Uchwała nr XXXIX/303/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku strzelnicy sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych”

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2095 roku Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 400 000, 00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację w 2010 roku przedsięwzięcia p.n.: „Termomodernizacja budynku strzelnicy sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych”

2.      Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w pkt 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.

 

§ 2

  Zabezpieczeniem pożyczki, o której mowa § 1 pkt. 1 będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 3

 

Pożyczka, o której mowa w § 1 pkt. 1 spłacona będzie z subwencji.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2010-10-22 13:12:02
Data utworzenia:2010-10-22 13:12:02
Data modyfikacji:2010-10-22 13:14:08
Liczba wyświetleń:400