Sprawozdanie Nr 4/08 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 25 kwietnia – 27 czerwca 2008 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 9 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 30 kwietnia 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.
2. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 1 tys. zł zakupu nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Andrzejkowego Zespołów Cheerleaders;
3. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 600 zł na nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego „Żyj zdrowo i bezpiecznie”;
4. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie wyjazdu licealistów ZSP w Łochowie na symulację sesji ONZ w Sassari (Włochy) i wyrażając zgodę, postanowił w tym celu zwiększyć budżet placówki o kwotę 900 zł;
5. przyjął propozycję udziału powiatu węgrowskiego w I edycji konkursu Mazowiecki Powiat Roku 2008;
6. wyraził zgodę na wynajęcie boiska piłkarskiego przy ZSP w Węgrowie UKS „RYWAL” Ruchna i UKS „1” zastrzegając, że na płycie głównej mogą być rozgrywane tylko mecze, natomiast treningi mają się odbywać na terenach przyległych
7. wytypował kandydatów do nagrody MKO;
8. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego ucz.LO w Węgrowie;
9. postanowił, że do II etapu programu monitoringu wizyjnego w szkołach zgłoszone zostaną SOS-W w Węgrowie, ZSP w Sadownem i ZSP w Łochowie;
10. zatwierdził ofertę dotyczącą finansowego wsparcia programu terapeutycznego dla rodziców i wychowanków Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach „Wracamy”.

W dniu 8 maja 2008 r. Zarząd:
1. przyjął do wiadomości pismo Wójta Gminy Wierzbno dotyczące współfinansowania przebudowy drogi powiatowej Kałuszyn – Wyględówek, zwracając uwagę na to, że ustalenia dotyczące finansowania w/w inwestycji były następujące: 80 tys. zł z FOGR, 70 tys. zł z budżetu powiatu i 70 tys. zł z budżetu gminy;
2.  wyraził zgodę na przeprowadzenie na Rynku Mariackim imprezy „Pan Twardowski na kogucie”;
3. pozytywnie zaopiniował projekty:
a) porozumienia z Miastem Łochów w sprawie przekazania środków finansowych na zakup tablicy interaktywnej i wyposażenia sali komputerowej dla ZSP w Łochowie;
b) umowy z Gminą Łochów dotyczącej przekazania dotacji celowej na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W odcinek Karczewizna – Twarogi w km 4+951 – 7+231”;
c) umowy z Gminą Stoczek dotyczącej przekazania dotacji celowej na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Twarogi – Gruszczyno w km 11+330 – 12+531”;
d) umowy z Gminą Grębków w sprawie przekazania dotacji celowej na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Wierzbno – Grębków w km 3+100 – 4+579,46”;
4. wyraził zgodę na objęcie przez magazyn „WIEŚCI WĘGROWSKIE” patronatu medialnego nad XII Festiwalem Obrzędów Weselnych „Regiony Europy”.

W dniu 12 maja 2008 r. Zarząd:
1. przyjął informację dotyczącą organizacji roku szkolnego 2008/2009;
2. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 700 zł Eliminacji Powiatowych XXV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. K. Makuszyńskiego;
3. rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego PSP o pomoc organizacyjno – finansową w związku z Powiatowymi Zawodami w Sporcie Pożarniczym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 2 tys. zł.

W dniu 20 maja 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
2. przyjął informację o zaawansowaniu realizacji projektów drogowych;
3. zapoznał się z komunikatem w sprawie zasad wyboru wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych z FOGR;
4. nie wyraził zgody na umieszczenie tablicy reklamowej PHU „TOPAZ” na posesji Obwodu drogowego w Łochowie;
5. wyraził zgodę na przeprowadzenie na Rynku Mariackim XII Festiwalu Obrzędów Weselnych;
6. pozytywnie zaopiniował projekt porozumienia z Miastem Węgrów określającego warunki realizacji i współfinansowania zadania pn. „Budowa ulic na Osiedlu Błonie w Węgrowie obejmująca odcinki ulic: Powstańców, Mickiewicza i Orzeszkowej”;
7. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1,2 na dofinansowanie organizacji II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Legendy Doliny Liwca”;
8. rozpatrzył wniosek Prezesa OSP w Poszewce o wsparcie finansowe organizacji obchodów 85-lecia utworzenia jednostki i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 800 zł;
9. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 350 zł na dofinansowanie organizacji zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka;
10. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 400 zł transportu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie;
11. postanowił przeznaczyć kwotę 1,5 tys. zł na dofinansowanie organizacji konferencji „Majowe spotkanie przeciwko uzależnieniom”;
12. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 2661,8 zł na zakup nagród dla laureatów organizowanych przez PODN konkursów matematycznego i ortograficznego;
13. wyraził zgodę na nawiązanie współpracy w projekcie poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla mieszkańców realizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.

W dniu 28 maja 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach;
2. pozytywnie zaopiniował projekt „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Węgrowskiego na lata 2008 – 2015”;
3. pozytywnie rozpatrzył wniosek o sfinansowanie zakupu jednolitych strojów dla członków Miejsko – Powiatowej Orkiestry Dętej, postanawiając przeznaczyć na ten cel kwotę 2 tys. zł;
4. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie kosztów transportu biwaku harcerskiego w Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 2 tys. zł;
5. negatywnie rozpatrzył wnioski:
a) Komendanta Hufca ZHP w Węgrowie o pomoc w wyposażeniu harcówki działającej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Miedznie;
b) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach Grubakach o wsparcie finansowe organizacji festynu „Żyjmy z przyrodą w zgodzie”.

W dniu 4 czerwca 2008 r. Zarząd:
1. dokonał analizy stanu zatrudnienia na stanowiskach administracji i obsługi w szkołach prowadzonych przez powiat węgrowski;
2. zatwierdził umowy z Województwem Mazowieckim o udzieleniu dotacji celowych na przebudowę:
a) drogi powiatowej nr 4214 odcinek Żulin – Gruszczyno;
b) drogi powiatowej nr 4214 odcinek Karczewizna – Twarogi;
3. zatwierdził projekt porozumienia z miastem Węgrów w sprawie określenia zasad i finansowania wspólnego zadania Miasta i Powiatu – prowadzenie warsztatów tkackich.

W dniu 10 czerwca 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmiany uchwały nr XIII/97/07 z dn. 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu węgrowskiego na 2008 r.;
b) zmiany uchwały nr XV/119/08 z dn. 28 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizacje przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacji budynku ZSP w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie satropodachu w warsztatach szkolnych”;
c) zmiany uchwały nr XIV/114/08 z dn. 1 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn . „termomodernizacji budynku MOW w Jaworku”;
d) zmiany uchwały nr XV/120/08 z dn. 28 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizacje przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacji budynku LO w Wegrowie polegająca na wymianie okien w sali gimnastycznej, łączniku oraz zapleczu”;
2. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3 663 518 zł;
3. wyraził zgodę na uruchomienie nad Zalewem w Krypach wypożyczalni kajaków i rowerów wodnych  zobowiązując jednocześnie kierownictwo Oddziału PTTK do: zawarcia umowy na okres do końca sezonu letniego’2008,  opracowania i przedstawienia Zarządowi regulaminu korzystania ze sprzętu wodnego, zapewnienia ratowników;
4. podjął decyzję o wypowiedzeniu Gimnazjum Gminy Liw umowy dotyczącej korzystania ze stołówki przez wychowanków SOS-W w Węgrowie;
5. przyjął informacje w sprawach:
a) przystąpienia SOS-W w Węgrowie do „Europejskiego Programu Szkół Promujących Zdrowie”;
b) wydanych przez PP-P w Węgrowie orzeczeń o kształceniu specjalnym i nauczaniu indywidualnym;
c) opinii prawnej dotyczącej obowiązku rozliczania odsetek odbiorcom usług najmu w PP-P w Węgrowie;
6. zatwierdził umowę użyczenia sprzętu komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu;
7. rozpatrzył wniosek Prezesa OSP w Łochowie o dofinansowanie wyjazdu na Wojewódzkie Zawody w Sporcie Pożarniczym oraz zakupu koszulek i czapeczek dla drużyn reprezentujących powiat na Zawodach o postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 2 tys. zł.

W dniu 17 czerwca 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
b) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
c) procedury przygotowania, uchwalania budżetu Powiatu Węgrowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących  projektowi budżetu;
d) przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2008 – 2015;
e) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – projekt systemowy nr 1/PO KL/7.1.2/2008;
2. przyjął informacje o:
a) działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie pełniącej zadania Biblioteki Powiatowej;
b) stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu węgrowskiego;
c) przestrzeganiu i stosowaniu przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu;
3. pozytywnie ocenił działalność PCPR w 2007 r.;
4. zatwierdził porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu;
5. podjął decyzję o obsadzie stanowisk Dyrektorów MOW, PP-P, SOS-W w trybie pozakonkursowym;
6. zapoznał się z pismem Burmistrza Węgrowa w sprawie przejęcia Zalewu w Krypach;
7. na wniosek Prezesa OSP w Baczkach Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 1,5 tys. zł na dofinansowanie pobytu młodzieży w strażackim obozie szkoleniowo – wypoczynkowym w Koszelance.

W dniu 26 czerwca 2008 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu;
3. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości;
4. pozytywnie zaopiniował kandydaturę p. Pauliny Puzio na stanowisko kierownika internatu w MOW w Jaworku;
5. zatwierdził projekty:
a) umowy z Miastem Węgrów i Gminą Liw w sprawie przekazania dotacji celowej na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4219 Kosów – Węgrów;
b) umowy z Województwem Mazowieckim dotyczącej udzielenia dotacji celowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Wierzbno – Grębków”;
c)umowy z Gminą Stoczek w sprawie dotacji na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Twarogi – Gruszczyno”;
d) porozumienia z Gmina Grębków w sprawie dotacji na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Wierzbno – Grębków” ;
6. pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Policji o przeznaczenie kwoty 15,8 tys. zł na dofinansowanie zakupu video rejestratora;
7. rozpatrzył wniosek Wiceprezesa ZOW ZOSP RP o przeznaczenie kwoty 3,7 tys. zł na nagrodę dla laureata II Wojewódzkich Zawodów Ratownictwa Wodnego i Przeciwpowodziowego oraz na pokrycie kosztów przewozu na imprezę Orkiestry Dętej OSP Pilawa i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 3 tys. zł na zakup nagrody;
8. wyraził zgodę na częściowe zwolnienie z odpłatności za wyżywienie wychowanka SOS-W w Węgrowie;
9. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 1,2 tys. zł ze środków PFOŚiGW Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.


 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2008-07-16 08:42:52
Data utworzenia:2008-07-16 08:42:52
Data modyfikacji:2008-07-16 08:45:01
Liczba wyświetleń:651