Uchwała Nr XXXV/278/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 rokuw sprawie zmian w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroliprawidłowości ich wykorzystywania

Działając na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 roku – t. j. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. W uchwale Nr XXVIII/224/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania wprowadzić następujące zmiany:

1) W § 6 ust. 2 – 5 przyjmuje brzmienie:   

„2. Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku udzielania dotacji ustalana jest na podstawie informacji o przewidywanej ilości uczniów na ten miesiąc zawartej we wniosku, o którym mowa w  § 5.

3. Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od beneficjenta/dotowanego podmiotu o faktycznej ilości uczniów (słuchaczy) za miesiąc poprzedni oraz aktualnej ilości uczniów (słuchaczy) przypadającej na miesiąc będący przedmiotem dotacji (bieżący rozliczeniowy), przekazywanej w informacji wg załącznika, o którym mowa z § 7 ust. 1. Wykreślenie ucznia (słuchacza) w trakcie trwania miesiąca nie wpływa na wielkość otrzymanej dotacji.

4. W przypadku, gdy faktyczna ilość uczniów uczęszczających w miesiącu do dotowanej jednostki odbiega od danych przyjętych do wyliczenia dotacji miesięcznej w ust. 2 i 3, kwota dotacji na miesiąc następny obejmuje odpowiednie potrącenie lub dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki Starosta Węgrowski lub osoba działająca z jego upoważnienia dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej dla jednostki i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zmniejsza lub powiększa raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia (słuchacza) beneficjent/dotowany podmiot informowany jest pisemnie do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

2) W § 7 ust. 2 przyjmuje brzmienie:

„2. Rozliczeniu podlegają tylko te faktury/dokumenty księgowe, których koszty zostały pokryte w części lub w całości z otrzymanej dotacji. Do informacji określonej załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały kopii faktur/dokumentów księgowych nie dołącza się”.

2. W załączniku nr 1 przedmiotowej uchwały, punkt trzeci przyjmuje brzmienie:

„3. Planowana liczba uczniów, słuchaczy w okresie  styczeń – grudzień (średnia wartość miesięczna) - ….., w tym w okresie styczeń–sierpień - ….., wrzesień–grudzień - ……..”

3. W załączniku nr 2 przedmiotowej uchwały, punkt pierwszy przyjmuje brzmienie:

„1. Aktualna liczba słuchaczy - ………………………….….,

                                                                                  (dla każdego typu szkoły oddzielnie)

w tym m-cu poprzednim - ………………………………. „

                                                                   (dla każdego typu szkoły oddzielnie)

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2010-01-07 14:24:58
Data utworzenia:2010-01-07 14:24:58
Data modyfikacji:2010-01-07 15:22:02
Liczba wyświetleń:467