Rok 2005

Uchwała Nr XXXI/208/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2006Uchwała Nr XXIV/165/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiUchwała Nr XXV/175/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/150/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzeniaUchwała Nr XXIV/168/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2005 r. zadań z zakresu budowy, odbudoUchwała Nr XXV/179/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/158/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatUchwała Nr XXII/151/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Uchwała Nr XXII/153/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie skargi na bezczynność Starosty Węgrowskiego Uchwała Nr XXII/154/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Starostę Węgrowskiego Uchwała Nr XXII/152/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwala Nr XXII/152/05 Rady Powiatu Węgrowskiego - Budżet Uchwała Nr XXIII/160/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów Uchwała Nr XXIV/161/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r.w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2004 Uchwała Nr XXIV/172/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie skargi na Starostę Węgrowskiego Uchwała Nr XXV/178/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego. Uchwała Nr XXVI/181/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie 2005r. Uchwała Nr XXVI/182/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie 2005r. Uchwała Nr XXVI/183/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie 2005r. Uchwała Nr XXVII/188/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wybudowania sali sportowej w miejscowości Sadowne gm. SadowneUchwała Nr XXVIII/189/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu na 2005 r.Uchwała Nr XXVII/186/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2005 roku w sprawie ustalenia organizacji pobytu oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Węgrowie Uchwała Nr XXVIII/190/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu na 2005 r.Uchwała Nr XXVIII/191/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 października 2005 roku w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2004 – 2006. Uchwała Nr XXX/199/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/158/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXV/179/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku, oraz Uchwałą Nr XXVII/185/05 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2005 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XXX/200/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Uchwała Nr XXX/201/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie Uchwała Nr XXX/198/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Uchwała Nr XXX/197/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu na 2005 rok Uchwała Nr XXXI/202/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Węgrowskiego Uchwała Nr XXXI/207/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego Uchwała Nr XXXI/209/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2006 Uchwała Nr XXXI/205/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata . Uchwała Nr XXXI/206/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali zajmowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w WęgrowieUchwała Nr XXV/180/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie skargi na Starostę Węgrowskiego Uchwała Nr XXVII/187/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników niebędącymi nauczycielami, a zatrudnionymi w szkołach i placówkach, w tym placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Uchwała Nr XXX/195/05 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.Uchwała Nr XXIII/157/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.Uchwała Nr XXIII /157/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.Uchwała Nr XXII/150/05 Rady Powiatu Węgrowskieg z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski w roku 2005Uchwała Nr XXIII/156/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII / 152 / 05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005r.Uchwała Nr XXIII/158/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 r.w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2005 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XXIII/159/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2004Uchwała Nr XXIV/163/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów. Uchwała Nr XXIV/164/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu w 2005 r. Uchwała Nr XXIV/166/05 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z miastem Węgrów porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania przedsięwzięcia p. n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza wraz z przyłączem do budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Uchwała Nr XXIV/171/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2004 r. i podziału zyskuUchwała Nr XXIV/162/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rokUchwała Nr XXIV/167/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zniesienia współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 3 w miejscowości Węgrów.Uchwała Nr XXIV/169/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu porozumień w zakresie współfinansowania przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w latach 2006 – 2009 Uchwała Nr XXIV/170/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wykonania projektów technicznych przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych Uchwała Nr XXIX/192/05 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.Uchwała Nr XXIX/193/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/113/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r. Uchwała Nr XXV/173/05 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.Uchwała Nr XXV/174/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Piaskowej w Węgrowie Uchwała Nr XXV/176/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 oraz zabezpieczenia środków własnych na realizację Projektu ramach Działania 2.2. ZPORR. Uchwała Nr XXV/177/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą oraz zabezpieczenia środków własnych na realizację Projektu w ramach Działania 2.2. ZPORR. Uchwała Nr XXVII/184/05 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.Uchwała Nr XXVII/185/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/158/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXV/179/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2005 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr XXIII/155/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych Uchwała Nr XXX/196/05 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu na 2005 rok
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-08 00:09:15
Data utworzenia:2007-01-08 00:09:15
Data modyfikacji:2007-01-08 00:09:32
Liczba wyświetleń:934