Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XX/136/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom oraz ośrodkom i placówkom szkolno - wychowawczym o uprawnieniach szkół publicznych.

Działając na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty  (Dz. U. z 1996 roku – t. j. Nr 67, poz. 329 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przepisy niniejszej uchwały dotyczą:

1)        szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży,

2)        szkół niepublicznych o uprawnieniach  szkoły publicznej  dla dorosłych,

3)        niepublicznych ośrodków i placówek oświatowo – wychowawczych, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży, w tym specjalnych ośrodków szkolno  – wychowawczych.

 

§ 2

 

Dotacji udziela się na statutową działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą szkołom, ośrodkom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkoły i placówki publicznej, jako częściowe pokrycie wydatków związanych z tą działalnością.

 

§ 3

 

1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje w wysokości  nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.

2. Niepubliczne ośrodki i placówki oświatowo - wychowawcze otrzymują dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w tego samego typu placówce publicznej prowadzonej przez powiat, a w przypadku ich braku na terenie powiatu, najbliższej  placówce powiatów ościennych.

3. Niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.

 

§ 4

 

Dotacje, o których mowa w § 3  przydziela się pod warunkiem, że osoba prowadzącą szkołę złożyła  w Starostwie Powiatowym w Węgrowie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek według wzoru określonego w załączniku do niniejszej uchwały wraz z potwierdzoną kserokopią sprawozdania EN – 8, zaś w terminie do 10 października  roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji – potwierdzoną kserokopię sprawozdania typu „S”.

 

   

§ 5

 

1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę, ośrodek lub placówkę:

1)        z powołaniem się na numer i datę wpisu do ewidencji prowadzonej zgodnie  z art. 82 ustawy o systemie oświaty, a  także na numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,

2)        określający planowaną liczbę uczniów (słuchaczy) szkoły, w tym także objętych określoną formą działalności opiekuńczo – wychowawczej, albo wychowanków placówki  (ośrodka),

3)        zawierający zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach zachodzących w liczbie uczniów (słuchaczy) i wychowanków oraz sporządzania i przekazywania rozliczenia otrzymanej dotacji,

     4) wskazujący numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

2. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

§ 6

 

1. Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 5, sporządza i przekazuje do Starostwa Powiatowego w Węgrowie – nie później niż w ciągu 21 dni po upływie każdego miesiąca – rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów, (słuchaczy), wychowanków.

2. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystywania dotacji.

 

§ 7

 

Traci moc uchwała Nr XXIX/197/2001 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26  października 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom oraz ośrodkom i placówkom oświatowo – wychowawczym.

 

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

    Załącznik do Uchwały Nr XX / 136 / 04

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 26  listopada 2004 roku

 

Wniosek

 

o udzielenie dotacji budżetowej na prowadzenie :

 

 

.......................................................................................................................................................

( Pełna nazwa szkoły bądź placówki oraz siedziba )

 

.......................................................................................................................................................

 

 

1. ...................................................................................................................................................

( nazwa szkoły bądź placówki )

jest szkołą ( placówką ) niepubliczną wpisaną do ewidencji dnia .........................................

na podstawie pisma ................................................... do  ewidencji   szkół  i   placówek n i e p u b l i c z n y c h prowadzonej przez   ...............................................................................

 

2. ..................................................................................................................................................

( nazwa szkoły bądź placówki )

uzyskała uprawnienia szkoły ( placówki ) publicznej z dniem ...................................................

na podstawie .............................................................................................................

( wpisać numer, organ wydający decyzję i datę )

3. W ...........................................................................................................................................

( nazwa szkoły bądź placówki )

pobiera naukę ............................................. .

                                ( ilość uczniów, wychowanków, słuchaczy )

 

4. Osoba prowadząca szkołę (placówkę) zobowiązuje się do pisemnego informowania Starostwa Powiatowego w Węgrowie o zmianach zachodzących w liczbie uczniów w ciągu roku.

 

5. Osoba prowadząca szkołę (placówkę) zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania             do Starostwa Powiatowego w Węgrowie  – rozliczenia otrzymanych dotacji, za okres                       od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca sprawozdawczego, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów.

 

6. Dotacje należy przekazać na rachunek bankowy:

 

.......................................................................................................................................................

( bank, siedziba i numer konta )

 

7. Osoba prowadząca szkołę (placówkę) zobowiązuje się do udostępnienia dokumentów organowi dotującemu w celu kontroli wykorzystania dotacji.

 

8. Osoba prowadząca szkołę (placówkę) zobowiązuje się do przekazywania do Starostwa Powiatowego w Węgrowie potwierdzonych kserokopii sprawozdań EN – 8 w terminie                    do 30 września oraz sprawozdań typu „S” w terminie do 10 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

 

 

....................................................................    

( data i podpis osoby prowadzącej       szkołę lub placówkę )

 

 

 

Załączniki:

- potwierdzona kserokopia sprawozdania EN – 8,

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:35:59
Data utworzenia:2007-01-07 17:35:59
Data modyfikacji:2007-01-07 17:35:59
Liczba wyświetleń:600