Cele, rezultaty i korzyści


Cele projektu „Benefity v škole a regióne kreativnym pohybom” z Programu „Uczenie się przez całe życie” - Comenius - Partnerskie Projekty Regio:


- innowacja bazy metodyczno-informacyjnej i materialnej do nauczania wychowania fizycznego i przedmiotów przyrodniczych w celu zdobycia nowych umiejętności dla kadry dydaktycznej;
- modernizacja bazy materialno-informacyjnej na temat edukacji na rzecz ochrony przyrody i edukacji środowiskowej;
- uatrakcyjnienie edukacji poprzez sport, taniec i turystykę;
- kreowanie pozytywnych postaw uczniów, zachęcenie do udziału w zajęciach szkolnych poprzez pozytywne bodźce, zapobieganie wagarom;
- nabywanie nowych kompetencji przez kadrę pedagogiczną;
- wzbogacanie procesu nauczania i zajęć pozalekcyjnych o nowe treści i działania w ramach wychowania fizycznego i środowiskowego;
- wspieranie rozwoju i systematycznej współpracy między regionami partnerskimi;
- wpieranie komunikacji i współpracy między szkołami, miastami i władzami regionalnymi;
- promocja i rozwój aktywnego ruchu, zdrowego stylu życia, otwartość na nowe, innowacyjne, działania;
- rozwój i wymiana dobrych praktyk i doświadczeń;
- zwiększenie świadomości ekologicznej oraz upowszechniania kultury i sportu;
- wzmocnienie zdrowia psychicznego nauczycieli za pośrednictwem nowych kontaktów i inicjatyw wynikających z projektu.

Oczekiwane rezultaty:

- nabycie wiedzy, doświadczeń i rozwój nowych kompetencji wśród nauczycieli;
- włączenie do procesu nauczania nowych, atrakcyjnych treści;
- wypracowanie i zastosowanie nowych rozwiązań metodycznych;
- wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych;
- wypracowanie sposobów skutecznego rozwiązywania problemów szkolnych;
- przeciwdziałanie powstawaniu syndromu wypalenia zawodowego;
- podniesienie jakości procesu kształcenia.
 
Wpływ i wykorzystanie:

Zaplanowane działania przyniosą jakościowe korzyści nauczycielom i uczniom. Nauczyciele nabędą nową wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania sportów, zasad ich uprawiania oraz treści przyrodniczych i ekologicznych. Następnie przekażą je uczniom.
Nauczyciele nabędą następujące kompetencje i korzyści:
- wiedza i nowe umiejętności w obszarze sportu i edukacji ekologicznej;
- wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji wspólnie z uczestniczącymi w projekcie podmiotami;
- przestrzeganie i promowanie zdrowego stylu życia;
- praca w zespole;
- poznanie nowych metodyk nauczania w nowych obszarach;
- postrzeganie europejskiego społeczeństwa za pośrednictwem naszego projektu;
- rozwój kompetencji w procesie edukacyjnym;
- przeniesienie pozyskanych wiadomości teoretycznych do praktycznego działania;
- korzyści w zakresie higieny psychicznej,
- tworzenie programów profilaktycznych skierowanych na rozwiązywanie szkolnych problemów;
- samodoskonalenie, pozytywne nastawienie do swojej pracy.
 
Korzyści dla uczniów:

- profilaktyka i eliminowanie niepożądanych zachowań u uczniów;
- uatrakcyjnienie procesu kształcenia;
- wzmacnianie wewnętrznej motywacji prowadzącej do systematycznego uczęszczania do szkoły;
- promowanie zdrowego i kulturalnego stylu życia;
- rozwój świadomości sportowej i kulturalnej;
- poznawanie innych kultur, innych stylów życia;
- poznawanie i wybieranie nowych, pozytywnych wzorców osobowych zachowania.
 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2012-11-19 11:40:40
Data utworzenia:2012-11-19 11:40:40
Data modyfikacji:2012-11-19 12:38:10
Liczba wyświetleń:398