UCHWAŁA NR XL/317/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Węgrów z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej w Węgrowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Miastem Węgrów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia               27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego, uchwala co następuje

§ 1

1.       Udziela się  pomocy finansowej w 2010 roku Miastu Węgrów na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa pomnika Armii Krajowej w Węgrowie”.

2.       Pomoc finansowa na przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt. 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Termin rozliczenia dotacji ustala się na dzień 15 grudnia 2010 roku.

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Miastem Węgrów.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Miastem Węgrów umowy, o której mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2010-10-22 14:27:51
Data utworzenia:2010-10-22 14:27:51
Data modyfikacji:2010-10-22 14:30:04
Liczba wyświetleń:404