Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 6/2004 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 10 września do 22 października 2004 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 5 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 22 września 2004 r. Zarząd:
1.podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zbrojowni w Liwie za rok 2003;
2.podjął uchwałę w sprawie przekazania SP ZOZ w Węgrowie w nieodpłatne użytkowanie nowo zakupionego specjalistycznego sprzętu medycznego;
3.rozpatrzył wniosek Dyrektor PODN o zwiększenie planu wydatków placówki o kwotę 5 tys. zł i postanowił, że obecnie zadania pozastatutowe finansowane będą ze środków placówki a jej plan wydatków zwiększony zostanie w miarę potrzeb w późniejszym terminie;
4.wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 57.679 zł z przeznaczeniem  na remont dachu w LO w Węgrowie;
5.wyraził zgodę na częściowe uruchomienie dotacji dla Niepublicznego Liceum dla młodzieży będącego własnością Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek;
6.rozpatrzył wniosek Burmistrza Łochowa o pilne przekazanie dotacji przewidzianej na 2004 r. na budowę sali gimnastycznej w Łochowie i podjął decyzję o przekazaniu w chwili obecnej kwoty 300 tys. zł. Pozostała część dotacji przekazana zostanie gminie w terminie późniejszym;
7.pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia "WSPÓLNOTA POLSKA" o przeznaczenie kwoty 400 zł na dofinansowanie kosztów transportu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie;
8.rozpatrzył wniosek Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami o dofinansowanie zakupu ogrodzenia dla przytuliska dla bezdomnych zwierząt i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 800 zł.;
9.zatwierdził harmonogram prac nad projektem budżetu powiatu na 2005 r.;
10.zatwierdził treść pisma okólnego dotyczącego opracowania projektu budżetu powiatu na 2005 r.;
11.zaakceptował uruchomienie w ZSP w Węgrowie dwóch grup kursowych kursów II i III stopnia dla uczniów klas wielozawodowych szkół zasadniczych;
12.pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Domu Dziecka "JULIN" w sprawie zwiększenia o 10 ilości godzin opiekuńczo - wychowawczych w celu zapewnienia pełnej opieki wychowankom;
13.pozytywnie zaopiniował "Zarys Koncepcji Produktu Turystycznego" w ramach  Programu Rozwoju Produktu Turystycznego i Kreacji Marki Obszaru Gmin Dorzecza Nadbużańskiego;
14.podjął decyzję o zawarciu umowy dzierżawy zbiornika retencyjnego w Krypach (Zalewu) przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego;
15.nie zgłosił uwag i zastrzeżeń do zawiadomienia Burmistrza Łochowa o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów;
16.rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
17.wyraził zgodę na przekazanie w zarząd Dyrektorowi Domu Dziecka "JULIN" nieruchomości położonej w Łochowie przy ul. Sienkiewicza; 
18.wyraził zgodę na:
a)zakup 2 samochodowych pługów odśnieżnych;
b)oznakowanie znakiem "zakaz postoju" odcinka ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Nową;
c)wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Zwycięstwa w Węgrowie;
d)przedłużenie obowiązywania ograniczenia prędkości na ul. Boh. Warszawy na odcinku od ul. Klonowej do Lipowej;
e)oznakowanie znakiem "zakaz postoju" odcinka ul. Przemysłowej od ul. Podlaskiej do ul. Boh. Warszawy;
f)ustawienie znaku "zakaz postoju" przed wejściem do ZSP w Węgrowie;
g)zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulic Strażackiej i Zwycięstwa;

W dniu 29 września 2004 r. Zarząd:
1.podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.;
2.wyraził zgodę na złożenie wniosków do 1% rezerwy subwencji oświatowej MENiS na rok 2004  na:
a)adaptację części pomieszczeń warsztatów szkolnych w ZSP w Węgrowie na pomieszczenia dydaktyczne;
b)adaptację pomieszczenia w LO w Węgrowie na świetlicę szkolną;
c)wyposażenie nowo wybudowanych pomieszczeń dydaktycznych na terenie zaplecza sali gimnastycznej w ZSP w Węgrowie;
d)wyposażenia świetlicy szkolnej w LO w Węgrowie.
3.przyjął ofertę Medic - Eurobrokers Sp. z o.o. dotyczącą ubezpieczeń majątkowych powiatu;
4.wyraził zgodę na podłączenie budynku LO w Węgrowie do sieci kanalizacji sanitarnej;
5.podjął decyzję o nie podpisywaniu aneksu do umowy w sprawie budowy sali gimnastycznej w Węgrowie;
6.postanowił przeznaczyć kwotę do 300 zł na poczęstunek dla uczestników Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych;
7.pozytywnie rozpatrzył wniosek PTTK o/Warszawa Żoliborz o ufundowanie nagród dla uczestników XV Ogólnopolskiego Rajdu na Orientację i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 200 zł;
8.wyraził zgodę na przyznanie 12 godzin nauczania indywidualnego uczniowi kl. V ZSP w Łochowie na okres do 30.11.2004 r.;
9.podjął decyzję o zamieszczeniu w prasie i internecie ogłoszenia informującego, że nauczyciele poszukujący pracy w szkołach ponadgimnazjalnych muszą podania w tej sprawie składać do dyrektorów szkół oraz do Wydziału "OK." w Starostwie Powiatowym;
10.rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dniu 7 października 2004 r. Zarząd:
1.podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania "Planu Gospodarki Odpadami" dla gminy Sadowne;
2.przyjął informację o oświadczeniach majątkowych;
3.rozpatrzył wniosek o dofinansowanie druku folderu turystycznego "Szlak Rowerowy Doliną Liwca" i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 800 zł;
4.wyraził zgodę na zmianę w umowie z dn. 15.03.2004 r. zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu a WOK;
5.wytypował nauczycieli do Nagrody Starosty;
6.pozytywnie zaopiniował "Plan Ochrony Środowiska" dla gminy Miedzna;
7.nie zgłosił uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa dla inwestycji "Trzecia nitka rurociągu PRZYJAŹŃ wraz z infrastrukturą towarzyszącą";
8.rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dniu 13 października 2004 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)zmian w budżecie powiatu na 2004 r.;
b)zaciągnięcia zobowiązania na budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Węgrowie;
c)zaciągnięcia zobowiązania w zakresie przebudowy ul. Piaskowej w Węgrowie;
d)regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005;
e)regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości;
f)uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie";
2.przyjął informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu w 2004 r.;
3.zatwierdził porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
4.Zarząd ustalił wysokość dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres 1.10. - 31.12.2004 r.;
5.nie zgłosił uwag do zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi gminy Korytnica.  

W dniu 22 października 2004 r. Zarząd:
1.rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
2.zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych;
3.podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.,
4.wyraził zgodę na uruchomienie dwóch grup kursowych II i III stopnia z teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:48:11
Data utworzenia:2006-12-29 23:48:11
Data modyfikacji:2006-12-29 23:48:11
Liczba wyświetleń:712