Uchwała nr XIII/104/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie organizacji mieszkań chronionych oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych znajdujących się w Łochowie przy ul. Sienkiewicza 16

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.), w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady organizacji mieszkań chronionych znajdujących się w Łochowie przy ul. Sienkiewicza 16:

1)      Mieszkania chronione znajdujące się w Łochowie przy ul. Sienkiewicza 16, zwane dalej „Mieszkaniami chronionymi”, są prowadzone przez Powiat Węgrowski, jako zadanie własne powiatu,

2)      Mieszkania chronione są placówką o zasięgu powiatowym,

3)      Wydatki na działalność Mieszkań chronionych ujmuje się w budżecie Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach,

4)      Mieszkaniami chronionymi zarządza dyrektor Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach,

5)      Mieszkania chronione wyłączone są ze sprzedaży.

 

§ 2

1.       Mieszkania chronione są świadczeniem niepieniężnym i stanowią formę pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkania chronione zapewniają usamodzielniającym się wychowankom warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz integrację ze społecznością lokalną.

 

2.       Mieszkania chronione przeznaczone są dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy przed skierowaniem do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej zamieszkiwali na terenie powiatu węgrowskiego, a opuszczając rodzinę zastępczą lub całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą nie mają możliwości powrotu do rodziny.

 

3.       Mieszkania chronione przeznaczone są dla 6 usamodzielniających się wychowanków, którzy mogą przebywać w Mieszkaniach chronionych do czasu uzyskania zdolności do samodzielnego życia oraz uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych. W pierwszej kolejności do Mieszkań chronionych kierowani będą wychowankowie Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach.

 

4.       Okres pobytu usamodzielniającego się wychowanka w Mieszkaniu chronionym nie powinien być dłuższy niż 2 lata, z możliwością jego przedłużenia, o ile jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w § 2 ust. 2.

 

5.       Organizacja pobytu wychowanków w Mieszkaniach chronionych określona została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

1.       Pobyt usamodzielniających się wychowanków w Mieszkaniach chronionych jest odpłatny.

 

2.       Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w Mieszkaniu chronionym ustala się na podstawie kwoty rocznych kosztów działalności placówki wynikających z utrzymania mieszkańców Mieszkań chronionych, z roku poprzedniego, z uwzględnieniem następujących kosztów: zużycie wody zimnej i ciepłej, zużycie energii elektrycznej, odprowadzanie do kanalizacji nieczystości ciekłych, wywóz nieczystości stałych, dostawa energii cieplnej, opłata abonamentu RTV, zaopatrzenie w gaz, oraz inne opłaty stałe ponoszone z tytułu użytkowania zajmowanych pomieszczeń.

 

3.       Do 31 stycznia każdego roku dyrektor Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach ustali i przedstawi do zatwierdzenia Staroście Węgrowskiemu średni miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w Mieszkaniach chronionych.

 

4.       W terminie do 31 marca każdego roku Starosta ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w Mieszkaniach chronionych. Ogłoszenie stanowi podstawę do ustalenia opłaty za pobyt wychowanka w Mieszkaniu chronionym od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

 

5.       Podstawą do ustalenia opłaty za pobyt wychowanków w Mieszkaniach chronionych w okresie od grudnia 2007 r. do 31 marca 2009 roku stanowić będzie zryczałtowana stawka ustalona przez dyrektora Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, zatwierdzona i ogłoszona przez Starostę Węgrowskiego, w sposób określony w ustępie 4 Uchwały.

 

§ 4

1.       Decyzję kierującą wychowanka do Mieszkania chronionego wydaje Starosta Węgrowski lub z jego upoważnienia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

 

2.       Opłatę za pobyt w Mieszkaniu chronionym ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług z tym, że odpłatność ta nie może być mniejsza niż 10% dochodu własnego tej osoby, a suma odpłatności wszystkich osób przebywających w Mieszkaniach chronionych nie może przekraczać miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkań chronionych.

 

3.       Kierowani nie ponoszą opłaty za pobyt w Mieszkaniach chronionych, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego ustalonego w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

4.       Powiat Węgrowski pokrywa różnicę pomiędzy kosztem utrzymania Mieszkań chronionych, a opłatami wnoszonymi przez osoby, którym przyznano pobyt w Mieszkaniach chronionych, z uwzględnieniem ust. 3.

 

5.       Szczegółowe zasady ponoszenia opłaty za pobyt w Mieszkaniu chronionym określone zostały w załączniku  Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Dyrektor PCPR w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2008-01-11 12:36:59
Data utworzenia:2008-01-11 12:36:59
Data modyfikacji:2008-01-11 12:41:18
Liczba wyświetleń:614