Uchwała Nr 63/19/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

Na podstawie § 3 ust 3 Uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego Nr V/57/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przekazuje się uprawnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

pn. „ umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” w zakresie:

1.     Realizacja umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu Węgrowskiego:

- limit na rok 2011 –  4 456,00

- limit na rok 2012 –  4 456,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Węgrowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:

1.     Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

2.     Ewa Besztak – Wicestarosta

3.     Tadeusz Danaj – Członek Zarządu

4.     Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

5.     Andrzej Nowotka - Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "F"
Data wytworzenia informacji:2011-04-29 10:02:31
Data utworzenia:2011-04-29 10:02:31
Data modyfikacji:2014-11-04 20:33:15
Liczba wyświetleń:366