Wydział Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa


1) Wydawanie kart wędkarskich.

2) Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego  połowu ryb.

3) Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi.

4) Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

5) Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych.

6) Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji.

7) Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych

8) Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

9) Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegającym ograniczeniom na podstawie prawa  Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych.

10) Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny.

11) Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie i opłat za usunięcie drzew lub krzewów dla terenów, których właścicielami są gminy.

12) Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji.

13) Wydawanie pozwoleń dla wytwórców odpadów na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

14) Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie lub powyżej 5 Mg odpadów innych  niż niebezpieczne rocznie.

15) Wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska.

16)  Wydawanie dla wytwórcy odpadów decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie.

17) Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

18) Wydawanie zezwoleń na zbieranie  lub transport odpadów.

19) Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

20) Wydawanie zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

21) Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

22)  Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

23)  Wydawanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

24) Przyjmowanie zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego.

25)  Przyjmowanie zgłoszenia w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

26) Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego.

27) Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie przez dany lokal wymagań  lokalu samodzielnego.

28) Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.

29)  Zmiana pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu zamiennego.

30) Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Piotr Fabiańczuk
Wytworzył informację:Piotr Fabiańczuk
Data wytworzenia informacji:2013-03-19 10:39:42
Data utworzenia:2013-03-19 10:39:42
Data modyfikacji:2013-03-19 10:46:53
Liczba wyświetleń:2722