Uchwała Nr XXIII/160/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów

            Na podstawie art. 36  ust.3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U. Nr 122 poz. 1319, z późn. zm./ oraz art. 4 ust. 1 pkt 18 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U.Nr 33,poz.264 ze zm. / od dnia 1 stycznia 2003 roku  Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów w Węgrowie przyznaje się wynagrodzenie miesięczne /brutto/  w wysokości:

 

-          wynagrodzenie zasadnicze według XV kat. zaszereg.  - 380,00 zł

-          dodatek za wysługę lat w wysokości 12% wynagrodzenia

zasadniczego                                                                 - 45,60 zł

      -   dodatek funkcyjny według stawki 6. w wysokości       -  150,00 zł

Łączne wynagrodzenie wynosi: 575,60 zł  /słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy/.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Marzena Gromek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:17:15
Data utworzenia:2007-01-07 01:17:15
Data modyfikacji:2007-01-07 01:17:16
Liczba wyświetleń:551