Sprawozdanie Nr 2/2006 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 27 stycznia do 10 marca 2006 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 5 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 31 stycznia 2006 r. Zarząd:
1. przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski w roku 2006;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) zatwierdzenia do realizacji projektu z Działania 1.2 schemat a) „Przez aktywność do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz udzielenia Dyrektorowi PUP pełnomocnictwa w tym zakresie;
b) zatwierdzenia do realizacji projektu z Działania 1.3 schemat a) „Ponowny start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz udzielenia Dyrektorowi PUP pełnomocnictwa w tym zakresie;
3. wyraził zgodę na poszerzenie oferty edukacyjnej ZSP w Sadownem o dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla absolwentów ZSZ oraz jednoroczne studium policealne na podbudowie Liceum Profilowanego; jednocześnie Zarząd ustalił na 28 osób limit chętnych do przyjęcia na jeden oddział w obu w/w typach szkół;
4. pozytywnie zaopiniował udział SOSz-W w Węgrowie w programie pn. „1% dla mojej szkoły, organizacji”;
5. negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor PSSE w Węgrowie o oddanie w trwały zarząd pomieszczeń po byłej protezowni w budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3.
6. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty do 30 tys. zł jako współudziału w finansowaniu zakupu pojazdu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. Jednocześnie Zarząd postanowił, że w miarę możliwości dofinansowany zostanie również zakup kserokopiarki oraz laptopu z rzutnikiem;
7. wytypował przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 36213 Pniewnik – Trawy oraz odcinka drogi powiatowej nr 36329 Józefin – Czarnowąż - Kopcie  do sfinansowania z Mazowieckiego Programu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej;
8. pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii drogi powiatowej odcinków dróg: nr 36379 Radzików Oczki – Radzików Stopki oraz nr 36358 Przesmyki – Kaliski – Dąbrowa w powiecie siedleckim.

W dniu 16 lutego 2006 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, kolidującymi z realizacją planowanej inwestycji pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem i zapleczem w Sadownem.”;
2. zatwierdził autopoprawkę do projektu budżetu powiatu na 2006 r.;
3. pozytywnie zaopiniował powołanie w ZSP w Węgrowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych;
4. Zarząd zatwierdził dwie grupy kursowe teoretycznych przedmiotów zawodowych (sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych) w ZSP w Węgrowie;
5. powołał komisję przetargową i wyznaczył ZDP w Węgrowie do przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego przebudowy drogi Jasiorówka – Brzuza – Sadowne.

W dniu 22 lutego 2006 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wykonania projektów technicznych i przebudów dróg powiatowych i obiektów mostowych;
b) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania w 2006 r. zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych i obiektów mostowych;
c) przystąpienia powiatu węgrowskiego do stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna.”;
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
2. przyjął informację o realizacji "Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w latach 2002-2006."
3. zatwierdził porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu;
4. podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PUP w Węgrowie;
5. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla uczennicy ZSP w Węgrowie na okres do 24.03.2006 r.

W dniu 2 marca 2006 r. Zarząd:
1. przyjął informację Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o dopłatach bezpośrednich i innych możliwościach pozyskiwania przez rolników środków pomocowych;
2. wyraził zgodę na współfinansowanie z Miastem Węgrów w proporcji 50% do 50% wykonania opracowania pn. „Koncepcja zagospodarowania osadów ze starorzecza Liwca i zbiornika retencyjnego w Krypach”;
3. postanowił o podjęciu działań zmierzających do uzyskania zgody Marszałka Województwa Mazowieckiego na przeniesienie do nowej siedziby Biblioteki Pedagogicznej, po której pomieszczenia przeznaczone byłyby dla potrzeb BP ARiMR
4. pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZDP w Węgrowie o wyrażenie zgody na zakup 2 samochodów do przewozu brygad roboczych. Zakup ten będzie sfinansowany w ramach budżetu ZDP.

W dniu 9 marca 2006 r. Zarząd:
1. rozpatrzył  wnioski komisji Rady Powiatu;
2. pozytywnie rozpatrzył wnioski Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie o przyznanie dotacji ze środków publicznych na realizację w 2006 r. zadań z zakresu turystyki;
3. wyraził zgodę na zwiększenie liczby godzin w klasie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Węgrowie;
4. podjął decyzję  o ufundowaniu nagrody dla ucznia ZSP w Węgrowie -  laureata II etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej;
5. zatwierdził nauczanie indywidualne dla ucznia ZSP w Węgrowie na okres do 28.04.2006 r.


 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:39:04
Data utworzenia:2006-12-29 23:39:04
Data modyfikacji:2006-12-29 23:39:05
Liczba wyświetleń:672