załącznik do uchwały nr 187/133/06

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO  URZĘDU  PRACY

W  WĘGROWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

Przepisy  ogólne.

 

§ 1.

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę oraz zakres spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne, wchodzące w jego skład.

§ 2.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Węgrowski,

2. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Węgrowskiego,

3. Urzędzie – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie,

4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu

    Pracy w Węgrowie,

5. PRZ – należy przez to rozumieć Powiatową Radę Zatrudnienia w Węgrowie,

6. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć referat lub samodzielne

    stanowisko w PUP,

7. Klubie Pracy – należy przez to rozumieć Klub Pracy w Węgrowie,

8. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o

     promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z 

     późn. zm.),

9.  Ministerstwie - należy przez to rozumieć ministerstwo właściwe ds. pracy,

10. Wojewodzie – należy przez to rozumieć wojewodę mazowieckiego,

11. EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny,

12. EURES – oznacza to sieć europejskich publicznych służb zatrudnienia.

 

§ 3.

 

1. Powiatowy Urząd Pracy jest powiatową jednostką organizacyjną, wchodzącą

    w skład powiatowej administracji zespolonej.

2. Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy znajduje się w Węgrowie

    ul. Piłsudskiego 23.

3. Właściwość terytorialną Powiatowego Urzędu Pracy stanowi obszar Powiatu

    Węgrowskiego z Miastem Węgrów, Miastem i Gminą Łochów oraz z

    gminami: Grębków, Korytnica, Liw, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno.

 

 

§ 4.

 

 

1. Urząd działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

    rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) oraz aktów

    wykonawczych do tej ustawy,

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.

    Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155,

    poz. 1014 z późn. zm.),

4) niniejszego Regulaminu.

 

2. Do zakresu działania Urzędu należy wykonywanie zadań wynikających z:

1) ustawy z dnia 20  kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

     rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

     zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z

     późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  

    finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135),

4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  

    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i

    nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców

    (Dz.U. Nr 60 poz. 704),

6) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

    (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.),

7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

    (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.),

8) przepisów wykonawczych do tych ustaw,

9) innych ustaw regulujących problematykę rynku pracy i bezrobocia,

10) polityki określonej przez samorząd powiatowy.

3. Zasady gospodarki finansowej Urzędu regulują przepisy ustawy o finansach

    publicznych oraz inne ustawy i akty wykonawcze do ustaw, które określają

    proces gromadzenia, dysponowania i wydatkowania środków publicznych.

4. Zasady wynagradzania pracowników Urzędu określają odrębne przepisy.

 

§ 5.

 

 

Realizacja zadań Urzędu wymaga przestrzegania zasad określonych przez organy zatrudnienia, współdziałania z wojewodą, innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu, PRZ, samorządem terytorialnym, organami rządowej administracji ogólnej, bezrobotnymi, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych oraz innymi organizacjami i instytucjami, zajmującymi się problematyką zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia, w tym w szczególności z ministerstwem.

 

 

Rozdział II

 

Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy.

 

§ 6.

 

1.  Całokształtem działalności Urzędu kieruje – zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa – Dyrektor i ponosi za jego działalność pełną odpowiedzialność przed Starostą.

2.  Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

3.  Dyrektor kieruje działalnością Urzędu przy pomocy swojego Zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych.

4.  Dyrektor reprezentuje Urząd na zewnątrz.

5.  Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca Dyrektora.

6.  Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

 

Rozdział III

 

Komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy.

 

§ 7.

 

1. W Urzędzie można wyodrębnić następujące ogniwa organizacyjne:

 

1)     piony,

2)     komórki organizacyjne,

3)     stanowiska pracy.

 

2. Do wyodrębnionych pionów należą:

 

1)     pion działań formalnych,

2)     pion działań aktywnych,

3)     pion działań wspierających.

 

§ 8.

 

1. W Urzędzie mogą być tworzone:

           1)     Referaty

           2)     Samodzielne stanowisko pracy.

2.  Komórka organizacyjna Urzędu, każda zgodnie z zakresem określonym w regulaminie, prowadzi sprawy i podejmuje działania związane z realizacją zadań Urzędu.

§ 9.

 

1.  Referat jest przynajmniej 3 stanowiskową komórką organizacyjną realizującą jednolite zagadnienia merytoryczne zbliżone tematycznie lub wymagające stosowania podobnych procedur działania.

2.  Referatem kieruje Kierownik Referatu.

3.  Referatem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy.

 

§ 10.

 

Samodzielne stanowisko pracy tworzy się w sytuacji koniecznego, organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki bez uzasadnienia powołania większej komórki organizacyjnej.

 

§ 11.

 

Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

·      zakres działania określony w Regulaminie,

·      wykaz stanowisk pracy,

·      karta stanowisk pracy w ujęciu pionów,

·      szczegółowe zakresy czynności pracowników.

 

§ 12.

 

W Urzędzie występują stanowiska pracy jedno i wieloosobowe. Wykaz stanowisk ustala Dyrektor w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych, grupujących stanowiska pracy niezbędne do realizacji zadań.

 

§ 13.

 

1. W celu realizacji określonych zadań, wynikających z polityki funkcjonowania  Urzędu na rynku pracy, Dyrektor może powoływać w drodze zarządzenia zespoły, komisje zadaniowe, zespoły projektowe, konsultantów przedsięwzięć, kierowników programów lub projektów oraz koordynatorów i doradców działających doraźnie w strefie inicjatyw Urzędu.

2. Dyrektor może łączyć zadania – przewidziane w schemacie organizacyjnym dla wielu stanowisk – w jednym.

 

Rozdział IV

 

Struktura  organizacyjna  Powiatowego  Urzędu  Pracy.

 

§ 14.

 

1.  W Urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne:

1)    Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń,

2)    Referat Instrumentów Rynku Pracy, Poradnictwa i Pośrednictwa,

3)    Referat Finansowo-Księgowy,

4)    Samodzielne stanowisko ds. programów,

5)    Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i administracji,

6)    Samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki,

7)    Samodzielne stanowisko ds. gospodarczych.

 

§ 15.

 

Na terenie działania Urzędu mogą być doraźnie tworzone punkty zamiejscowe obsługi bezrobotnych w siedzibach gmin, w zakresie potwierdzania gotowości do pracy i składania oświadczeń, na mocy porozumienia pomiędzy Starostą a Burmistrzem/Wójtem.

§ 16.

 

1.  Dyrektor kieruje pracą Urzędu poprzez organizowanie pracy i sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi pionami funkcjonalnymi Urzędu:

1) pion działań wspierających:

     - Referat Finansowo – Księgowy,

     - Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i administracji,

     - Samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki,

     - Samodzielne stanowisko ds. gospodarczych.

2) pion działań formalnych:

     - Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń.

2. Zastępca Dyrektora nadzoruje bezpośrednio pion działań aktywnych:

     - Referat Instrumentów Rynku Pracy Poradnictwa i Pośrednictwa,

     - Samodzielne stanowisko ds. programów.

3.  Referatem Informacji, Ewidencji i Świadczeń kieruje Kierownik Referatu.

4.  Referatem Instrumentów Rynku Pracy, Poradnictwa i Pośrednictwa kieruje Zastępca Dyrektora.

5.  Główny Księgowy Urzędu kieruje Referatem Finansowo-Księgowym.

6.  Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu określa Rozdział V niniejszego Regulaminu.

7.  Strukturę organizacyjną Urzędu wraz z etatyzacją określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

8.  Schemat struktury organizacyjnej Urzędu określa Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

§ 17.

 

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) wyznaczanie kierunków działania i organizowanie pracy urzędu,

2) promocja usług urzędu,

3) prowadzenie polityki kadrowej i wykonywanie uprawnień zwierzchnika   

    służbowego wobec pracowników Urzędu,

4) nadzór nad całością spraw związanych z realizacją zadań w zakresie bhp i 

    p.poż.,

5) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na  

    aktywizacje zawodową bezrobotnych i poszukujących pracy,

6) planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu,

7) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o

    promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001, z   

    późn. zm.),

8) sprawowanie nadzoru nad merytoryczną realizacją zadań podległych  

    komórek organizacyjnych oraz koordynowanie ich działania,

9) współpraca z organami samorządów lokalnych, PRZ, instytucjami  

    szkoleniowymi, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców,

    pracodawcami, ośrodkami pomocy społecznej i szkołami,

10) zatwierdzanie programu działania Klubu Pracy,

11) nadzór nad działalnością finansową Klubu Pracy,

12) akceptowanie inicjowanych projektów, programów i przedsięwzięć Urzędu

      związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy,

13) wspieranie dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego,

14) sporządzanie analiz z realizacji programów aktywnych form

       przeciwdziałania bezrobociu,

15) wydawanie zarządzeń, decyzji wewnętrznych i poleceń służbowych,

16) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu działania Urzędu w ramach  

       upoważnień wydanych przez Starostę,

17) wnioskowanie o zmianę przepisów regulujących działalność Urzędu, a w  

       szczególności opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi

       Powiatu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy,

18) wykonywanie innych zadań ustawowych lub zleconych do wykonania przez

       Starostę, Zarząd lub Radę Powiatu.

 

 

2. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1) planowanie i wytyczanie kierunków działania Referatu Instrumentów Rynku 

    Pracy, Poradnictwa i Pośrednictwa, w tym realizacja części zadań 

    samorządu powiatowego, określonych w ustawie oraz zleconych przez

    Dyrektora,

2) organizacja pracy podległego Referatu,

3) sprawowanie  merytorycznego nadzoru nad stanowiskami pracy w

     podległym Referacie,

4) nadzór nad działalnością merytoryczną Klubu Pracy,

5) sporządzanie sprawozdawczości, opracowywanie okresowych informacji i 

    analiz z realizacji programów aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu,

6) ocena pracy podległych pracowników, uprawnionych do otrzymania

    dodatków do wynagrodzeń, przysługujących pracownikom publicznych służb

    zatrudnienia na podstawie Ustawy,

7) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym

    przez Dyrektora.

 

3. Do kompetencji Głównego Księgowego należy:

1) planowanie i wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy Referatu

    Finansowo-Księgowego,

2) sprawowanie  merytorycznego nadzoru nad stanowiskami pracy w

    podległym Referacie,

3) staranne i należyte planowanie i wydatkowanie środków oraz nadzór nad 

    legalnością operacji finansowo-księgowych przeprowadzanych w Urzędzie,

4) dbałość o pozyskiwanie środków na działalność Urzędu poprzez

    współtworzenie polityki finansowej Urzędu,

5) planowanie środków budżetowych, funduszy celowych oraz innych

    funduszy,

6) kontrola dyscypliny finansów publicznych,

7) nadzór nad obsługą kasową budżetu,

8) koordynowanie czynności płacowych Urzędu i innych związanych z  

    gospodarką finansową,

9) dbałość o kondycję ekonomiczną Urzędu,

10) wdrażanie procedur związanych ze standardami kontroli finansowej w

      jednostkach sektora finansów publicznych oraz dbałość o zasoby

      finansowe, materialne i informacyjne Urzędu,

11) sporządzanie sprawozdawczości,

12) prowadzenie windykacji wierzytelności Funduszu Pracy i innych funduszy,

13) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym

      przez Dyrektora.

4. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego określają odrębne przepisy prawne – art.35 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 Nr 15 poz. 148 z póź. zm.).

§ 18.

 

 

Do wspólnych, podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu należy w szczególności:

1) odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie podległej komórki

    organizacyjnej,

2) organizowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej jak również

     bieżącej współpracy z pozostałymi komórkami Urzędu,

3) podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach kompetencji  

     zgodnie wynikających z zakresem działania komórki organizacyjnej na

     podstawie upoważnienia Starosty lub Dyrektora,

4) szczegółowe zaznajomienie pracowników z zadaniami komórki

     organizacyjnej, z zakresem współpracy z innymi komórkami

     organizacyjnymi Urzędu oraz ustaleniami Dyrektora  i przekazywanie do

     wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń i dyspozycji,

5) dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności

     umożliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej

     uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia,

6) udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w

    opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych,

7) wykonywanie kontroli pracy komórki organizacyjnej z punktu widzenia

     merytorycznego i formalnego, której szczegółowe zasady określają    

     założenia ujęte w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej,

8) dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników na

     danych stanowiskach pracy oraz opiniowanie pracowników nowoprzyjętych

     z uwzględnieniem ich efektywnego wykorzystania w pracy Urzędu,

9) opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej,

     wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla

     podległych pracowników,

10) prawo żądania od innych komórek organizacyjnych Urzędu materiałów,

      informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań,

11) przygotowywanie projektów szczegółowych zakresów czynności dla

      podległych pracowników,

12) aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych

      pracowników i przedstawianie ich Dyrektorowi do akceptacji,

13) powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom

      wykonywanie czynności i zadań dodatkowych, nie objętych zakresem

      czynności,

14) wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności

      w pracy pracownika z innych przyczyn,

15) w związku z przydzielonymi zadaniami, w uzasadnionych przypadkach,

      Kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo żądać od Kierownictwa

      Urzędu materiałów, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania tych

      zadań,

16) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji

      oraz uzyskanych upoważnień od Dyrektora.

                                        

Rozdział V

 

Zakres zadań komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy

 

§ 19.

 

1. Do zakresu zadań podstawowych Referatu Informacji, Ewidencji i Świadczeń

    w szczególności należy:

1) gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług Urzędu,

2) udostępnianie interesantom Urzędu informacji w formie broszur, ulotek,

    biuletynów itp.

3) udzielanie interesantom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań

    Urzędu, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych, poszukujących

    pracy i osób niepełnosprawnych,

4) rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób

    niepełnosprawnych,

5) czynności ewidencyjne:

     - prowadzenie kart rejestracyjnych oraz niezbędnej dokumentacji,

     - prowadzenie rejestrów bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób

        niepełnosprawnych,

     - prowadzenie ewidencji gotowości bezrobotnych do podjęcia pracy,

6) wydawanie decyzji związanych ze statusem bezrobotnego lub poszukującego  

    pracy,

7) wydawanie zaświadczeń,

8) sporządzanie informacji i zaświadczeń w odpowiedzi na zapytania

    upoważnionych organów i instytucji,

9) realizacja zadań z zakresu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z

    Funduszu Pracy,

12) archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych,

13) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Referatu.

 

2. Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń  przy znakowaniu spraw używa

    symbolu „IE”.

 

 

 

 

 

§ 20.

 

1.  Do zakresu zadań podstawowych Referatu Instrumentów Rynku Pracy, Poradnictwa i Pośrednictwa należy w szczególności:

 

1) marketing usług oferowanych przez Urząd,

2) współpraca z partnerami rynku pracy w celu  zebrania informacji o strukturze

     gospodarczej, kierunkach rozwoju, kierunkach kształcenia i sytuacji

     demograficznej na lokalnym rynku pracy,

3) pozyskiwanie informacji, z innych źródeł, niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w powiecie,

4) organizowanie, realizacja oraz kontrola efektów stosowanych instrumentów rynku pracy, w tym w szczególności takich jak:

·         prace interwencyjne,

·         staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

·         roboty publiczne,

·         stypendium dla kontynuujących naukę,

·         refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą   

          zależną,

·         opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz  

          realizacja innych świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym  

          z pracy,

·         jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów składek na  

          ubezpieczenie społeczne,

·         refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy,

·         refundacja bezrobotnym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i   

          doradztwa,

·         p rzyznawanie bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności

          gospodarczej,

·         finansowanie bezrobotnym kosztów przejazdu do pracodawcy lub

          kosztów zakwaterowania,

 

5) przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny

    stosowanych instrumentów rynku pracy,

6) sporządzanie planów, sprawozdań, zestawień statystycznych oraz informacji i

    analiz z zakresu realizacji instrumentów rynku pracy,

7) monitorowanie przebiegu realizowanych programów i umów,

8) określenie preferencji udzielania dotacji na podjęcie działalności

    gospodarczej w oparciu o warunki lokalnego rynku pracy,

9) udostępnianie informacji o źródłach finansowania działalności gospodarczej

    innych niż z Funduszu Pracy,

10) tworzenie przy udziale środków Funduszu Pracy – dodatkowych miejsc

      pracy na lokalnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora

      małych i średnich przedsiębiorstw,

11) współpraca z samorządem terytorialnym oraz innymi partnerami rynku

      pracy, a w szczególności w zakresie pomocy i wsparcia dla lokalnego

      sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

12) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu

      zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

13) pozyskiwanie danych i sporządzanie informacji na temat zwolnień

      grupowych mających miejsce na terenie powiatu,

14) organizowanie zatrudnienia bezrobotnym z grup określanych w ustawie jako

      „osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy”,

15) prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji lokalnego rynku pracy

      poprzez inicjowanie projektów lokalnych,

16) realizacja zadań związanych z partnerstwem i dialogiem społecznym,

17) udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach

      szkolenia i kształcenia,

18) udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających

      wybór zawodu oraz zmianę kwalifikacji i zatrudnienia,

19) kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie,

      umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu

      albo kierunku szkolenia,

20) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych

      dla bezrobotnych i poszukujących pracy,

21) prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla  

      bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz innych osób poszukujących pracy,

22) udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru

      kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych

      predyspozycji psychofizycznych,

23) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym

      Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, Centrum Informacji i Planowania

      Kariery Zawodowej w Warszawie oraz innymi organizacjami i instytucjami

      działającymi na rzecz szeroko rozumianego poradnictwa zawodowego,

24) tworzenie banku danych dotyczącego informacji zawodowej,

25) popularyzacja usług w zakresie doradztwa,

26) prowadzenie Klubu Pracy,

27) upowszechnianie informacji o szkoleniach,

28) inicjowanie, planowanie i organizacja szkoleń,

29) współpraca z instytucjami szkolącymi,

30) współpraca z partnerami rynku pracy,

31) przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia szkoleń,

32) ocena efektywności szkoleń,

33) kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego

      programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do

      specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej

      placówki szkoleniowej,

34) organizowanie szkoleń w ramach pożyczki szkoleniowej,

35) organizowanie szkolenia z udziałem środków funduszu szkoleniowego

      pracodawcy,

36) udzielanie pomocy bezrobotnym, osobom niepełnosprawnym i innym

       poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,

37) udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich

      pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

38) pozyskiwanie ofert pracy,

39) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze

      zgłoszoną ofertą pracy,

40) informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o

      aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

41) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy

      z pracodawcami,

42) współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany

      informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie 

      ich działania,

43) kierowanie osób bezrobotnych na subwencjonowane miejsca pracy, do

      odbycia stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy,

44) realizowanie zadań z zakresu usług EURES polegających w szczególności

       na:

·     udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu

     odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego

     przepływu pracowników w Unii Europejskiej,

·    u dzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o

     poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

·     inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

·    i nformowaniu o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem

     występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

·     przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w

     mobilności w dziedzinie zatrudniania,

     ·    i nformowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,

45) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną, w szczególności w

      zakresie prawidłowości jej udzielania oraz sprawozdawczości,

46) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych w

      zakresie organizowanych szkoleń,

47) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Referatu.

 

2. Referat Instrumentów Rynku Pracy, Poradnictwa i Pośrednictwa przy

    znakowaniu spraw używa symbolu „RP”.

 

§ 21.

 

1. Do zakresu zadań podstawowych Samodzielnego stanowiska pracy ds.

    programów należy w szczególności:

1) prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji lokalnego rynku pracy

    poprzez inicjowanie projektów lokalnych oraz programu promocji  

    zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy,

2) przygotowywanie wniosków projektowych w celu pozyskania dodatkowych

    środków finansowych na realizacje zadań,

3) opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

    lokalnego rynku pracy  stanowiącego część powiatowej strategii

    rozwiązywania problemów społecznych,

4) przygotowywanie, realizacja oraz monitoring programów i projektów z

    zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

    aktywizacji zawodowej,

5) sporządzanie sprawozdań, raportów oraz analiza efektów programów i

    projektów dotyczących rynku pracy realizowanych samodzielnie lub we

    współpracy z innymi partnerami rynku pracy,

6) współpraca ponadlokalna oraz współuczestnictwo w inicjatywach

    regionalnych na rynku pracy,

7) wdrażanie idei EFS oraz wykorzystanie możliwości sektorowych programów   

     operacyjnych, inicjatyw wspólnotowych itp.,

8) opracowywanie analiz i sprawozdań między innymi na potrzeby PRZ,

9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie polityki

    rynku pracy,

10) współpraca z pozostałymi instytucjami rynku pracy, samorządem gminnym,

       szkołami,

11) współpraca z mediami, organizacjami pracodawców i partnerami

      programowymi, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów 

      promocyjnych Urzędu,

12) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Samodzielnego

      Stanowiska ds. programów.

 

2. Samodzielne Stanowisko ds. programów przy znakowaniu spraw używa

    symbolu „SP”.

 

 

 

 

 

§ 22.

 

1. Do zakresu zadań podstawowych Referatu Finansowo-Księgowego należy w

    szczególności:

1) planowanie, pozyskiwanie i dystrybucja  środków budżetowych,

2) planowanie środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego,

3) kontrola dyscypliny budżetowej,

4) kontrola dyscypliny wydatków z Funduszu Pracy,

5) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z Funduszu Pracy i   

    Europejskiego Funduszu Społecznego,

6) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych,

7) obsługa kasowa Funduszu Pracy i budżetu,

8) prowadzenie windykacji wierzytelności Funduszu Pracy i innych funduszy,

9) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania dochodów i wydatków

    PUP zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Referatu.

 

2. Referat Finansowo - Księgowy przy znakowaniu spraw używa symbolu

    „KF”.

§ 23.

 

1. Do zakresu zadań podstawowych Samodzielnego stanowiska

    ds. organizacyjnych i administracji należy w szczególności:

1) opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu,

2) opracowanie regulaminu pracy Urzędu,

3) projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w

    Urzędzie,

4) obsługa  narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora,

5) obsługa kancelaryjna Urzędu,

6) obsługa PRZ,

7) planowanie oraz nadzór nad realizacją kontroli wewnętrznych,

8) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,

9) zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników Urzędu,

10) kontrola dyscypliny pracy,

11) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,

12) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

13) rozpatrywanie skarg i wniosków,

14) analiza skarg i wniosków,

15) określanie kierunków oraz kierowanie pracowników na kursy i szkolenia,

16) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i  

       informacji dotyczącej pracowników Urzędu,

17) wyposażanie pracowników Urzędu w środki techniczno-biurowe,

18) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby      

       Urzędu,

19) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją zadań w zakresie bhp i   

       p.poż.,

20) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w

       zakresie organizacji szkoleń oraz zakupów i usług dokonywanych na

       potrzeby Urzędu,

21) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem komórki,

22) archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych oraz  związanych z  

       funkcjonowaniem Urzędu,

 

2. Samodzielne Stanowisko ds. organizacyjnych  i administracji przy

    znakowaniu spraw używa symbolu „OA”.

 

§ 24.

 

1. Do zakresu podstawowych zadań Samodzielnego stanowiska ds. informatyki i statystyki należy w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu

     komputerowego,

2) nadzór nad rozwojem i eksploatacji oprogramowania,

3) administrowanie siecią komputerową i bazą danych,

4) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji,

5) tworzenie baz danych statystycznych,

6) administracja internetowej strony BIP oraz strony informacyjnej Urzędu,

7) nadzór nad pocztą elektroniczną Urzędu,

8) przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,

9) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem komórki,

 

2. Samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki przy znakowaniu spraw używa symbolu „OS”.

 

§ 25.

 

1. Do podstawowego zadania Samodzielnego stanowiska ds. gospodarczych należy dbałość o utrzymanie bieżącej czystości pomieszczeń biurowych PUP.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział  VI

 

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych,

decyzji i aktów normatywnych

 

 

§  26.

 

1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak

    również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym,

    stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych

    Urzędu podpisują:

 

1) Dyrektor lub Główna Księgowa,

2) upoważniony pracownik Referatu Finansowo-Księgowego na podstawie

    upoważnienia wydanego przez osoby wymienione w pkt. 1.

 

2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów

    księgowych ustalone są w odrębnych instrukcjach.

 

§ 27.

 

1. Akty normatywne i decyzje administracyjne podpisuje Dyrektor zgodnie z

    zakresem upoważnienia wydanego przez Starostę.

2. Korespondencję podpisuje Dyrektor w imieniu własnym.

3. Kierownicy Referatów oraz pracownicy podpisują pisma, na podstawie 

    upoważnienia Starosty, zgodnie z zakresem upoważnienia. 

4.Dyrektor może w ramach własnych kompetencji upoważnić Kierowników

    Referatów i pracowników do   podpisywania określonego rodzaju pism.

 

Rozdział  VII

 

Organizacja pracy Urzędu.

 

§ 28.

 

1. Czas pracy pracowników urzędu nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo

    i 8 godzin dziennie.

2. Ustala się następujący tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników  PUP:

    od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, a wszystkie soboty są wolne   

    od pracy.

3. Ustala się czas przyjęć interesantów od godziny 8.00 do 15.30.

4. Dyrektor może w przypadkach indywidualnych, na wniosek pracownika

    wyrazić zgodę na inny czas pracy z zachowaniem 8-godzinnego dnia pracy i

    40-godzinnego tygodnia pracy.

5. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach ustalić inny niż wymieniony    

    w ust. 1 i 2  czas pracy Urzędu z zachowaniem 8 - godzinnego dnia pracy

    i 40 - godzinnego tygodnia pracy.

 

Rozdział VIII

 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków interesantów

 

§ 29.

 

1. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w

    poniedziałki w godzinach 9.00 –11.00, Zastępca Dyrektora we wtorki i piątki

    w godzinach 9.00 – 11.00. 

2. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków

    podane są do powszechnej wiadomości w siedzibie Urzędu.

 

§ 30.

 

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków sprawowane jest przez Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i administracji które:

1) prowadzi rejestr skarg i wniosków,

2) nadzoruje terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków,

3) udziela interesantom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy,

4) opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

 

§ 31.

 

Kierownicy Referatów odpowiedzialni są za:

1) wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwianie skarg i wniosków,

2) niezwłoczne przekazywanie Samodzielnemu Stanowisku ds.

    organizacyjnych i administracji wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do

    rozpatrzenia skarg i wniosków.       

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IX

Postanowienia  końcowe

 

§  32.

 

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor PUP.

 

§ 33.

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 34.

 

Zmiany w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Z ałącznik nr 1

                                                                                                                                                                    do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                                                                                                        Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie

Struktura organizacyjna

Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie

 

Lp.

Nazwa stanowiska

Proponowana

liczba stanowisk

1.

DYREKTOR PUP

1

Pion działań formalnych

REFERAT INFORMACJI EWIDENCJI  I  ŚWIADCZEŃ

2.

Kierownik Referatu

1

  3.

Stanowiska ds. Informacji i Rejestracji

2

4.

Wieloosobowe Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń

5

 

Razem

8

Pion działań aktywnych

REFERAT INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

PORADNICTWA  I  POŚREDNICTWA

5.

Z-ca Dyrektora

1

6.

Wieloosobowe Stanowisko ds. Instrumentów Rynku Pracy

2

7.

Stanowisko ds. Poradnictwa Zawodowego

1

8.

Stanowisko ds. Rozwoju Zawodowego

1

9.

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pośrednictwa Pracy i Usług EURES, Klubu Pracy

2

10.

Lider Klubu Pracy

1

11.

Samodzielne Stanowisko ds. Programów

1

 

Razem

9

Pion działań wspierających

REFERAT  FINANSOWO-KSIĘGOWY

12.

Główny Księgowy

1

13.

Stanowisko ds. Obsługi Funduszy

1

14.

Stanowisko ds. Obsługi Budżetu

1

 

Razem

3

SAMODZIELNE STANOWISKA

15.

Stanowisko ds. Organizacyjnych i Administracji

1

16.

Stanowisko ds. Informatyki i Statystyki 

1

17.

Stanowisko ds. Gospodarczych (sprzątaczka)

1

 

Razem

3

                                             

                                                       O g ó ł e m

 

24

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-08 09:32:17
Data utworzenia:2007-05-08 09:32:17
Data modyfikacji:2007-05-08 09:33:04
Liczba wyświetleń:543