Uchwała Nr IX/64/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie przebudowy dróg powiatowqych nr: 36103 Jasiorówka-Brzuza-Sadowne, 36141 Węgrów-Wyszków, 36302 Czerwonka-Orzechów

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit.e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Upowaznia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie przebudowy dróg powiatowych:

Nr 36103 Jasiorowka-Brzuza-Sadowne od km 13 + 150 do km 15+992

Nr 36141 Węgrów-Wyszków od km 5+368 do km 6+986

Nr 36302 Czerwonka-Orzechów od km 0+706 do km 3+460

§ 2

Kwota zobowiązania, o którym mowa w § 1 nie może przewyższyć kwoty 2294000 zł (słownie dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

§ 3

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 pokryte zostanie środkami budżetu Poiatu na 2004 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 15:18:37
Data utworzenia:2007-01-07 15:18:37
Data modyfikacji:2007-01-07 15:18:38
Liczba wyświetleń:584