Uchwała Nr III/23/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Węgrowskiego

                                                                                                         

 

   Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2010 r., nr 176 poz. 1190 i  art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Na miejsce radnego pana Bogdana Dolińskiego z Okręgu Wyborczego nr 2, którego mandat wygasł, wstępuje pani Teresa Lidia Chabiera  z  listy  nr 22  -  Komitet  Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu, która uzyskała kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów i nie utraciła prawa wybieralności .

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

                                                      

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 11:52:48
Data utworzenia:2011-02-09 11:52:48
Data modyfikacji:2012-07-13 09:55:05
Liczba wyświetleń:421