

80130

Szkoły zawodowe

13 290

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

2 400

Dla Powiatu Sokołowskiego  na kursy dla uczniów klas wielo zawodowych

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 890

ZSZ Ostrówek –

8 890

4270

Zakup usług remontowych

 

2 000

ZSP w Węgrowie-2000 na remont klaso -pracowni

80134

Szkoły zawodowe specjalne

2 185

Realizuje SOSW w Węgrowie

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 905

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

280

 

852

Pomoc społeczna

92 463

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

44 433

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

44 433

Realizuje Starostwo Powiatowe

85202

Domy pomocy społecznej

45 000

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

45 000

Realizuje PCPR

Dla Gmin:

Łochów – 30 000

Stoczek – 15 000

na standaryzację w domach pomocy społecznej

85204

Rodziny zastępcze

3 030

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

3 030

Realizuje Starostwo Powiatowe

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 726

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

2 726

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 726

 

 

§ 3

 

1.W wyniku zmian zawartych w uchwale zwiększa się plan wydatków majątkowych o 51 174zł.

Plan wydatków majątkowych /po zmianach/  w 2006r i 2007r.przedstawia Załącznik

 

2.Zmienia się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006r. stanowiący Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XXX/213/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006r., zmieniony uchwałami Rady Powiatu:

Nr XXXV/230/06 z dnia 9 czerwca 2006r i nr XXXVIII/253/06 z dnia 25 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006r.:

1/ zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem o 3 521zł,

2/ zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem o 5 441zł,

3/ zmniejsza się plan  środków pieniężnych na koniec roku o 1 920zł na rachunku dochodów własnych

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 16:51:13
Data utworzenia:2007-01-07 16:51:13
Data modyfikacji:2007-01-07 16:55:10
Liczba wyświetleń:543