Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XXVII/184/05 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 109, 122, 124 ust.1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

1. Zmniejsza się plan dochodów własnych powiatu o kwotę 5.000 zł.

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

 

Zmniejszenia

w zł

 

Objaśnienia

750

75020

0690

Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

Wpływy z różnych opłat

5.000

5.000

5.000

 

 

 

2. Zwiększa się plan dochodów własnych powiatu o kwotę 1.258.745 zł.

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

 

Zwiększenia

w zł

 

Objaśnienia

600

60014

0970

 

 

 

 

2310

 

 

 

6610

 

 

 

 

6650

 

 

 

 

 

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Wpływy z różnych dochodów

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

585.281

585.281

121.725

 

 

 

 

83.000

 

 

 

65.906

 

 

 

 

314.650

 

 

 

 

Z Województwa Mazowieckiego-95.000 na ul. Piaskową

Z PUP-26.725

Z M. Węgrów-22.000

Od Gmin:

Korytnica-40.000

Sadowne-21.000

Z Gminy Liw–50.000

M. Węgrów-15.906

 

 

 

M. Węgrów – 64.650

Od Gmin:

Sadowne-200.000

Stoczek-50.000

750

75020

2710

 

 Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

40.000

40.000

40.000

 

 

Od Gm. Łochów na zadania w zakresie komunikacji

754

 

75411

 

2440

 

 

6300

 

 

 

 

 

6630

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

172.000

 

172.000

 

35.000

 

 

27.000

 

 

 

 

 

110.000

 

 

 

 

 

 

 

Dotacja od

WFOŚ i GW Warszawa

Od Gmin:

Łochów-10.000

Liw-3.000

Sadowne-9.000

Stoczek-5.000

 

Dotacja od Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratownictwa technicznego

758

75801

 

2920

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa

14.000

14.000

 

14.000

 

Z rezerwy na usunięcie skutków zdarzeń losowych

801

80120

2710

 

 

 

 

80130

2320

 

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Szkoły zawodowe

Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

68.713

68.233

68.233

 

 

 

 

480

480

 

 

Od Gminy Łochów na remont dachu w ZSP w Łochowie

 

 

 

Od M. Siedlce na kursy dla uczniów klas wielozawodowych

851

85111

6300

Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

67.034

67.034

67.034

Wpływy na zakup aparatu rentgenowskiego od Gmin:

Grębków-6.200

Łochów-18.000

Miedzna-4.500

Węgrów-25.984

Wierzbno-3.500

Stoczek -8.850

852

85218

0970

85220

 

 

2120

 

 

 

 

2130

 

 

6420

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wpływy z różnych dochodów

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

 

 

188.219

1.219

1.219

187.000

 

 

40.000

 

 

 

 

17.000

 

 

130.000

 

 

 

 

Realizuje PCPR

 

 

 

Dotacja z budżetu państwa

Porozumienie z Ministrem Polityki Społecznej

 

 

 

Dotacja z budżetu państwa

na inwestycję w budynku w Łochowie

Porozumienie z Ministrem Polityki Społecznej

853

 

85324

 

0970

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wpływy z różnych dochodów

2.382

 

2.382

 

2.382

 

 

 

 

Realizuje PCPR

921

 

92118

2120

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Muzea

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

121.116

 

121.116

121.116

 

 

 

Od Ministra Kultury

(w tym 71.116 zł na remont dachu i elewacji wieży zabytkowej w zespole muzealnym w Liwie)

 

 

 

 

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia

w zł

Objaśnienia

853

 

85321

 

2110

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespoły ds. orzekania

o niepełnosprawności

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10.000

 

10.000

 

10.000

 

 

 

 

 

§ 2

 

1. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 24.959 zł

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

w zł

Objaśnienia

600

60014

6610

 

 

 

 

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7.703

7.703

7.703

 

 

 

 

 

 

Dla M. Węgrów

na ulicę Piwną

801

80134

4110

Oświata i wychowanie          

Szkoły zawodowe specjalne

Składki na ubezpieczenia społeczne

13.256

13.256

13.256

 

854

85417

4300

Edukacyjna opieka wychowawcza

Szkolne schroniska młodzieżowe

Zakup usług pozostałych

4.000

4.000

4.000

 

 

 

 

 

 

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 1.278.704 zł.:

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

 

Zwiększenia

w zł

 

Objaśnienia

020

02002

4300

Leśnictwo

Nadzór nad gospodarką leśną

Zakup usług pozostałych

4.553

4.553

4.553

 

 

 

600

60014

4010

4110

4210

4270

4300

Transport i łączność

Drogi publiczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

352.200

352.200

22.700

4.025

60.000

238.272

27.203

 

750

75020

4210

4270

4300

6050

Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

233.235

233.235

149.235

4.000

50.000

30.000

 

 

 

 

 

Termomodernizacja Starostwa

754

 

75411

 

4250

 

 

 

6060

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup sprzętu i uzbrojenia

 

 

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

227.000

 

227.000

 

40.000

 

 

 

187.000

 

 

 

 

Pompa i rejestrator rozmów telefonicznych

 

Samochód ratownictwa technicznego

801

80120

2540

 

4270

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zakup usług remontowych

73.233

73.233

5.000

 

68.233

 

Dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Stoczek

Remont dachu w ZSP w Łochowie

851

85111

6220

Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

67.034

67.034

67.034

 

852

85204

2320

 

 

 

85218

4110

4120

4240

 

4260

4300

4410

4440

 

85220

 

 

4010

4110

4120

4170

4210

 

 

 

4260

4410

6050

Pomoc społeczna

Rodziny zastępcze

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

Zakup energii

Podróże służbowe krajowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

199.333

5.232

5.232

 

 

 

5.301

1.657

550

1.000

 

300

1.400

200

194

 

188.800

 

 

4.439

1.326

218

5.200

45.500

 

 

 

1.800

317

130.000

 

 

Do Powiatu w Piasecznie (realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCPR

PCPR

PCPR

PCPR

Dom Dziecka ,,Julin” w Kaliskach-40.000

PCPR-5.500

Wyposażenie pokoi

PCPR

PCPR

Dom Dziecka ,,Julin” w Kaliskach

Inwestycja w budynku w Łochowie

854

85406

 

 

2320

Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1.000

1.000

 

 

1.000

 

 

 

 

Dla M. Siedlce

(powiatu grodzkiego)

921

 

92118

2480

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Muzea

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

121.116

 

121.116

121.116

Z tego 80.803 zł na remont dachu i wieży zabytkowej w zespole muzealnym w Liwie

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia

w zł

Objaśnienia

853

 

85321

 

4010

4110

4120

4210

4300

4410

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

10.000

 

10.000

 

3.513

1.062

152

4.800

336

137

 

 

 

§ 3

 

1.       W wyniku zmian zawartych w uchwale zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych

      o kwotę 406.331zł.

2.       Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez Powiat Węgrowski przedstawia Załącznik

      nr 1 do uchwały.

 

§ 4

 

Uchwala się Program wieloletni projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” Priorytet I. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

 

§ 5

 

Uchyla się dotychczasową treść Załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXIII/156/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/152/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 r. Wprowadza się nową treść Załącznika nr 2 zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:55:22
Data utworzenia:2007-01-07 17:55:22
Data modyfikacji:2007-01-07 17:56:13
Liczba wyświetleń:606