UCHWAŁA NR XXVII / 220 / 09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z Gminą Łochów i Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Szkołom „Olimpia” projektu pn. „Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej przy obiekcie oświatowym w Łochowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, priorytet VI. Wykorzystanie walorów turystycznych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2. Turystyka.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) i art. 3 pkt. 3) w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 roku, Nr 227, poz. 1658  ze zmianami), Rada Powiatu w Węgrowie postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Powiatu w Węgrowie wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z Gminą Łochów i Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Szkołom „Olimpia” projektu pn. „Rozbudowa bazy turystyczno -  rekreacyjnej   przy obiekcie oświatowym w Łochowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, priorytet VI. Wykorzystanie walorów turystycznych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2. Turystyka.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do podpisania z Gminą Łochów  i Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Szkołom „Olimpia” umowy partnerskiej dotyczącej wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu   o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  PRZEWODNICZĄCA

    RADY POWIATU

 

Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2009-07-08 10:46:36
Data utworzenia:2009-07-08 10:46:36
Data modyfikacji:2009-07-09 14:51:03
Liczba wyświetleń:435