Uchwała Nr VI/76/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./ i art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów z terenu powiatu węgrowskiego i samorządu aptekarskiego Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Tracą moc: Uchwała Nr V/64/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego oraz Uchwała nr 34/23/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie powiatu węgrowskiego zmieniona Uchwałą nr 130/78/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 lipca 2008 r.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
cz. 1 załącznika do uchwały o aptekach.docx18,82kBBrak podpisu
cz. 2 załącznika do uchwały o aptekach.docx14,25kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-26 10:43:01
Data utworzenia:2011-05-26 10:43:01
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:20
Liczba wyświetleń:387