Uchwała Nr III/29/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego

 

            Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z późn. zm. / , art. 4 pkt 1 i art.20 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późn. zm./oraz § 6 ust.4 załącznika Nr 5 do Statutu Powiatu Węgrowskiego uchwalonego Uchwałą Nr IV/9/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. /Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r Nr 15, poz. 199  z późn. zm./, na wniosek Przewodniczącej Rady Powiatu, Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

 

Na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania  pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr  146,poz.1223 z późń. zm. / od dnia 1 grudnia 2006 roku, ustala się wynagrodzenie Starosty Węgrowskiego -Pana Krzysztofa Fedorczyka , w następujący sposób :

-         wynagrodzenie zasadnicze  -  4800,00 zł

-         dodatek funkcyjny              -  1600 ,00 zł

-        dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego  -  960,00 

-         dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia za sadniczego i dodatku funkcyjnego     1600,00 zł

 

Łączne wynagrodzenie brutto wynosi :  8960,00 zł

/słownie: osiem tysięcy   dziewięćset  sześćdziesiąt  złotych /.

                                     

§ 2

 

Wykonanie  uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XXIV/178/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  29 czerwca 2005 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  .

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Marzena Gromek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:44:05
Data utworzenia:2007-01-07 03:44:05
Data modyfikacji:2007-06-11 00:43:05
Liczba wyświetleń:561