Uchwał nr XXVI/213/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia dotacji na rozbudowę organów o dodatkowy głos językowy w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie

      Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 pkt. 7 i § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/254/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października  2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

         Z budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2009 udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie dotacji w wysokości 20 000 zł (słownie: dwaddzieścia tysięcy złotych) na rozbudowę organów o dodatkowy głos językowy w Bazylice Mniejszej w Węgrowie, wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A-44/230 w dniu 18 listopada 1959 r.

§ 2

         Wykonanie uchwały powierza się Zarzadowi Powiatu.

§ 3

         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Kultury, Promocji i Turystyki
Data wytworzenia informacji:2009-05-08 14:28:55
Data utworzenia:2009-05-08 14:28:55
Data modyfikacji:2009-05-08 14:42:18
Liczba wyświetleń:476