Informacje ogólne o szkołach i placówkach

Wykaz szkół, placówek oświatowych i placówek doskonalenia prowadzonych przez Powiat Węgrowski (JST): 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie,
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie,
3. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej  w Łochowie,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem,
5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku,
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie,
7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku,
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie. 

 
Podstawowe dane o typie kształcenia i kadrze kierowniczej:

1)  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 
Zespół tworzy kompleks obiektów z siedzibą przy ulicy Bohaterów Warszawy 10. Zespołem kieruje p. Janusz Baum, jego zastępcami są:  p. Elżbieta Topolińska, p. Jacek Nowotniak. Również warsztaty szkolne posiadają swoje kierownictwo, gdzie kierownikiem jest p. Zbigniew Ciszewski
Zespół dysponuje internatem na 75 miejsc, będącym do dyspozycji zarówno dla uczniów tej szkoły, LO w Węgrowie oraz uczestników kursów I, II i III stopnia z teoretycznych przedmiotów zawodowych. Internatem kieruje p. Jacek Antoński.
W Zespole prowadzone są następujące formy kształcenia:
- II Liceum Ogólnokształcące, w systemie dziennym dla młodzieży, gdzie w klasach I - III kontynuowane jest nachylenie/specjalizacja sportowo-obronne oraz uruchomiona została z dniem 1 września 2012 roku klasa sportowa - siatkówka dziewcząt,
- Liceum Ogólnokształcące - w systemie zaocznym dla dorosłych,
- Technikum - kształcenie średnie zawodowe w zawodzie technik: ekonomista, handlowiec, elektryk, rolnik, mechanik oraz technik agrobiznesu - w systemem dziennym,
- Technikum Uzupełniające - kształcenie średnie zawodowe (na podbudowie ZSZ) w zawodzie technik handlowiec oraz technik mechanik, systemem zaocznym dla dorosłych (szkoła wygasająca),
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kształcenie zasadnicze zawodowe dla młodocianych prowadzone w warsztatach szkolnych w zawodzie elektryk oraz mechanik pojazdów samochodowych, a także zasadnicze zawodowe dla młodocianych pracowników, tzw. klasy wielozawodowe o cyklu dwu- i trzyletnim z praktykami u pracodawców,
- Szkoła Policealna - powołana do funkcjonowania z dniem 1 września 2012 roku, a mająca za zadanie kształcić dorosłych w systemie zaocznym w zawodzie technik informatyk i technik rachunkowości.

2)  I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
 
Liceum znajduje się przy ulicy Adama Mickiewicza 3, w centralnej części miasta. Jest to największa szkoła ogólnokształcąca w powiecie. Od kilku lat, co roku - po około 800 uczniów.
Liceum kieruje:
- p. Małgorzata Janiuk,
- i jej zastępca: p. Monika Sulińska-Bieńkowska.
W liceum realizowane są następujące nachylenia/specjalizacje:
- ogólne, humanistyczne, lingwistyczno-artystyczne, matematyczno-fizyczne, matematyczno-geograficzne, matematyczno-informatyczne, przyrodnicze, matematyczno-chemiczno-informatyczne, artystyczno-lingwistyczno-humanistyczne.

3) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie
 
Liceum jest zlokalizowane przy ulicy Wyspiańskiego 18, na tzw. Zatorzu.
Kadrę kierowniczą tworzą: p. Andrzej Suchenek – dyrektor, p. Ewa Sulowska – wicedyrektor.
Liceum prowadzi kształcenie w ramach nachyleń/specjalizacji: humanistyczne, matematyczno-informatyczne, matematyczno-geograficzne, matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne, sportowe.
Z dniem 1 września 2009 roku LO w Łochowie stało się szkołą samodzielną, wcześniej zorganizowaną w ramach Zespołu szkół, który został rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2009 r., gdyż wygasło kształcenie w ramach Technikum w zawodzie technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość oraz Liceum Profilowane. 

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
 
Zespół zlokalizowany jest przy głównej ulicy osady Sadowne – Kościuszki 74.
W skład kadry kierowniczej Zespołu wchodzi p. Sławomir Ryszawa – dyrektor.
W budynku byłego internatu nadal funkcjonuje kuchnia wraz ze stołówką oraz sale dydaktyczne (pracownia komputerowa), świetlica.
Zespół prowadzi kształcenie:
-  Liceum Ogólnokształcące, w ramach którego realizowane jest nachylenie/specjalizacja ogólne.
-  Zasadnicza Szkoła Zawodowa o cyklu dwu- i trzyletnim, tzw. klasy wielozawodowe z praktykami u pracodawców,
-  Studium Policealne - kształcenie średnie zawodowe dla dorosłych (jednoroczne) na podbudowie LO lub LP,
-  Liceum Ogólnokształcące  dla dorosłych. 

5)  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku
 
Szkoła znajduje się na terenie byłej FMB „Bumar-Proma” przy ul. Fabrycznej 57 (droga krajowa nr 50). Teren i budynek szkolny należą do Gminy Łochów, która przejęła go jako masę upadłościową byłego FMB „Bumar-Proma”. Szkołą kieruje p. Maria Pełka. W  szkole  prowadzi  się  kształcenie w klasach wielozawodowych o cyklu dwu- i trzyletnim, z których uczniowie realizują praktykę zawodową u pracodawców. 

6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie

 
Ośrodek został powołany uchwałą Rady Powiatu na bazie Zespołu Szkół Specjalnych. Znajduje się przy ulicy Mickiewicza 23 vis-á-vis stadionu miejskiego, na który składają się dwa parterowe budynki. W pierwszym (od ulicy) mieści się blok dydaktyczny wraz z mini salą gimnastyczną, a w drugim internat na 30 miejsc.
Ośrodkiem  kieruje p. Hanna Kasperowicz, zaś stanowisko wicedyrektora sprawuje p. Agnieszka Wiśniewska. Kierownikiem internatu jest p. Maria Krasnodębska. W Ośrodku prowadzone jest kształcenie specjalne we wszystkich trzech typach szkół: podstawowe, gimnazjalne, zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii.
W Ośrodku nabywają wiedzę i umiejętności, pozwalające przystosować się i funkcjonować w środowisku i w społeczeństwie, uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem, sprzężonym, począwszy już od oddziału „0”.
W ramach kształcenia zawodowego podczas własnych zajęć warsztatowych uczniowie w cyklu trzyletnim mogą zdobyć zawód kucharza małej gastronomii (a dla przyjętych do tej szkoły od 1 września 2012 roku - wyłącznie kucharza), który cieszy się wśród absolwentów gimnazjum specjalnego dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim dużą popularnością. Ponadto realizowane jest zadanie w zakresie przysposobienia do pracy. 

7)  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku


Ośrodek został powołany do funkcjonowania z dniem 1 września 2007 roku stosowną uchwałą Rady Powiatu Węgrowskiego. Powstał na bazie nieruchomości administrowanej przez SOSW w Węgrowie. W jego skład wchodzą: pawilon dydaktyczny z salą gimnastyczną i internat, w którym oprócz internatu dla (docelowo) 36 wychowanków znajdują się jeszcze na parterze Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” w Jaworku.
Dyrektorem Ośrodka jest p. Mariusz Dobijański, zaś p.o. kierownika internatu Ośrodka jest p. Anna Guzek.
Podstawą skierowania jest orzeczenie poradni o potrzebie kształcenia specjalnego upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim lub w normie intelektualnej w zakresie szkoły podstawowej specjalnej lub gimnazjum specjalnym oraz postanowienie sądu o umieszczenie nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
 
8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie
 
Poradnia znajduje się na parterze budynku byłego internatu LO, ul. Piłsudskiego 23. Poradnią kieruje p. Izabela Ratyńska.
Poradnia poprzez zespoły orzekające orzeka o potrzebie i sposobie wyrównywania określonych braków u dziecka, a ponadto prowadzi względem uczniów pracę bądź terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną. W skład zespołów wchodzą również lekarze specjaliści. Rejon Poradni obejmuje wszystkie gminy powiatu węgrowskiego i dotyczy dzieci w nich zamieszkałych (prawie 14 tys. osób), w tym dzieci w wieku do 4 lat (2.500), dzieci z przedszkoli (930), ze szkół podstawowych (5.510), gimnazjów (1.980) i szkół ponadgimnazjalnych (2.600). 


 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2010-02-10 12:07:16
Data utworzenia:2010-02-10 12:07:16
Data modyfikacji:2015-01-12 14:52:12
Liczba wyświetleń:1912