Rok 2009

Uchwała Nr XXXV/281/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Uchwała Nr XXXV/280/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu WęgrowskiegoUCHWAŁA NR XXXV/279/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGOz dnia 29 grudnia 2009 rokuw sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Dajemy szansę na sukces”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Uchwała Nr XXXV/278/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 rokuw sprawie zmian w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroliprawidłowości ich wykorzystywania UCHWAŁA NR XXXV/277/2009 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu węgrowskiego na lata 2009-2013 z perspektywą do 2018 roku”UCHWAŁA NR XXXIV/270/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Matematyka królową nauk”, finansowanego ze środków EuropejskiegFunduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.o UCHWAŁA NR XXXIV/269/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Nauki przyrodnicze na maturze – gwarancją sukcesu zawodowego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.UCHWAŁA NR XXXIV/268/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Prawo jazdy – dobry start na rynku pracy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.UCHWAŁA NR XXXIV/267/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Taniec nie tylko dla gwiazd”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzeczaktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała Nr XXXIV/266/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/260/09 z dnia 30 października 2009 roku określającej zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2009 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. UCHWAŁA NR XXXIV/ 265 / 09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z gminą Łochów w sprawie przyjęcia pomocy finansowej narealizację zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia na terenie powiatu węgrowskiego UCHWAŁA NR XXXIV/264/ 09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Korytnica w sprawie współfinansowania zadania pn. ”Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 4226W Liw-Korytnica w miejscowości Korytnica”. Uchwała Nr XXXIV/263/ 09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2009 rokuw sprawie: udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej MiastuWęgrów z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Miastem Węgrów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.Uchwała Nr XXXIII/261/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 rokuw sprawie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w SiedlcachUchwała Nr XXXIII/260/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/198/09 z dnia 19 marca 2009 roku określającej zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2009 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.UCHWAŁA NR XXXIII/259/ 09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów w sprawie współfinansowania zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie” Uchwała Nr XXXIII/258/2009 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 roku W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Wejście na rynek pracy – możliwe dla wszystkich”, finansowanego ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała nr XXXIII/257/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego połozonego w Węgrowie - stanowiącego własność PowiatuUchwała Nr XXXIII/256/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Węgrowskiego w roku 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uchwała Nr XXXIII/255/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/183/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, p.n. „Korzystam z szansy” – Projekt Powiatu Węgrowskiego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Uchwała Nr XXXIII/254/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 r.w sprawie zmian w Statucie Powiatu WęgrowskiegoUCHWAŁA NR XXXII/252/09 RAY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 9 października 2009 ROKU w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/235/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem wraz ze zmianą pokrycia dachowego i przebudową wejścia głównego” Uchwała Nr XXXI/249/ 09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2009 rokuw sprawie: udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łochów z przeznaczeniem na dofinansowanie „Remontu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Ostrówku” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Łochów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Uchwała Nr XXXI /248/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2009 r.w sprawie przekazanie gminie Stoczek zadania pn. „Remont chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 4216W w miejscowości Stoczek” Uchwała Nr XXXI/247/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2009 r w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/99 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 maja 1999 r o powołaniu Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej.Uchwała nr XXXI/246/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2009r w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego UCHWAŁA NR XXXI/ 245 / 09 RADY POWIATU W WĘGROWIE z dnia 25 wrzesnia 2009 rokuw sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Łochów dotyczącej realizacji i współfinansowania zadania pn. Remont i zakupwyposażenia do pomieszczeń administracyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie. UCHWAŁA NR XXXI/244/ 09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z gminą Łochów i Stoczek oraz Miastem Węgrów projektu pn. „ Wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego” w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, system monitoringu. UCHWAŁA NR XXXI/243/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGOz dnia 25 września 2009 rokuw sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w2010 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach projektów Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Uchwała Nr XXX/240/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 września 2009 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w SiedlcachUchwała Nr XXIX/ 239 /2009 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2009 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/153/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2007-2013 Uchwała nr XXIX/238/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomościUCHWAŁA NR XXIX / 237 / 09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, LGrębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo – technicznej dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z Państwami w strefie transgranicznej”UCHWAŁA NR XXIX/236/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 15 lipca 2009 ROKU w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/204/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizacjęprzedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku głównego i pawilonu II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie” UCHWAŁA NR XXIX/235/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 15 lipca 2009 ROKU w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem wraz ze zmianą pokrycia dachowego i przebudową wejścia głównego” UCHWAŁA NR XXIX/234/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 15 lipca 2009 ROKU w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/222/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/205/09 Rady PowiatWęgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych”u Uchwała Nr XXIX/233/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, p.n. Koło Teatralno-Muzyczne „Czwarta Ściana” Uchwała nr XXVIII/231/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Zarządu Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr XXVIII /230/09 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - projekt systemowy pod nazwą „Śmiałym szczęście sprzyja”. Uchwała nr XXVIII/229/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomościUchwała nr XXVIII/228/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia darowiznyUchwała nr XXVIII/227/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomościUchwała Nr XXVIII/226/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz publicznych szkół specjalnterenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.Uchwała Nr XXVIII/225/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie Uchwała Nr XXVIII/224/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 rokuw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznymo uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Uchwała nr XXVII/222/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/09 Rady Powiatu Węgowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych"Uchwała nr XXVII/221/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. :Nowy pośrednik pracy - nowe szanse" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoUCHWAŁA NR XXVII / 220 / 09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z Gminą Łochów i Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Szkołom „Olimpia” projektu pn. „Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej przy obiekcie oświatowym w Łochowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, priorytet VI. Wykorzystanie walorów turystycznych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2. Turystyka. UCHWAŁA NR XXVII/ 219 / 09 RADY POWIATU W WĘGROWIE z dnia 20 maja 2009 rokuw sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Sadowne dotyczącej realizacji i współfinansowania zadania nwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego”. Uchwała nr XXVII/218/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia darowiznyUchwała nr XXVI/216/09 Rady POwiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2008 r. i przeznaczenia zysku bruttoUchwała nr XXVI/215/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń , za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski.Uchwała nrXXVI/214/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia darowiznyUchwał nr XXVI/213/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia dotacji na rozbudowę organów o dodatkowy głos językowy w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w WęgrowieUchwała nr XXVI/212/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2012 pn.:1) przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu'; 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa."Uchwała nr XXVI/211/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierzdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu StatutuUchwała nr XXVI/210/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewicz w Łochowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ŁochowieUchwała nr XXVI/209/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ŁochowieUchwał nr XXVI/208/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ŁochowieUchwała nr XXVI/206/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego".Uchwała nr XXVI/205/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych".Uchwała nr XXVI/204/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku głównego oraz powialonu II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie".Uchwała nr XXVI/202/09 Rady Pwoiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2008.Uchwała nr XXV/201/09 Rady Powiatu Węgrowkiego z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr XXV/200/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń , za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski.Uchwała nr XXV/199/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie.Uchwała nr XXV/198/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie okreśenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2009 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Uchwała nr XXIV/196/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty WęgrowskiegoUchwała nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki Uchwała nr XXIV/194/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ŁochowieUchwała nr XXIV/193/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewicz w Łochowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ŁochowieUchwała nr XXIV/192/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ŁochowieUchwała nr XXIV/191/09 Rady POwiatu Węgrowskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ŁochowieUchwała nr XXIV/190/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2009 rokUchwała nr XXIV/189/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidentaUchwała nr XXIV/188/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów porozumień dotyxczących realizacji i współfinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu budowy , przebudowy, remontów dróg powiatowych w tym obiektów mostowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w 2009 roku.Uchwała nr XXIV/187/09 Rady powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w garnicach administracyjnych miast Węgrów i ŁochówUchwała nr XXIV/186/09 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów w sprawie zakupu "Tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego i Poradni Specjalistycznych funkcjonujących na terenie Powiatu Węgrowskiego"
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2009-01-21 11:06:03
Data utworzenia:2009-01-21 11:06:03
Data modyfikacji:2009-01-21 11:06:24
Liczba wyświetleń:1365