Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 5/2004 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 23 czerwca do 10 września 2004 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 6 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 29 czerwca 2004 r. Zarząd:
1.podjął uchwały w sprawach
a)zmian w budżecie powiatu na 2004 r.;
b)powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
c)powierzenia funkcji Dyrektora ZSP w Łochowie;
2.postanowił przeznaczyć kwotę 300 zł na dofinansowanie kosztów transportu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie;
3.pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych dróg położonych w miejscowościach Kamionna i Ostrówek;
4.pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dniu 20 lipca 2004 r. Zarząd:
1.dokonał wyboru oferty PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny W Warszawie Centrum Korporacyjne w Siedlcach na udzielenie kredytu bankowego dla Powiatu Węgrowskiego na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu;
2.przyjął wstępne listy zadań drogowych do realizacji w latach 2004 - 2006 i zaakceptował wstępną propozycję "Planu rozwoju lokalnego powiatu węgrowskiego na lata 2004 - 2006";
3.postanowił wyrazić zgodę na wynajem pomieszczeń w budynku po byłym pogotowiu ratunkowym w Węgrowie;
4.pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor PCPR w sprawie dofinansowania prac remontowych prowadzonych w ramach standaryzacji usług świadczonych przez samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Starych Lipkach;
5.podjął decyzję o odstąpieniu od zgłaszania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa;
6.podjął decyzję o udziale delegacji powiatu węgrowskiego w Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Sochaczewie;  
7.pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dniu 27 lipca 2004 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)uchwalenia programu rozwoju lokalnego;
b)zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania na drodze Jasiorówka - Brzuza - Sadowne i na ul. Piwnej w Węgrowie;
c)zmian w budżecie powiatu na 2004 r.
2.podjął uchwały w sprawach:
a)zmian w budżecie powiatu na 2004 r.;
b)zaopiniowania "Programu gospodarki odpadami" dla gminy Stoczek;
3.zatwierdził porządek obrad XVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu;
4.zatwierdził wniosek wstępny do WFOŚiGW;
5.przyjął informację o naborze do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych;
6.wyraził zgodę na przyjęcie Aneksu nr 2 do umowy najmu na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Jawor" w Jaworku;
7.postanowił pozostawić w kompetencji Dyrektor SOS-W w Węgrowie podjęcie decyzji w sprawie możliwości nieodpłatnego wynajęcia przez Stowarzyszenie "Jawor" części A garażu na potrzeby WTZ oraz możliwości i warunków korzystania z bramy wjazdowej i placu przyległego przed internatem i WTZ;
8.przyjął sprawozdanie z wykonania planu pracy PODN za I półrocze 2004 r.;      
9.pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy;

W dniu 4 sierpnia 2004 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości;
b)regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005;
2.wyraził zgodę na uruchomienie dziewiątej klasy I-szej w LO w Węgrowie na rok szkolny 2004/2005. i jednocześnie nie wyraził zgody na uruchomienie oddziału klasy I-szej liczącego 19 osób w ZSP w Łochowie;
3.postanowił przeznaczyć z budżetu powiatu:
a)na dofinansowanie instalacji sieci komputerowej w LO i w SOS-W w Węgrowie w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół w roku 2004" kwotę równą połowie kosztów tej inwestycji, wynikających z kosztorysów;
b)kwotę  2,5 tys. zł na dofinansowanie organizacji IV Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego na Zamku w Liwie;
c)kwotę 3 tys. zł na wsparcie finansowe organizacji uroczystości z okazji 60-tej rocznicy Akcji Burza;
4.zatwierdził wniosek o promesę do WFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację budynku przy ul. Wyszyńskiego w Węgrowie;
5.pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dniu 24 sierpnia 2004 r. Zarząd:
1.podjął uchwały w sprawach:
a)zmian w budżecie powiatu na 2004 r.
b)przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2004 r.
c)wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości będącej we władaniu SP ZOZ w Węgrowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2216, 2218 o powierzchni 11,6751 ha położonej przy ul. Kościuszki.
d)zaopiniowania planów gospodarki odpadami dla gmin Grębków, Korytnica, Liw, Wierzbno, Łochów, Sadowne.
e)zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach.
2.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)zmian w budżecie powiatu na 2004 r.
b)zmian w statucie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
c)przeznaczenia do sprzedaży lokalu nr 1, lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym na działce nr 5/6 położonej w Kaliskach gm. Łochów, działki nr 5/4, 5/5, 5/7 położonej w Kaliskach gm. Łochów będących własnością Powiatu Węgrowskiego;
d)ustalenia zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 2 w budynku mieszkalnym na działce nr 5/6 oraz działki nr 5/4, 5/5, 5/7 położonej w Kaliskach gm. Łochów;
3.zatwierdził sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w I półroczu 2004 r.
4.zatwierdził porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
5.podjął decyzję o likwidacji filii Wydziału Komunikacji w Łochowie;
6.pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Węgrowa o wyrażenie zgody na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Węgrowie;
7.pozytywnie rozpatrzył wniosek PHU "IKAR" o ufundowanie nagrody dla finalistki konkursu Miss Ziemi Węgrowskiej i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę do 700 zł;
8.pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnik Wydziału "ŚRB" w sprawie uruchomienia środków finansowych z przeznaczeniem na przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny;
9.negatywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Stoczek w sprawie rezygnacji ze środków z PFOŚiGW na zakup wagi na międzygminne wysypisko odpadów komunalnych;
10.podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji Dyrektor SOS-W w Węgrowie sprawy przeprowadzenia likwidacji zużytego lub nieprzydatnego do użytku sprzętu w SOS-W w Jaworku;     
11.zatwierdził porozumienie z gminą Łochów o współfinansowaniu budowy sali gimnastycznej przy  ZSP w Łochowie;
12.pozytywnie zaopiniował kandydaturę p. Teresy Jachimowicz na stanowisko kierownika internatu w Jaworku;
13.pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy;

W dniu 9 września 2004 r. Zarząd:
1.rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
2.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)zmiany uchwały Nr XVI/102/04 rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 r., na które przeznacza się środki PFRON;
b)zmian w uchwale Nr XVI/107/04 Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2004 r.  sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu węgrowskiego prowadzonych przez inne organy niż powiat węgrowski;
3.podjął uchwały w sprawach:
a)ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego;
b)zaopiniowania "Planów gospodarki odpadami" dla miasta Węgrów i gminy Miedzna;
4.wyraził zgodę na  przekazanie użyczonego sprzętu komputerowego do Muzeum Zbrojowni w Liwie;
5.postanowił decyzję w sprawie ewentualnego dofinansowania remontu i docieplenia pokrycia dachowego z robotami wewnętrznymi w LO w Węgrowie podjąć gdy znane będzie rozstrzygnięcie kwestii wsparcia finansowego w/w inwestycji z 1% rezerwy MENiS;
6.negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Łochowie w sprawie dofinansowania zakupu komputerów;
7.wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 w Węgrowie;
8.pozytywnie zaopiniował projekty "Programów Ochrony Środowiska" dla miasta Węgrów i gminy Łochów;
9.rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o 70, warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:41:18
Data utworzenia:2006-12-29 23:41:18
Data modyfikacji:2006-12-29 23:41:18
Liczba wyświetleń:698