porządek XLIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 października 2010 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 29 października 2010 roku (piątek) o godz. 900, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1., Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmian w budżecie powiatu na rok 2010;

2)      wyboru biegłego rewidenta;

3)      przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ;

4)      zmiany uchwały nr XXXVIII/296/10 z dnia 26 marca 2010 roku określającej zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2010 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach  sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2009/2010.

8. Informacje o oświadczeniach majątkowych radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, sekretarza, skarbnika i innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Przyjęcie protokołu: nr XLII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku

11.  Wolne wnioski i oświadczenia.

12. Zamknięcie sesji.

    

 

PRZEWODNICZĄCA

      RADY POWIATU

                                                                                                                                        (-) Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-11-02 15:24:24
Data utworzenia:2010-11-02 15:24:24
Data modyfikacji:2010-11-02 15:29:56
Liczba wyświetleń:468