Sprawozdanie Nr 2/2004 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 30 stycznia do 26 marca 2004 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 5 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 10 lutego 2004 r.:
1.Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.
2.Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1,2 tys. zł na nagrody dla uczestników konkursu "Młodzież zapobiega pożarom".
3.Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek wójta gminy Sadowne w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 36106 i 36107 w Sadownem w pobliżu skrzyżowania z drogą krajową nr 50.
4.Zarząd wyraził zgodę na  ustawienie znaków zakazu postoju przy Stacji Pomp Nr 2 w Zawadach PERN Przyjaźń S.A.
5.Zarząd nie zgłosił uwag do projektu porozumienia między Województwem Mazowieckim a samorządami powiatowymi i gminnymi, dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 637 Warszawa - Węgrów.
6.Zarząd zatwierdził protokół uzgodnienia wysokości odszkodowania za przejętą na rzecz powiatu węgrowskiego działkę Nr 45/4 w Ostrówku.
7.Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż drzewa pochodzącego z wycinki wykonanej przez ZDP i specjalistyczne firmy oraz przez rolników.
8.Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uznanie za zabytek obelisku Józefa Piłsudskiego znajdującego się w Wyszkowie.
9.Zarząd wyraził zgodę na przyznanie do dnia 15.04.2004 r. 6 godzin nauczania indywidualnego uczniowi Szkoły Podstawowej Specjalnej w Jaworku.
10.Zarząd postanowił wytypować Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Dyrektora ZSZ w Węgrowie do komisji akredytujących placówki doskonalenia nauczycieli.
11.W związku z przejęciem przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną administrowania budynku byłego internatu LO w Węgrowie, Zarząd podjął decyzje o przeniesieniu z LO w Węgrowie do PP-P  sprzątaczki oraz konserwatora; zatrudnieniu w PP-P drugiego konserwatora na 1 etatu;  powierzeniu prowadzenia obsługi finansowo - księgowej dotychczas zatrudnionej w PP-P pracownicy.
12.Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Muzeum - Zbrojowni na Zamku w Liwie za rok 2003.
13.Zarząd przyjął raport Kuratorium Oświaty w Warszawie z badania działalności PODN w Węgrowie w zakresie prowadzonego przez Ośrodek kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej oraz działań dyrektora na rzecz kształcenia ustawicznego i doskonalenia jakości pracy placówki.
14.Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu kosztów paliwa w związku z transportem darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie.
15.Zarząd podjął decyzję o zakupie 15 piłek do nowootwartej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miedznie.
16.Zarząd podjął decyzję o włączeniu się do współfinansowania II Festynu Archeologicznego na Zamku w Liwie pn. "Polska Przez Wieki".
17.Zarząd postanowił wytypować obiekt internatu SOS-W w Węgrowie do konkursu "Modernizacja Roku 2003".
18.Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.

W dniu 20 lutego 2004 r.:
1.Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji SOS-W w Jaworku.
2.Zarząd wyraził zgodę na rozszerzenie doradztwa metodycznego na szkoły z gminy Jadów.
3.Zarząd rozpatrzył wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zuzułce o wsparcie finansowe jednostki i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 500 zł.
4.Zarząd rozpatrzył wniosek Powiatowego Zespołu Doradców Rolnych w Węgrowie o wsparcie finansowe organizacji Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości i Wiejskim Gospodarstwie Domowym i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 500 zł.
5.Zarząd wyraził zgodę na pozostawienie na koncie środków specjalnych ZDP (po wprowadzeniu stosownych zmian w uchwale z czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w ZDP w Węgrowie) kwot pochodzących ze sprzedaży drewna.
6.Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Gminy Wierzbno w sprawie uchwalenia "Programu ograniczenia zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej w gminie Wierzbno".
7.Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
8.Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie materiałów promujących Powiat Węgrowski uczestnikom IV Regionalnego Turnieju Tenisa Stołowego.
9.Zarząd podjął decyzję o skierowaniu wniosków o dofinansowanie z 10% rezerwy Ministerstwa Infrastruktury modernizacji  dróg: Międzyleś - Ugoszcz (na odcinku do Rostek) oraz Wyszków - Jarnice (w przypadku jeżeli modernizacja tej drogi nie otrzyma promesy z funduszu przedakcesyjnego SAPARD).
10.Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie miastu Węgrów płyt granitowych pochodzących z rozebranego parkingu przy Pałacu w Starejwsi.

W dniu 10 marca 2004 r.:
1.Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytrialnego, osobami prawnymi i jednostkami działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz trybu rozpatrywania ofert, zlecania realizacji zadań publicznych, sposobu ich rozliczania i kontroli.
b)ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach, w tym w placówkach opiekuńczo - wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi powiatu.
c)upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. . "Wykorzystanie doliny Liwca dla celów turystycznych, w tym renowacja zbiornika retencyjnego w Krypach".  
d)zmiany uchwały Nr VIII/49/99 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie.
2.Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych egzaminu z przygotowania zawodowego.
3.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej o przeznaczenie kwoty 30 tys. zł na zakup bronchoskopu dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Węgrowie.
4.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie o przeznaczenie kwoty 9.760 zł na dofinansowanie specjalistycznych badań spękań ścian dworku barokowego.
5.Zarząd podjął decyzję o sfinansowaniu kosztów przejazdu uczennicy kl. I ZSP w Łochowie na obóz szkoleniowy "Euro Week - Szkoła Liderów".
6.Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu spotkania z wójtami i burmistrzami dotyczącego współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych.
7.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o użyczenie samochodu osobowego marki Polonez.
8.Zarząd nie zgłosił uwag do zawiadomienia Burmistrza Łochowa o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów.
9.Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.

W dniu 16 marca 2004 r.:
1.Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki PFRON.
b)przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
c)zmian w budżecie powiatu na 2004 r.
d)zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu w 2004 r. 
e)przeznaczenia do sprzedaży lokalu nr 1, lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym na działce nr 5/6 położonej w Kaliskach gm. Łochów, działki nr 5/4, 5/5, 5/7 położonej w Kaliskach gm. Łochów będących własnością Powiatu Węgrowskiego.
f)ustalenia zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 2 w budynku mieszkalnym na działce nr 5/6 oraz działki nr 5/4, 5/5, 5/7 położonej w Kaliskach gm. Łochów.
g)ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu Węgrowskiego.
2.Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia  Dyrektora Domu Dziecka "JULIN" do prowadzenia inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach".
3.Zarząd zatwierdził sprawozdanie z działalności PCPR w 2003 r.
4.Zarząd zatwierdził informację o realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w latach 2002 - 2006.
5.Zarząd zatwierdził informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie.
6.Zarząd zatwierdził porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego.
7.Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
8.Zarząd zapoznał się z informacją o wynikach kontroli NIK przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym.

W dniu 25 marca 2004 r.:
1.Zarząd rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu.
2.Zarząd zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach.
3.Zarząd zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.
4.Zarząd podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.
5.Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.
6.Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie z marca na kwiecień terminu spłaty raty kredytu.
7.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendy Powiatowej Policji o pozyskanie materiałów szkoleniowych do programu prewencyjnego dotyczącego m.in. zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi.
8.Zarząd ustalił na 9 zł/m2 stawkę wynajmu stołówki wraz z zapleczem w budynku przy ul. Piłsudskiego 23
9.Zarząd zatwierdził wysokość dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół na II i III kwartał 2004 r.
10.Zarząd podjął decyzję o zapewnieniu zakwaterowania dla uczestników Międzynarodowego Pucharu Polski w Kick - Boxingu Formuły Semi, Light Contact Seniorów i Kobiet w Węgrowie.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:38:35
Data utworzenia:2006-12-29 23:38:35
Data modyfikacji:2006-12-29 23:38:35
Liczba wyświetleń:737