Uchwała nr VI/47/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku

Na podstawie art. 5 ust 2, pkt. 1 i art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 4, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Utworzyć z dniem 1 września 2007 roku na bazie materialnej i dydaktycznej znajdującej się w Jaworku, a należącej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, będącego jednostką organizacyjną Powiatu WęgrowskiegoMłodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku.

 

§ 2

1. Nadać akt założycielski oraz statut Ośrodkowi, o którym mowa w § 1.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 określają załączniki Nr 1–2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Ośrodek, o którym mowa w §1 rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2007 roku na bazie materialnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie znajdującej się w Jaworku.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2007 roku.

 

 

 

 

 Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VI/47 /07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 23 marca  2007 roku

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

M Ł O D Z I EŻ O W E G O    O Ś R O D K A    W Y CH O W A W C Z E G O

 

 

 

Na podstawie art. 5 ust 2, pkt. 1 i art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)   zakłada się   z dniem 1 września 2007 roku:

 

 -------------------------------- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  -----------------------------

 

---------------------------- w Jaworku, ul. Jaworek 32, 07-111 Wierzbno -------------------------

 

dla dzieci i młodzieży płci męskiej, niedostosowanej społecznie z upośledzeniem w stopniu lekkim,

 

który realizuje zadania resocjalizacyjno-rewalidacyjne i umożliwia ukończenie szkoły podstawowej specjalnej oraz gimnazjum specjalnego.

 

Ośrodkowi nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/47/07  Rady  Powiatu  Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku

 

Specjalna Szkoła Podstawowa oraz Specjalne Gimnazjum wchodzą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku.  

 

 

 

 

 

 

pieczęć urzędowa

 

 

 

 

                                                                                                      ................................................

                                                                                                          (pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VI/47/07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 23 marca 2007 roku

 

 

 

Statut

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

w Jaworku

 

 

 

 

Podstawy prawne:

 

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 roku                 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. (Dz. U.             z 2002 roku Nr 11, poz. 109 późn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

- Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 roku                           w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania                         i pobytu nieletnich  w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii, (Dz. U. Nr 178, poz. 1833),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 roku                                     w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych                               (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466).

 

Statut Ośrodka w szczególności zawiera:

 
I. Postanowienia ogólne.

II. Cele i zadania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

III. Organy Ośrodka.

IV. Organizację i funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

V. Zadania i zasady funkcjonowania szkół znajdujących się w Ośrodku.

VI. Wychowanków Ośrodka.

VII. Nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.

VIII. Formy współpracy z rodzicami, opiekunami.

IX. Dokumentację Ośrodka i zasady gospodarki finansowej.

X. Postanowienia końcowe.  

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Nazwa ośrodka brzmi: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku.

Nazwa w pełnym brzmieniu używana jest na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach                     urzędowych i stemplach.

2. Ośrodek znajduje się w Jaworku, na nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 32, w  gminie Wierzbno.

3. W jego skład wchodzą:

1) Internat,

2) Szkoła Podstawowa Specjalna  dla chłopców niedostosowanych społecznie z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

3) Gimnazjum Specjalne dla chłopców niedostosowanych społecznie z upośledzeniem umysłowych w stopniu lekkim.

4. Na pieczęciach podłużnych używane są nazwy:

1) „Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Jaworek 32, 07-111 Wierzbno”,

2) „Szkoła Podstawowa, Jaworek 32, 07-111 Wierzbno”,

3) „Gimnazjum, Jaworek 32, 07-111 Wierzbno”.

5. Na pieczęciach urzędowych małej i dużej używane są nazwy:

1) „Szkoła Podstawowa w Jaworku”,

2) „Gimnazjum w Jaworku” i pomija się wyrazy „Specjalna”, „Specjalne”.

 

§ 2

1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Węgrowski.
2. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty                              w Warszawie.

 

§ 3

Ośrodek wypracowuje oraz realizuje formy własnego ceremoniału, które podlegają uzgodnieniu  z organem wykonawczym Powiatu Węgrowskiego oraz Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

 

§ 4

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku, zwany dalej „ Ośrodkiem”, jest placówką resocjalizacyjno-rewalidacyjną dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim płci męskiej w wieku od 10 do 18 lat.

 

§ 5

1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1)       eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego,

2)       rewalidacja i korekta deficytów,

3)       umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły lub innych form kształcenia,

4)       przygotowanie do samodzielności zawodowej,

5)       przygotowanie wychowanków do prawidłowego uczestniczenia w życiu społecznym              oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.

2. Zadania o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez:

1)       organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych               i resocjalizacyjnych,

2)       przygotowanie do pracy zawodowej,

3)       wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne (w tym m.in. do szkoły w miejscu zamieszkania),

4)       wspieranie rodziców (prawnych opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczej                              i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży,

5)       udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom i nauczycielom              w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci                              i młodzieży, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych,

6)       pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości                i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz współpraca w tym zakresie, który wydał orzeczenie              o umieszczeniu wychowanka w Ośrodku oraz ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanków,

7)       podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu,

8)       organizowanie udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska,

9)       współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

Rozdział III

ORGANY OŚRODKA

 

§ 6

1. Organami Ośrodka są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Samorząd Wychowanków.

2. Organy Ośrodka są jednocześnie organami szkół specjalnych znajdujących się w Ośrodku.

 

§ 7

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Ośrodka oraz reprezento-wanie go na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i prawidłowe ich wykorzystanie,

5) zatrudnienie i zwalnianie pracowników,

6) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka,

7) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień, dla pracowników pedagogicznych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i pozostałych pracowników, zgodnie z Kodeksem Pracy,

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

9) opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych Ośrodka,

10) opracowywanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Ośrodka.

 

§ 8

1. Dyrektor ma prawo wstrzymania wykonania Uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

2. O wstrzymaniu wykonania Uchwały Dyrektor zawiadamia Kuratora Oświaty i organ prowadzący.

 

§ 9

W wykonaniu zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Wychowanków, rodzicami lub opiekunami prawnymi, organami samorządu terytorialnego oraz organami sądowymi i policją.

 

§ 10

Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określa ustawa  z dnia 7 września 1991                      roku o systemie oświaty.

 

§ 11

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ośrodka realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki, w skład której wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.

 

§ 12

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w  obecności                             

co najmniej połowy jej członków.

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

§ 13

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)       zatwierdzanie planów pracy Ośrodka,

2)       podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka,

5)       podejmowanie uchwał w sprawie promocji śródrocznej,

6)       podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów i wychowanków.

 

§ 14

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora  lub z innego stanowiska kierowniczego w Ośrodku.

 

§ 15

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy Ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                      i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego Ośrodka,

3)      wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród innych wyróżnień,

4)      propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.

 

 

§ 16

1. Samorząd Wychowanków zwany dalej „Samorządem” tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół wychowanków.

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka.

4. Samorząd Wychowanków może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach dotyczących internatu, szkoły, a w szczególności dotyczących praw                 i obowiązków wychowanka i ucznia.

5. Wychowankowie mają prawo do wyboru w porozumieniu z Dyrektorem pracownika pedagogicznego pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

§ 17

1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną                                   i Samorządem Wychowanków.

2. Zasada współdziałania między Dyrektorem a Radą Pedagogiczna opiera się na zasadzie współpracy poszczególnych zespołów Rady Pedagogicznej w pracach, w których uczestniczy Dyrektor, oraz wspólnej analizie zagadnień na zebraniach Rady Pedagogicznej.

3. Ewentualne konflikty pomiędzy Dyrektorem a pracownikiem pedagogicznym lub Radą Pedagogiczną w pierwszej instancji będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej.                 W przypadku braku porozumienia, Dyrektor lub Rada Pedagogiczna mogą zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego Ośrodek.

4. Konflikty sporne między Dyrektorem, Radą Pedagogiczną a wychowankami,                           będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej po uprzednim wysłuchaniu stron.

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

 

§ 18

1. Organizację i funkcjonowanie Ośrodka określa Statut.

2. Rada Pedagogiczna przyjmuje „Regulamin Wychowanka” i „Zasady funkcjonowania Samorządu Wychowanków”.

 

§ 19

1.       Wychowanie resocjalizacyjne opiera się w Ośrodku na systemie wychowania opracowanym i przyjętym przez Radę Pedagogiczną, z uwzględnieniem specyfiki Ośrodka, jego wychowanków oraz wieloletniego programu placówki.

2.       Praca resocjalizacyjna Ośrodka przybierać powinna formy zgodnie z planem pracy, stanowiącym integralną część ogólnego, rocznego planu dydaktyczno-wychowawczego Ośrodka opracowanym przy współudziale wychowanków i zatwierdzonym przez                       Radę Pedagogiczną.

3.       Realizacja planowanych zadań powinna być uwidoczniona w tygodniowych zadaniach każdej grupy wychowawczej oraz treściach zajęć prowadzonych i odnotowywanych     w dziennikach zajęć grup wychowawczych.

 

§ 20

Ośrodek zapewnia:

1)      realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2)      udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych,

3)      udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno                             - oświatowych,

4)      udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, psychoedukacyjnej, rewalidacyjnej, socjoterapeutycznej, profilaktyki społecznej i resocjalizacji,

5)      pomoc w nauce,

6)      całodobową opiekę.

 

§ 21

1.       Podstawową formą organizacyjną w Ośrodku jest grupa wychowawcza.

2.       Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie powinna liczyć                                   od 8 do 12 wychowanków, a liczba uczniów w oddziale szkoły od 10 do 16.

 

§ 22

Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie                         dni tygodnia, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Ośrodek może organizować dla wychowanków wypoczynek letni i zimowy poza siedzibą placówki.

 

§ 23

1.      Do Ośrodka przyjmowani są nieletni, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

2.      Nieletni kierowany jest do Ośrodka przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a  w  przypadku braku miejsca zamieszkania – starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego, zgodnie ze wskazaniem dokonanym przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, zwane dalej „Centrum”.

3.      Przy przyjęciu nieletniego do Ośrodka wymagana jest następująca dokumentacja,                 którą Centrum przekazuje do Ośrodka:

1)      orzeczenie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

2)      kopia wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego,

3)      kopia opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego,

4)      odpis aktu urodzenia nieletniego,

5)      posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego,

6)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4.      Bezpośrednio po przybyciu nieletniego do Ośrodka, Dyrektor przeprowadza z nim rozmowę, podczas której zapoznaje nieletniego z jego prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku.

5.      Zapoznanie się z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w ośrodku nieletni potwierdza własnoręcznym podpisem.

6.      O przyjęciu nieletniego do Ośrodka, Dyrektor powiadamia właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego, w szczególności sąd rodzinny, organ prowadzący  kierujący wychowanka do Ośrodka oraz szkołę, do której wcześniej wychowanek Ośrodka uczęszczał.

7.      Do Ośrodka przyjmowani są nieletni przez całą dobę.

8.       Wychowanków przyjmuje do Ośrodka - Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik pedagogiczny.

9.       Podziału na grupy wychowawcze dokonuje Dyrektor przy współudziale pedagoga i psychologa.

10.   Zespół wychowawczy może w uzasadnionych przypadkach przenieść wychowanka,                na jego prośbę, do innej grupy lub wnioskować o przeniesienie do innego ośrodka.

§ 24

1.       Skreślenie wychowanka z listy następuje:

1)       po jego nieusprawiedliwionej nieobecności w Ośrodku trwającej dłużej niż 8 tygodni, licząc od daty powiadomienia o nieobecności wychowanka sądu rodzinnego,

2)       w przypadku niedoprowadzenia nieletniego do Ośrodka w ciągu 3 miesięcy od daty wskazania Ośrodka przez Centrum.

2.       Dokumenty skreślonego z listy wychowanka Dyrektor Ośrodka przekazuje do Centrum.

3.       O skreśleniu z listy wychowanków z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Dyrektor Ośrodka powiadamia sąd rodzinny, rodziców lub opiekunów, właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki                             oraz właściwego starostę.

4.       W przypadku niedoprowadzenia nieletniego do Ośrodka w ciągu 3 miesięcy od daty wskazania Ośrodka przez Centrum, Dyrektor Ośrodka przesyła dokumentację nieletniego właściwemu staroście oraz powiadamia o tym sąd rodzinny oraz Centrum.

 

§ 25

1.       Dyrektor Ośrodka powierza grupę wychowawczą opiece wychowawców odpowiedzialnych za prowadzenie grupy oraz kierujących indywidualnym procesem resocjalizacyjnym poszczególnych wychowanków.

2.       Wychowawca odpowiedzialny jest za opracowanie i realizację indywidualnych programów resocjalizacyjnych poszczególnych wychowanków, współpracuje z innymi pracownikami Ośrodka, rodzicami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym oraz opracowuje opinie i wnioski dotyczące wychowanków w sprawach: urlopowania, przeniesienia do innej placówki, zwolnień z Ośrodka i innych.

3.       W Ośrodku dla każdego nieletniego opracowuje się i realizuje indywidualny program resocjalizacyjny.

4.       Wychowawca informuje nieletniego o przebiegu procesu resocjalizacyjnego i możliwości wpływania na jego przebieg.

 

§ 26

1.       W Ośrodku działa stały zespół wychowawczy powołany przez Dyrektora Ośrodka.

2.       Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) diagnozowanie wychowanka i opracowywanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem oraz prognozowanie oczekiwanych efektów zastosowanych działań resocjalizacyjno – wychowawczych i terapeutycznych,

2) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy,

3) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiem rodzinnym,

4) opiniowanie w sprawie przeniesienia wychowanka do innego ośrodka.

3.       W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1) Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu,

2) wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym wychowanka,

3) pedagog,

4) psycholog,

5) zależności od potrzeb – pracownik socjalny oraz inni specjaliści.

4.       Zespół wychowawczy, w porozumieniu z rodzicami wychowanka, szkołą,                               sądem rodzinnym, ośrodkiem pomocy społecznej ustala formy pomocy wychowankowi.

 

 

 

§ 27

Rodzice, których dzieci korzystają ze świadczeń Ośrodka, ponoszą opłaty za te świadczenia na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 28

1.       Do odwiedzin wychowanków mają prawo:

1)       rodzice, opiekunowie prawni,

2)       bliscy krewni o ustalonym stopniu pokrewieństwa.

2.       Dyrektor lub wychowawca mogą wyrazić zgodę na odwiedziny wychowanka przez     osoby trzecie.

3.       O miejscu i czasie trwania odwiedzin decyduje Dyrektor lub wychowawca.

4.       Odwiedzający zobowiązany jest do:

1)       trzeźwości w momencie przyjazdu,

2)       posiadania dokumentu tożsamości,

3)       przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających, papierosów podczas odwiedzin,

4)       podporządkowania się normom obowiązującym w placówce,

5)       dostosowania się do poleceń pracowników placówki.

5.       Niepodporządkowanie się którejkolwiek z zasad uniemożliwia odwiedziny lub powoduje ich zakończenie oraz nakaz opuszczenia terenu internatu.

6.       W razie zachowania odwiedzającego niezgodnego z prawem lub obowiązującymi normami, w uzasadnionych przypadkach o fakcie powiadamiany jest Dyrektor i Policja.

7.       Procedura odwiedzin:

1)     odwiedziny powinny odbywać się w pokoju gościnnym lub innym miejscu wyznaczonym przez wychowawcę na terenie grupy,

2)     nad przebiegiem odwiedzin czuwa wychowawca, który:

a)       sprawdza trzeźwość i tożsamość odwiedzających, zapisuje dane personalne w zeszycie dyżurów,

b)       ustala, czy odwiedzający nie mają ze sobą: alkoholu, papierosów, narkotyków, leków, materiałów lub środków niebezpiecznych dla zdrowia i życia,

c)       zapoznaje odwiedzających z zasadami odwiedzin,

d)       określa czas trwania i miejsce odwiedzin.

8.       Dyrektor lub wychowawca może udzielić zgody dorosłemu odwiedzającemu                              na krótkotrwałe (do kilku godzin) zabranie wychowanka poza teren placówki. Wychowawca odnotowuje w zeszycie dyżurów informacje o szczegółach udzielonej zgody                                   wraz z zobowiązaniem odwiedzającego do opieki nad wychowankiem i terminowego powrotu do placówki. Odwiedzający poświadcza zobowiązanie podpisem i  pozostawia swój dokument tożsamości.

 

§ 29

1.      Warunkiem krótkotrwałego zwolnienia wychowanka jest:    

1)       zgoda ustna wychowawcy,

2)       określenie czasu zwolnienia.

2.      Po powrocie wychowanek zobowiązany jest zgłosić fakt powrotu i ewentualnie rozliczyć się z wydanych pieniędzy.

3.      Przepustki krótkoterminowe (do kilku godzin) udzielane są według następujących zasad:

1)      przepustki udziela Dyrektor lub wychowawca, wypisując imienny druk przepustki,

2)      jeśli przepustka wiąże się z przejazdem środkami komunikacji publicznej, wychowanek musi mieć przy sobie legitymację szkolną,

3)      warunkiem uzyskania przepustki krótkoterminowej jest nienaganne zachowanie wychowanka,

4)      fakt udzielenia przepustki należy odnotować w zeszycie dyżurów,

5)      jednorazowo można udzielić przepustek maksymalnie dwóm wychowankom.

 

§ 30

1.      Wychowankowie mogą być urlopowani do domu rodzinnego, opiekunów lub krewnych, za zgodą sądu rodzinnego.

2.      Wniosek o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie wychowanka składa Dyrektor na prośbę wychowawcy odpowiedzialnego za realizację indywidualnego programu resocjalizacyjnego, rodzica lub prawnego opiekuna wychowanka.

3.      Zasady udzielania przepustek długoterminowych:

1)         przepustek udziela Dyrektor,

2)         przepustek udziela się w dni wolne od zajęć szkolnych,

3)         warunkiem uzyskania przepustki jest:

a)zgoda sądu rodzinnego,

b)       zgoda rodziców lub opiekuna prawnego,

c)zgoda nauczyciela i wychowawców prowadzących.

4.      Obowiązkiem wychowanka ubiegającego się o długoterminową przepustkę jest:

1)       pisemne podanie do Dyrektora z określeniem terminu przepustki i podaniem nazwiska wychowanka wykonującego obowiązki podczas przepustki urlopowanego,

2)       złożenie podania do sekretariatu ośrodka na dwa dni przed planowaną przepustką.

5.      Wychowanek wyjeżdżający na przepustkę musi przy sobie posiadać:

1)       przepustkę,

2)       legitymację szkolną,

3)       zaświadczenie uprawniające do ulgowego przejazdu,

4)       pieniądze na przejazd,

5)       stosowny do pory roku ubiór.

6.      Na przepustkę wychowanek wyjeżdża po zakończeniu zajęć dydaktycznych.    Uzasadniona prośba o wcześniejsze urlopowanie winna być zawarta w podaniu o przepustkę.

7.      W wyjątkowych przypadkach Dyrektor może udzielić zgody na wcześniejszy wyjazd wychowanka lub udzielić przepustki poza obowiązującym trybem.

8. Dni urlopu nagrodowego realizuje się poprzez wcześniejsze udzielenie przepustki.         

 

§ 31

1.       Pobyt wychowanka w Ośrodku ustaje z powodu:

1)       zwolnienia z Ośrodka przez sąd, który wydał orzeczenie o zastosowaniu środka wychowawczego wobec nieletniego,

2)       przeniesienia do innego ośrodka,

3)       skreślenia z listy wychowanków.

2.       Wniosek o uchylenie lub zmianę środka wychowawczego i zwolnienie nieletniego                   z  Ośrodka składa do sądu rodzinnego Dyrektor, przedstawiając informację o efektach zastosowanych działań resocjalizacyjnych oraz zaobserwowanych zmianach postawy nieletniego, które uzasadniają przypuszczenie o prawidłowym uczestnictwie nieletniego w życiu społecznym.

 

§ 32

1.      Przeniesienie nieletniego do innego ośrodka może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego lub terapeu-tycznego, na podstawie opinii zespołu wychowawczego.

2.      Wniosek o wskazanie ośrodka, do którego ma być przeniesiony nieletni, wraz z opinią zespołu wychowawczego składa do Centrum - Dyrektor.

3.      Dyrektor jest odpowiedzialny za doprowadzenie nieletniego do ośrodka wskazanego      przez Centrum i przekazanie dokumentacji nieletniego do tego ośrodka.

 

§ 33

1. Skreślenie wychowanka z listy następuje:

1) po jego nieusprawiedliwionej nieobecności w Ośrodku trwającej dłużej niż 8 tygodni, licząc od daty powiadomienia o nieobecności wychowanka sądu rodzinnego,

2) w przypadku niedoprowadzenia nieletniego do Ośrodka w ciągu 3 miesięcy od daty wskazania Ośrodka przez Centrum.

2. Dokumenty skreślonego z listy wychowanka Dyrektor przekazuje do Centrum.

3. O skreśleniu z listy wychowanków z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Dyrektor powiadamia sąd rodzinny, rodziców lub opiekunów, właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz właściwego starostę.

4. W przypadku niedoprowadzenia nieletniego do Ośrodka w ciągu 3 miesięcy od daty wskazania Ośrodka przez Centrum, Dyrektor przesyła dokumentację nieletniego właściwemu staroście oraz powiadamia o tym sąd rodzinny oraz Centrum.

 

§ 34

1. Za wzorową postawę ustala się następujące rodzaje nagród:

1)      pochwała udzielona przez wychowawcę, nauczyciela, Dyrektora,

2)      wysłanie listu pochwalnego do rodziców, sądu,

3)      przyznanie nagrody rzeczowej,

4)      uzyskanie zgody na uczestnictwo w zajęciach kulturalno-oświatowych poza Ośrodkiem,

5)      udzielenie urlopu,

6)      podwyższenie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania.

2. Nowo przybyli wychowankowie otrzymują urlop po dwóch miesiącach, po otrzymaniu zgody Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec skróceniu).

3. Urlop może otrzymać wychowanek po przedstawieniu podania zaakceptowanego przez Dyrektora.

 

§ 35

Za naganną postawę ustala się następujące rodzaje kar:

1)      upomnienie przez wychowawcę, nauczyciela, Dyrektora,

2)      nagana udzielona przez Dyrektora,

3)      powiadomienie rodziców, sądu o niewłaściwym zachowaniu się wychowanka,

4)      zakaz uczestniczenia w zajęciach kulturalno – sportowych poza Ośrodkiem,

5)      zakaz oglądania programu telewizyjnego na okres adekwatny do przewinienia,

6)      zakaz otrzymywania przepustek,

7)      skrócenie urlopu,

8)      zakaz wyjazdu na urlop,

9)      wnioskowanie o przeniesienie do innego Ośrodka,

10) wnioskowanie do sądu o przeniesienie do zakładu poprawczego,

11) obniżenie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania do określonego minimum,

12) przydzielenie dodatkowego zakresu obowiązków.

 

 

 

§ 36

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub kary występuje wychowawca, nauczyciel                     lub Samorząd Wychowanków.

2. Organem przyznającym nagrody i udzielającym kary jest Rada Pedagogiczna.

3. Ośrodek ma obowiązek informowania rodziców wychowanka/ucznia (opiekunów prawnych) o udzielonej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary

4. Wychowanek/uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo pisemnego odwołania się do Dyrektora od decyzji Rady Pedagogicznej w terminie 7 dni od udzielenia kary.

5. Dyrektor zobowiązany jest w terminie do 7 dni udzielić odpowiedzi na odwołanie.

 

Rozdział V

ZADANIA I ZASADY

FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OŚRODKU

 

§ 37

Celem szkoły jest:

1) kształcenie, wychowanie i przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do dorosłego życia we współczesnym świecie,

2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,

3) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze  i środowisku naturalnym,

4) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

5) współudział w działaniach resocjalizacyjnych wobec wychowanków.

 

§ 38

1.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki, rewalidacji i resocjalizacji             w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora.

2.       Arkusz organizacyjny dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Warszawie.

 

§ 39

Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w szkolnym planie nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

§ 40

Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora.

 

§ 41

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone    w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 10 do 30 minut. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

 

§ 42

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice,                            a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.

4. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora do tygodniowego planu zajęć – tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

§ 43

1.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie.

2.       Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele                               – organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców (opiekunów prawnych, wolontariuszy). Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

3.       Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca zajęcia.

4.       Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanego wychowawcą. W szczególnych przypadkach dyrektor gimnazjum może powierzyć obowiązki wychowawcy klasy dwóm nauczycielom.

5.       Funkcję wychowawcy powierza się nauczycielowi, który (jeśli nie zajdą szczególne okoliczności) prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

 

§ 44

Do szkoły uczęszczają uczniowie, którzy są wychowankami Ośrodka, skierowani do Ośrodka według odrębnych przepisów.

 

§ 45

Uczeń ma prawo do:

1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3) życzliwego, przedmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustnej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze Szkolnym Systemem Oceniania,

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,                             z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

8) rozwijanie zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych                 i ferii,

10) uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przypadku trudności w nauce,                  na zasadach określonych w zadaniach i zasadach funkcjonowania szkoły,

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych                                        i księgozbioru biblioteki,

12) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

13) korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

14) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych  i rozrywkowych na terenie Ośrodka,

15) pływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie                           się  w organizacjach działających na terenie szkoły. 

 

§ 46

Uczeń ma obowiązek:

1) uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć                           w zajęciach lekcyjnych, w życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,

2) godnie reprezentować szkołę,

3) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4) dbać o kulturę słowa,

5) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad i norm współżycia społecznego,

6) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych.

 

§ 47

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

1) pochwałę na forum klasy,

2) pochwałę na forum szkoły,

3) list pochwalny skierowany do rodziców,

4) nagrodę rzeczową,

5) przepustkę.

2. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia z konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych, itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

3. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:

1)      naganę na forum klasy,

2)      naganę na forum szkoły,

3)      pisemne powiadomienie rodziców.

4. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów prawnych).

5. Od każdej wymierzonej kary uczeń może dowołać się za pośrednictwem Samorządu Wychowanków do Dyrektora w terminie 7 dni.

 

§ 48

1.       Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 roku życia.

2.       Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być                  na wniosek dyrektora szkoły skreślony z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej,                 jedynie z równoczesnym przeniesieniu ucznia do innego Ośrodka.

3.       O zastosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej szkoły podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 49

1.       W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do zakończenia ostatniej godziny wynikającej z planu zajęć ucznia.

2.       W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym.

3.       Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć,    o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez Dyrektora.

4.       Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.    

 

Rozdział VI 

WYCHOWANKOWIE OŚRODKA

 

§ 50

Do Ośrodka nie przyjmuje się:

1)      skazanych na karę pozbawienia wolności,

2)       chorych fizycznie lub psychicznie wymagających leczenia szpitalnego lub indywidualnej opieki osoby dorosłej,

3)       upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

4)       niewidomych i głuchych, a także niedowidzących i niesłyszących w stopniu uniemożliwiającym im naukę w szkole,

5)       z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu wymagającym indywidualnej pomocy                            w poruszaniu się, ubieraniu, jedzeniu, itp.

 

§ 51

Wychowankowi Ośrodka zapewnia się warunki niezbędne do nauki, wychowania, resocjalizacji, w tym warunki bezpiecznego pobytu.

 

§ 52

1. Wychowankowie wspólnie ze wszystkimi pracownikami Ośrodka stanowią społeczność Ośrodka, biorąc aktywny udział w życiu placówki i są jej współgospodarzami.

2. Reprezentantem idei samorządności wychowanków jest powołany przez nich samych Samorząd Wychowanków.

3. Wychowanek ma prawo do:

1) zabezpieczenia mu podstawowych warunków bytowych, opieki lekarskiej, pedagogicz-nej i ochrony prawnej,

2) poszanowania jego godności osobistej i podmiotowego traktowania przez dorosłych (tajemnica korespondencji, swoboda myśli, sumienia i wyznania),

3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą psychiczną                             i fizyczną,

4) udziału i współudziału w organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,           oraz rozrywkowej, korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Ośrodka,

5) odwiedzin członków rodziny i znajomych.

4. Wychowanek ma obowiązek:

1)       uczestniczenia w zajęciach szkolnych i internackich,

2)       przestrzegania Regulaminu Wychowanka Ośrodka,

3)       zachowania zgodnego z obowiązującymi zasadami i normami współżycia społecznego,

4)       dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku,

5)       odpowiadać za własne postępowanie,

6)       uznawać godność i podmiotowość innych osób (szczególnie przeciwstawiając                        się brutalności i wulgarności w relacjach z innymi).

 

§ 53

1. Pobyt wychowanka w Ośrodku powinien trwać do ukończenia procesu resocjalizacji,               nie dłużej niż do ukończenia przez niego 18 lat życia.

2. W przypadku uzasadnionych sytuacją szkolną, środowiskową i materialną wychowanka Rada Pedagogiczna Ośrodka, na prośbę wychowanka może przedłużyć jego pobyt w Ośrodku do czasu ukończenia przez niego szkoły do momentu usamodzielnienia się nie dłużej                          niż do 21 roku życia.

 

§ 54

1. Zwolnienie wychowanka z Ośrodka może nastąpić:

1) w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej Ośrodka, podjętej na podstawie wniosku Zespołu rekwalifikacyjnego zawierającego pozytywną ocenę efektywności procesu resocjalizacji wychowanka, analizę jego sytuacji rodzinnej i środowiskowej, planowane działania i środki pomocy w usamodzielnianiu się,

2) na podstawie decyzji właściwego sądu,

3) na wniosek wychowanka, który ukończył 18 lat życia.

2. Wychowankom usamodzielniającym się, których sytuacja rodzinna i środowiskowa zagraża ponownym zdemoralizowaniem, Ośrodek może udzielić pomocy:

1) w uzyskaniu zatrudnienia, statusu poszukującego pracy, miejsca w szkole zawodowej,

2) w porozumieniu z właściwym powiatowym centrum pomocy rodzinie ustalić indywi-dualny plan usamodzielniania.

3. W celu zapobiegania powrotowi do przestępstwa lub ponownej demoralizacji, osiągnięcia przez wychowanka odpowiednich warunków życia i powodzenia w pracy zawodowej,  Ośrodek ma obowiązek organizowania pomocy wychowankom usamodzielnionym lub zwolnionym w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami: ośrodkiem pomocy społecznej, urzędem pracy, kuratorium oświaty, sądami.

 

§ 55

1. Przeniesienie nieletniego do innego Ośrodka może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacji, na podstawie opinii zespołu wychowawczego.

2. Wniosek o przeniesienie do innego Ośrodka wraz z opinią zespołu wychowawczego składa Dyrektor do centrum kierowania.

3. Dyrektor składając wniosek jest odpowiedzialny za doprowadzenie wychowanka                        do Ośrodka wskazanego przez centrum kierowania.

4. O przeniesieniu nieletniego Dyrektor powiadamia starostę właściwego powiatu,                       sąd rodzinny, który zastosował środek wychowawczy, rodziców lub opiekunów prawnych, szkołę do której nieletni uczęszczał poprzednio lub właściwy dla miejsca zamieszkania nieletniego organ gminy zobowiązany do kontroli spełniania obowiązku nauki.

 

§ 56

1. Urlopowanie wychowanków może nastąpić w zasadzie w dniach wolnych od nauki szkolnej, w szczególności w okresie ferii i wakacji.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych ważnymi względami rodzinnymi                         lub wydarzeniami losowymi wychowankowie mogą otrzymać zezwolenie na wyjazd do domu rodzinnego na okres od 1 do 5 dni w czasie trwania nauki.

3. Decyzję o urlopowaniu wychowanka podejmuje Dyrektor Ośrodka, po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego, na prośbę wychowawcy odpowiedzialnego za realizację indywidualnego programu resocjalizacyjnego.

 

§ 57

Warunkiem udzielenia urlopu wychowankowi jest:

1) aktualna znajomość środowiska, w którym wychowanek w czasie urlopu będzie przebywał (wywiady środowiskowe),

2) pisemne zobowiązanie rodziców (opiekunów, bliskich krewnych) do zapewnienia wychowankowi należytej opieki w czasie urlopu i jego terminowego powrotu do Ośrodka              po urlopie,

3) pozytywna opinia o zachowaniu wychowanka w Ośrodku i jego  postępy w nauce.

 

§ 58

W razie samowolnego opuszczenia Ośrodka lub niezgłoszenia się wychowanka w terminie          po zakończeniu udzielonego mu urlopu Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik pedagogiczny  zobowiązany jest do:

1) powiadomienia o tym fakcie w ciągu 24 godzin policji, rodziców lub opiekunów,        a także sąd, który nadzoruje wykonanie orzeczenia  w stosunku do wychowanka,

2) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia przyczyn                    i okoliczności samowolnego opuszczenia Ośrodka lub nie zgłoszenia się w terminie                    po zakończeniu urlopu,

3) doprowadzenia wychowanka, który samowolnie opuścił Ośrodek, z miejsca jego zatrzymania do Ośrodka. 

 

§ 59

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka w Ośrodku trwającej dłużej niż 8 tygodni, licząc od daty powiadomienia o nieobecności wychowanka sądu rodzinnego, Dyrektor Ośrodka przekazuje dokumentację wychowanka do Ośrodka kierowania                       oraz powiadamia o tym sąd rodzinny, rodziców lub opiekunów, właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz właściwego starostę.

 

§ 60

Wychowankowi przebywającemu w Ośrodku na koszt Skarbu Państwa na podstawie orzeczenia sądu zapewnia się zaopatrzenie w odzież, bieliznę, obuwie i podręczniki.

 

§ 61

1.       Rekwalifikacja wychowanka, polegająca na badaniu zasadności dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku, powinna w zasadzie odbywać się w ostatnich miesiącach nauki szkolnej każdego roku.

2.       Komisja rekwalifikacyjna, powołana przez Radę Pedagogiczną Ośrodka, powinna                    na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedłożyć uzasadnione wnioski o zwolnienie z Ośrodka wytypowanych wychowanków oraz zorganizowaniu pomocy w usamodzielnieniu się.

 

§ 62

1. Pobyt wychowanka w Ośrodku ustaje z powodu:

1) zwolnienia przez sąd, który wydał orzeczenie o zastosowaniu środka wychowawczego,

2) zakwalifikowaniu przez sąd do innej formy pomocy,

3) skreślenia z listy wychowanków.

2. Wniosek o zwolnienie wychowanka z pobytu w Ośrodku kieruje  Dyrektor do sądu,              który wydał orzeczenie o umieszczeniu w Ośrodku, przedstawiając informację o efektach zastosowanych działań resocjalizacyjno-rewalidacyjnych i wychowawczych oraz zaobserwo-wanych zmianach postawy niedostosowanego społecznie wychowanka, które mogą gwaranto-wać prawidłowe uczestnictwo w życiu społecznym, po powrocie do domu rodzinnego. 

 

Rozdział VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY OŚRODKA

 

§ 63

1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników:

1) pedagogicznych (wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i innych według potrzeb),

2) ekonomicznych i administracyjnych,

3) obsługi.

2. Kwalifikacje, liczbę pracowników, warunki tworzenia niektórych stanowisk regulują odrębne przepisy lub Statut.

3. Pedagoga i psychologa zatrudnia się z zachowaniem zasady, że jeden etat pedagoga              i jeden etat psychologa przypada na 30 wychowanków.

4. W zakres obowiązków pedagoga i psychologa wchodzi prowadzenie zajęć specjalistycznych z wychowankami lub wychowawczych, w wymiarze nie przekraczającym 2/3 wymiaru czasu ich pracy.

5.       Podstawową opiekę zdrowotną oraz zakres zadań i organizację pracy pracowników służby zdrowia na terenie Ośrodka określa Dyrektor.

6.       Internatem Ośrodka kieruje Kierownik Internatu powoływany i odwoływany przez Dyrektora, na jego wniosek, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Węgrowskiego oraz Rady Pedagogicznej.

7.       Funkcję Kierownika Internatu może pełnić nauczyciel mianowany posiadający wyższe wykształcenie ze specjalistycznymi kwalifikacjami do pracy w Ośrodku.

 

§ 64

Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może utworzyć inne stanowisko kierownicze.

 

§ 65

Normy zatrudnienia pracowników Ośrodka określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący, a także odpowiednie przepisy oświatowe.

 

§ 66

1.       Do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, korekcyjnych, psychoterapeutycznych mogą             być zatrudniani instruktorzy w wymiarze odpowiednim do liczby godzin, przewidzianych w arkuszu organizacyjnym.

2.       Do zajęć w kołach zainteresowań, zespołach korekcyjnych, grupach psychoterapeu-tycznych, instruktorzy mogą być zatrudnieni tylko w tych przypadkach, gdy wśród pracowników pedagogicznych Ośrodka brak jest osób posiadających przygotowanie specjalistyczne do prowadzenie tych zajęć.

 

§ 67

Do obowiązków Kierownika Internatu w szczególności należy:

1) dbałość o całokształt pracy opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjno – rewalidacyjnej w  internacie,

2) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej i samorządnej pracy wychowanków.

3) wykonywanie zadań, zaleceń Dyrektora, szczególnie podczas jego nieobecności.

 

§ 68

Do obowiązków psychologa Ośrodka w szczególności należy:

1) prowadzenie obserwacji, konsultacji badań psychologicznych służących, poznaniu każdego wychowanka, ustalenie przyczyn i źródeł niedostosowania społecznego, zabu-rzeń rozwojowych, niepowodzeń szkolnych wychowanków, określenie kierunków i pro-gramu działań resocjalizacyjnych, orientacji zawodowej, prognozowaniu,

2) konsultowanie wyników badań i obserwacji z lekarzem, pracownikami pedagogicznymi, ustalenie wspólnie diagnozy, formułowanie na piśmie opinii i wniosków w sprawach wychowanków,

3) współudział w programowaniu pracy zespołów wyrównawczych, korekcyjnych                             i psychoterapeutycznych,

4) prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej,

5) sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami nowoprzyby-łymi mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w Ośrodku,

6)      organizowanie form doskonalenia i samokształcenia pracowników pedagogicznych.

 

§ 69

Do obowiązków pedagoga Ośrodka w szczególności należy:

1)      prowadzenie obserwacji, konsultacji, badań pedagogicznych w celu określenia kierunków i programu działań wyrównawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych w szkole i internacie,

2)      znajomość środowiska rodzinnego wychowanków,

3)      współdziałanie w sprawach wychowanków z sądami, instytucjami, organizacjami, administracją oświatową, zakładami pracy, policją i in.,

4)      podejmowanie działań zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej, majątkowej                      i mieszkaniowej wychowanków,

5)      nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzicami wychowanków, oddziaływanie bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji i organizacji do tego powołanych                           na środowisko domowe wychowanków w celu przekształcenia go na pozytywne wychowawczo i przygotowanie do kontynuacji pracy wychowawczej po powrocie wychowanka do  domu,

6)      nadzór i kontrola osobista lub za pośrednictwem odpowiednich instytucji lub organizacji nad wychowankami zwolnionymi, urlopowanymi,

7)      opieka osobista nad wychowankami w czasie ich przejazdu i pobytu poza Ośrodkiem,              w związku z rozprawą sądową, egzaminami, przeniesieniem do innej placówki, itp.,

8)      załatwianie spraw związanych z umieszczeniem wychowanka w internacie, Ochotniczym Hufcu Pracy, innych placówkach wychowawczych lub leczniczych,

9)      udzielenie pomocy wychowankom usamodzielnionym w załatwianiu spraw związanych z zatrudnieniem, uzyskaniem mieszkania lub miejsca w hotelu robotniczym, zabezpieczeniem wyżywienia, uzyskania odpowiednich dokumentów osobistych, itp.,

10) organizowanie form doskonalenia i samokształcenia pracowników pedagogicznych.

 

§ 70

Do obowiązków wychowawcy Ośrodka w szczególności należy:

1) opieka nad grupą wychowanków, organizowanie i prowadzenie pracy resocjalizacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,

2) systematyczne prowadzenie obserwacji wychowanków, konsultowanie własnych spostrzeżeń o wychowankach z psychologiem, lekarzem, nauczycielami i innymi pracownikami Ośrodka zajmującymi się wychowankami tej grupy,

3) współuczestniczenie w opracowaniu programów resocjalizacyjno - wychowawczych                    dla poszczególnych wychowanków,

4) aktualizowanie informacji o rodzinie i środowisku wychowanków, oddziaływanie pedagogiczne na rodziny wychowanków, przygotowywanie wychowanków do powrotu              do rodziny lub usamodzielnienia,

5) utrzymywanie kontaktu, zainteresowanie losami, udzielania pomocy wychowankom zwolnionym i usamodzielnionym; ścisłe współdziałanie w tym zakresie z pedagogiem Ośrodka i współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,

6) opracowanie opinii i wniosków o wychowankach dla potrzeb sądów w sprawach urlopowania, pobytu w Ośrodku, zwolnień z Ośrodka, przeniesienia i innych.

 

§ 71

Nauczyciel szkoły w Ośrodku poza obowiązkami określonymi w Statucie powinien aktywnie uczestniczyć w procesie resocjalizacji uczniów, a ponadto do jego obowiązków                               w szczególności należy:

1) ustalanie aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz opóźnień i braków                               w zakresie nauczania przedmiotu nowo przybyłych uczniów, podejmowanie działalności reedukacyjnej, wyrównawczej zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i zespołach dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych w szkole Ośrodka, a także we współdziałaniu z wychowawcami,

2) systematyczne poznawanie uczniów w toku nauczania i wychowania oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji związanej z działalnością obserwacyjną, współpraca                                 z wychowawcami, psychologiem, pedagogiem, lekarzem i innymi pracownikami Ośrodka zajmującymi się uczniami w zakresie działalności resocjalizacyjnej, rewalidacyjnej, wyrównawczej, terapeutycznej.

 

§ 72

Wymiar czasu pracy poszczególnych pracowników regulują odrębne przepisy,                                      a w szczególności art. 42 Karty Nauczyciela – w przypadku pracowników pedagogicznych               i art. 129 i 131 Kodeksu Pracy  – przypadku pracowników administracyjno - obsługowych.

 

§ 73

Szczegółowe zakresy czynności dla zatrudnionych pracowników administracyjnych                            i obsługi sporządza Dyrektor. Dokumenty te stanowią załącznik do umów o pracę poszczególnych pracowników.

 

Rozdział VIII

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI, OPIEKUNAMI

 

§ 74

Współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi wychowanka Ośrodka odbywa                            się w zakresie:

1) podtrzymywanie i ochrona więzi rodzinnych wychowanków,

2) wspieranie rodziców, opiekunów prawnych w spełnianiu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości wychowanka,

3) udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom prawnym w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju wychowanków, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych.

 

§ 75

1. Zadania do osiągnięcia we współpracy z rodzicami, opiekunami  prawnymi,                             są realizowane przez cykl spotkań pracowników pedagogicznych Ośrodka raz w roku.

2. Osobny cykl spotkań i współpracy z rodzicami realizowany  jest w stosunku                               do wychowanków kończących szkołę i w związku z tym mających możliwość zwolnienia z Ośrodka.

 

§ 76

Kontakty wychowanków z rodzicami, którym sąd ograniczył prawo do osobistej styczności    z dzieckiem, odbywają się według zasad określonych przez ten sąd.

 

Rozdział IX

 DOKUMENTACJA OŚRODKA I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

§ 77

1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą pracowników pedagogicznych i pozostałych pracowników na zasadach ogólnie obowiązujących.

2. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą wychowanków:

1) pobytu wychowanków,

2) przebiegu nauczania i wychowania.

3. Ośrodek ponadto prowadzi dokumentację szczegółową dotyczącą wychowanków, tj.:

1) akta osobowe,

2) zeszyty obserwacji,

3) karty odzieżowe,

4) rejestr ucieczek,

5) protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej szkół oraz w Internacie,

6) dokumentację stanu zdrowia wychowanków.

 

§ 78

1. Zasady prowadzenia i dokumentowania gospodarki finansowej regulują ogólne przepisy              w tym zakresie.

2. Szczegółowe regulacje w tym zakresie w Ośrodku określa Dyrektor wraz z Głównym Księgowym Ośrodka.

3. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją  gospodarki finansowej oraz sposobów                jej dokumentowania sprawuje Główny Księgowy Ośrodka.

 

Rozdział X

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 79

Statut jako dokument określający zasady organizacyjne oraz zadania wszystkich ogniw Ośrodka winien być bezwzględnie przestrzegany przez wszystkich pracowników oraz wychowanków.

 

§ 80

Statut przechowywany jest wraz z podstawową dokumentacją Ośrodka, będącą w dyspozycji Dyrektora i jest eksponowany na tablicy ogłoszeń.

 

§ 81

Zmiany w Statucie Ośrodka mogą być dokonywane na wniosek wszystkich jego organów przez Radę Pedagogiczną, a dyrektor jest zobowiązany przesłać je niezwłocznie do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 82

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007 roku.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-08-20 09:05:27
Data utworzenia:2007-08-20 09:05:27
Data modyfikacji:2007-08-20 14:09:03
Liczba wyświetleń:652