Uchwała nr XIII/99/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 , art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. Zm )., art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 ,poz. 1966 z późń. Zm.))

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

1.Zmniejsza a się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę  390 506 zł   :

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa

Kwota zł

Objaśnienia

600

Transport i łączność

163 902,00

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

163 902,00

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

163 902,00

 

750

Administracja publiczna

100 000,00

 

75020

Starostwa powiatowe

100 000,00

 

0420

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

100 000,00

 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

20 000,00

 

75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

20 000,00

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

20 000,00

 

801

Oświata i wychowanie

3 290,00

 

80120

Licea ogólnokształcące

3 012,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

982,00

Realizuje ZSP Sadowne  - 517 zł

ZSP Łochów – 465 zł

0920

Pozostałe odsetki

378,00

Realizuje ZSP Łochów

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 652,00

Realizuje ZSP Łochów

80130

Szkoły zawodowe

235,00

 

0830

Wpływy z usług

235,00

Realizuje ZSP Węgrów

80146

Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli

43,00

 

0920

Pozostałe odsetki

43,00

 

852

Pomoc społeczna

84 064,00

 

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

21 198,00

Realizuje Dom Dziecka Julin

0680

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

4 824,00

 

0920

Pozostałe odsetki

370,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

16 004,00

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

61 487,00

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

1 379,00

Realizuje PCPR w Węgrowie

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 379,00

 

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

40,00

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

40,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

40,00

Realizuje PUP Węgrów

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

19 210,00

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

18 887,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 814,00

 

0830

Wpływy z usług

16 973,00

 

0920

Pozostałe odsetki

100,00

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

323,00

 

0830

Wpływy z usług

323,00

 

2. Zwiększa  się plan dochodów na zadania własne  powiatu o kwotę   214 765  

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

600

Transport i łączność

15 761,00

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

15 761,00

 

0920

Pozostałe odsetki

328,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

15 433,00

 

700

Gospodarka mieszkaniowa

37 145,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

37 145,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

290,00

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

36 855,00

 

750

Administracja publiczna

31 117,00

 

75020

Starostwa powiatowe

31 117,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 266,00

 

0830

Wpływy z usług

1052,00

 

0920

Pozostałe odsetki

759,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

27 298,00

 

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

742,00

 

758

Różne rozliczenia

13 449,00

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

13 449,00

 

0920

Pozostałe odsetki

13 449,00

 

801

Oświata i wychowanie

17 829,00

 

80120

Licea ogólnokształcące

6 478,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 282,00

Realizuje LO im. A. Mickiewicza

0830

Wpływy z usług

3 159,00

Realizuje ZSP Sadowne – 426 zł

ZSP Łochów – 2733 zł

0920

Pozostałe odsetki

710,00

Realizuje ZSP Sadowne – 402 zł , LO im. A. Mickiewicza – 308 zł

0970

Wpływy z różnych dochodów

327,00

Realizuje ZSP Sadowne – 23 zł LO im. A. Mickiewicza – 304  

80130

Szkoły zawodowe

7 007,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 692,00

Realizuje ZSZ Ostrówek – 390 zł

ZSP Węgrów -6 302 zł

0970

Wpływy z różnych dochodów

315,00

Realizuje ZSP Węgrów

80146

Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli

4 344,00

 

0830

Wpływy z usług

4 332,00

 

0920

Pozostałe odsetki

12,00

 

852

Pomoc społeczna

25 022,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

500,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

500,00

Realizuje Dom Dziecka w Julinie

85204

Rodziny zastępcze

12 785,00

 

0690

Wpływy z różnych opłat

513,00

Realizuje PCPR Węgrów

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

12 272,00

Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

11 737,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

11 737,00

 

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 552,00

 

85324

Państwowy Fundusz Osób niepełnosprawnych

2 049,00

Realizuje PCPR Węgrów

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 049,00

 

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

503,00

 

0920

Pozostałe odsetki

503,00

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

71 345,00

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

1 858,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 858,00

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

63 888,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

58 939,00

 

0920

Pozostałe odsetki

89,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 860,00

 

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawczy

5 599,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 213,00

 

0830

Wpływy z usług

1 386,00

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

545,00

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

545,00

 

8510

Wpływy z różnych rozliczeń

545,00

 

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 75 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

 

852

Pomoc społeczna

75,00

 

85295

Pozostała działalność

75,00

 

0920

Pozostałe odsetki

75,00

 

 

§ 2

1.Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę  296 507 zł:

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

600

Transport i łączność

163 790,00

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

163 790,00

 

3020

Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

398,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2 125,00

 

4120

Składki na fundusz pracy

974,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

269,00

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

1 295,00

 

4260

Zakup energii

4 800,00

 

4270

Zakup usług remontowych

112 638,00

 

4280

Zakup usług medycznych

425,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

37 076,00

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

67,00

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

337,00

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

208,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

261,00

 

4480

Podatek od nieruchomości

16,00

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

26,00

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

785,00

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

889,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

674,00

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

527,00

 

630

Turystyka

2 192,00

 

63095

Pozostała działalność

2 192,00

 

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

2 192,00

 

750

Administracja publiczna

20 460,00

 

75020

Starostwa powiatowe

20 460,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

474,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 471,00

 

4270

Zakup usług remontowych

3 625,00

 

6060

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2 890,00

 

801

Oświata i wychowanie

14 175,00

 

80102

Szkoły  podstawowe specjalne

7 551,00

 

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

68,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

3 488,00

Realizuje MOW Jaworek-3 290,00 SOSW Węgrów – 198,00

4120

Składki na fundusz Pracy

67,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4260

Zakup energii

2 210,00

Realizuje MOW Jaworek

4300

Zakup usług pozostałych

31,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

718,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

799,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

80111

Gimnazja specjalne

2 205,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

946,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

77,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

185,00

 

4120

Składki na fundusz Pracy

13,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

708,00

 

4430

Różne opłaty i składki

276,00

 

80120

Licea ogólnokształcące

2 945,00

 

4260

Zakup energii

1 494,00

Realizuje ZSP Węgrów

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

420,00

Realizuje ZSP Węgrów

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

706,00

Realizuje ZSP Węgrów

6060

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

325,00

Realizuje ZSP Sadowne

80130

Szkoły zawodowe

150,00

 

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

150,00

Realizuje ZSZ Ostrówek

80134

Szkoły zawodowe specjalne

928,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

300,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

564,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

36,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

28,00

 

80144

Inne formy kształcenia osobno niewymienione

396,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

211,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

75,00

 

4120

Składki na fundusz pracy

18,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

56,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

36,00

 

852

Pomoc społeczna

64 191,00

 

85201

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

64 191,00

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

4 067,00

Realizuje Dom Dziecka Julin

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60 124,00

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

29 699,00

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

6 027,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 600,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

70,00

 

4120

Składki na fundusz pracy

61,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30,00

 

4260

Zakup energii

94,00

 

4280

Zakup usług medycznych

1 054,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

62,00

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

230,00

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 112,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

 

4430

Różne opłaty i składki

443,00

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

38,00

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

3,00

 

4260

Zakup energii

1,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1,00

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

1,00

 

85410

Internaty i bursy szkolne

3 000,00

 

4260

Zakup energii

3 000,00

Realizuje ZSP Węgrów

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

20 669,00

Przeniesienie w planie wydatków

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 980,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

90,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

68,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 425,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

 

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

1 806,00

 

926

Kultura fizyczna i sport

2 000,00

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2 000,00

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2 000,00

 

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1 420 zł

 

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

 

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 420,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 420,00

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1 420,00

 

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 125 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

 

852

Pomoc społeczna

125,00

 

85295

Pozostała działalność

125,00

Realizuje PCPR – Świetlica socjoterapeutyczna

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

125,00

 

 

4. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę    63 785 zł :

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

 

600

Transport i łączność

2 519,00

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

2 519,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 519,00

 

750

Administracja publiczna

12 529,00

 

75020

Starostwa powiatowe

12 529,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 529,00

 

801

Oświata i wychowanie

13 887,00

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

9 907,00

Realizuje MOW jaworek

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

2 792,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 114,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1,00

 

80120

Licea ogólnokształcące

2 945,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 620,00

Realizuje ZSP Węgrów

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

325,00

Realizuje ZSP Sadowne

80130

Szkoły zawodowe

1 035,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

150,00

Realizuje ZSZ Ostrówek

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

885,00

 

852

Pomoc społeczna

5 861,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

4 067,00

Realizuje Dom Dziecka Julin

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 067,00

 

85204

Rodziny zastępcze

1 794,00

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 794,00

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

24 455,00

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

3,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3,00

 

85410

Internaty i bursy szkolne

3 000,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000,00

Realizuje ZSP Węgrów

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

21 452,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 143,00

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

30,00

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1,00

 

4370

Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 228,00

 

4430

Różne opłaty i składki

72,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

360,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 618,00

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

545,00

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

545,00

 

8550

Różne rozliczenia finansowe

545,00

 

926

Kultura fizyczna i sport

3 989,00

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

3 989,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 989,00

 

  5 . Zwiększa  się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1 420  

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

 

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 420,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 420,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 420,00

 

6. Zwiększa  się plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 200 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

 

852

Pomoc społeczna

200,00

 

85295

Pozostała działalność

200,00

Realizuje PCPR – Świetlica socjoterapeutyczna

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75,00

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

125,00

 

 

§ 3

 

  1. Zmniejsza  się planowany deficyt o kwotę 56 981 zł

   2.  W wyniku zmian w uchwale zwiększa się  plan wydatków majątkowych o 9 730zł , który po zmianach przedstawia Załącznik nr 1 i nr 4

  3   Zmniejsza   się plan przychodów  z tytułu zaciąganych kredytów o  122 676 zł, zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 65 695 zł , zgodnie z Załącznikiem nr  2.

  4.  W wyniku zmian w uchwale zmienia się prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne,  którą  przedstawia Załącznik nr 3.

  5. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, stanowiący załącznik nr 13 do Uchwały nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2007, zmiany przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.           

  6. Zmienia się plan dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 6.

  7. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  stanowiący załącznik nr 13 do Uchwały nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2007, zmiany przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie

 

 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-01-10 11:52:49
Data utworzenia:2008-01-10 11:52:49
Data modyfikacji:2008-01-10 12:09:38
Liczba wyświetleń:501