Uchwała Nr III/36/10 Rady Powiatu Węgrowskiego dnia 30 grudnia 2010 rokuw sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego

         Na podstawie art. 19  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 16 ust. 1 Statutu Powiatu Węgrowskiego (załącznik do uchwały Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 15 , poz. 199 z 1999r. z późn. zm.)) Rada Powiatu Węgrowskiego  uchwala co, następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2011

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 09:50:10
Data utworzenia:2011-05-12 09:50:10
Data modyfikacji:2012-07-13 10:00:57
Liczba wyświetleń:441