Gospodarka


Rolnictwo  
Powiat Węgrowski zalicza się do regionów typowo rolniczych, ale przemysł, handel i usługi odgrywają ważną rolę w jego strukturze gospodarczej. Na terenie powiatu występują gleby głównie IV - VI klasy bonitacyjnej. Powierzchnia użytków rolnych sięga 69% ogólnej powierzchni powiatu. Najwięcej w użytkach rolnych jest gruntów ornych 55 726 ha, łąki i pastwiska zajmują 24 418 ha, grunty rolne zabudowane 2714 ha, sady 753 ha, grunty pod rowami i stawami 679 ha. Łączna liczba gospodarstw wynosi 7 884. W Powiecie Węgrowskim największa liczba gospodarstw zajmuje się hodowlą bydła (5488) i krów (5307), najmniej zaś owcami (28). Duża jest też liczba gospodarstw bez zwierząt gospodarskich (5 461).
 
Przemysł i handel 
Największy udział w ogólnej liczbie przedsięwzięć na terenie powiatu mają handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych oraz artykułów użytku osobistego i domowego. Potem plasuje się budownictwo i przetwórstwo przemysłowe, a dalej obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, transport, łączność, gospodarka magazynowa. Na pozostałe branże, tj. rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz hotelarstwo i gastronomia składa się około 7% ogółu podmiotów gospodarczych. 

Wg GUS (stan 31 grudnia 2005 r.) w Powiecie Węgrowskim liczba osób pracujących łącznie z rolnictwem indywidualnym wynosiła 16 942. Większe zakłady produkcyjne zlokalizowane są głównie w stolicy powiatu - Węgrowie i w drugim ośrodku miejskim - Łochowie. Prawdopodobnie najbardziej znanym przedsiębiorstwem z terenu Powiatu Węgrowskiego jest Hochland. W Węgrowie obecny jest także kapitał holenderski ADDIT - który jest dostawcą systemów części z arkuszy metalowych oraz produktów, modułów, systemów, aparatury i maszyn dla producentów urządzeń. Branżę budowlaną reprezentują: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MIKST oraz mniejsze firmy remontowo - budowlane. W powiecie i poza nim znane są dwie agencje ochrony: KNAP oraz IKAR. Ogólnie na stan 31 grudnia 2006 r. jest 3729 podmiotów gospodarczych. 

Ponad stuletnimi tradycjami przemysłowymi chwali się Łochów. Co prawda lata 90. nie był okresem rozkwitu łochowskiego przemysłu, lecz atrakcyjne tereny inwestycyjne - szczególnie w Łochowie Fabrycznym - wciąż czekają na ambitnego biznesmena. Dziś miejscowość Łochów jest znacznie rozbudowana i się nadal rozrasta, powstają nowe sklepy, zakładane są nowe firmy. Coraz więcej osób się buduje. 
Najwięcej w Powiecie Węgrowskim zajmuje sektor prywatny. Na przestrzeni minionych lat znacznie zmienił się krajobraz gospodarczy powiatu węgrowskiego. Rozwija się przemysł meblarski, a samo miasto Węgrów, niekiedy nazywane jest „małym zagłębiem meblarskim”. Powstały nowe zakłady zajmujące się produkcją maszyn rolniczych, i to nie tylko na skalę krajową, ale także światową. Ponadto zaczęły funkcjonować małe i średnie przedsiębiorstwa ukierunkowane na potrzeby lokalnego rynku: hurtownie spożywcze i przemysłowe, zakłady zabawkarskie, pawilony handlowe, firmy ubezpieczeniowe, zakłady fryzjerskie. Powstaje przy tym sieć infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

Powiat leży w dogodnym położeniu, a przez niego przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, a więc jest terenem atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym.

 
 

Mapa powiatu.jpg

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-03-11 23:07:38
Data utworzenia:2007-03-11 23:07:38
Data modyfikacji:2008-08-07 12:30:47
Liczba wyświetleń:5014