Uchwała Nr III/26/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego

 

Na podstawie art.  12  pkt. 1, art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  § 71 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

W  Statucie  Powiatu  Węgrowskiego  stanowiącym  załącznik do uchwały  Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Powiatu powołuje następujące komisje:

1)      Komisja Rewizyjna,

2)      Komisja Budżetu i Finansów,

3)      Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej,

4)      Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu,

5)      Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,

6)      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego."

 

2.W załączniku nr 3 do Statutu Powiatu Węgrowskiego - "Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Powiatu Węgrowskiego":

1)      § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powołuje się następujące stałe komisje Rady Powiatu:

1)      Komisja Rewizyjna,

2)      Komisja Budżetu i Finansów,

3)      Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej,

4)      Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu,

5)      Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

6)      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego."

 

2) W § 12 skreśla się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W danym punkcie porządku obrad radny może zabrać głos nie więcej niż dwa razy, z wyjątkiem debaty nad projektem budżetu."

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:43:51
Data utworzenia:2007-01-07 03:43:51
Data modyfikacji:2007-06-11 00:42:18
Liczba wyświetleń:501